Hotărârea nr. 219/2011

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl. Popa Vasile şi soţia Popa Maria reprezentând suprafaţa de 28 mp teren identificat cu nr. cad. 168450 înscris în CF 168450 Pradea situat în Oradea, str. Sofiei cu destinaţia de „drum public”.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Popa Vasile și soția Popa Maria reprezentând suprafața de 28 mp. teren identificat cu nr.cadastral 168450 înscris în C.F.168450 Oradea situat în Oradea str.Sofiei cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45799 din data de 29.03.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 28 mp. teren identificat cu nr.cadastral 168450 înscris în C.F.168450 Oradea situat în Oradea str.Sofiei cu destinația de „drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.399/23.03.2011 domnul Popa Vasile și soția Popa Maria donează Municipiului Oradea suprafața de 28 mp teren identificat cu nr.cadastral 168450 înscris în C.F.168450 Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c, alin.(5) lit.a, art.45 alin.(3), și art.121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Popa Vasile și soția Popa Maria, reprezentând suprafața de 28 mp teren identificat cu nr.cadastral 168450 înscris în C.F.168450 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de „drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • - Instituția Arhitectului Șef,

  • - Serviciul Evidență Patrimoniu-Delegări de gestiune,

  • - Direcția Tehnică,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - Domnul Popa Vasile și soția Popa Maria prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011                                           CONTRASEMNEAZĂ

Nr.219 SECRETAR

Ionel Vila