Hotărârea nr. 218/2011

privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF 160484 Oradea cu nr. cad. 160484, în suprafaţă de 62 mp situat în Oradea, str. Moldovei, nr. 56, bl. Q 48 ap.3 în favoarea SC Armexpert SRL.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în C.F. 160484 Oradea cu nr. cadastral 160484, în suprafață de 62 mp situat în Oradea, Str. Moldovei, nr. 56, bl. Q48, ap. 3 în favoarea S.C. Armexpert S.R.L.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45801 din data de 29.03.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului identificat cu nr. cadastral 160484 înscris în CF 160484 Oradea, în suprafață de 62 mp,

Conform CF 160484 Oradea, terenul cu nr. cadastral 160484 este proprietatea Municipiului Oradea iar

construcția realizată pe acesta este proprietatea S.C. Armexpert S.R.L.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.758/27.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.448/2007,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Oradea,

În baza art.36 alin.(2) lit.c, alin.(5) lit.b, art.45 alin.(3) și art.123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF 160484 Oradea cu nr.cadastral 160484 în suprafață de 62 mp, în favoarea S.C. Armexpert S.R.L., în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.2. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul S.C.Armexpert S.R.L. va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Serviciul Terenuri,

  • - Biroul Achiziții Publice,

  • - S.C. Armexpert S.R.L., prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 218


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila