Hotărârea nr. 217/2011

privind modificarea H.C.L. nr. 694/15.10.2010, pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 10.190 mp, teren aparţinând municipiului Oradea, situat în Oradea str. Piatra Craiului, aflat în folosinţa SC Compania de Apă SA Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 694/15.10.2010, pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 10.190 mp. teren, aparținând Municipiului Oradea, situat în Oradea str. Piatra Craiului, aflat în folosința S.C. Compania de Apa S.A. Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 45803 din data de 29.03.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local Oradea, aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 694/15.10.2010, pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 10.190 mp. teren, aparținând Municipiului Oradea, situat în Oradea str. Piatra Craiului, aflat în folosința S.C. Compania de Apa S.A. Oradea

Având în vedere că la Art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 694/15.10.2010, printr-o eroare materială, executantul Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 10.190 mp., a menționat greșit suprafețele dezlipite din nr. topo afectate de Planul de amplasament,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată,

În baza art.36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.a); art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se modifică Art.2 din Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.694/15.10.2010 care va avea următorul conținut:

Art. 2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 10.190 mp. astfel: "

Suprafața nr.

cadastral nou constituit - mp. -

Nr.topo.din care se constituie nr.cadastral

Nr. C.F. în care este înscris nr.

topo

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo ptr. constituirtea nr. cadastral

-mp-

Observații

10.190

8719/2

4878 Oradea

836

Teren cu construcții:

  • - terenul proprietatea publică a Municipiului Oradea;

  • - construcțiile aparținând Companiei de Apa Oradea

7016/3

4531 Oradea

282

7016/4

1.712

8717

2631 Oradea

3.110

8718

4530 Oradea

190

8719/1

4.060

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și S.C. Compania de Apă Oradea S.A..

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor,

  • - Primarul Municipiului Oradea,

  • - Directia Economică - Serviciul Patrimoniu .Delegare Gestiune,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - OCPI Bihor - Serviciul de Carte Funciară,

  • - S.C. Compania de Apă S.A. Oradea, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 217


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru".