Hotărârea nr. 216/2011

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Cherecheş Sonea Laurenţiu Cornel şi soţia Cherecheş Sonea Cosmina Teodora reprezentând suprafaţa de 112 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9874 înscris în CF 157568 Oradea situat în Oradea str. Caişilor cu destinaţia de „drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Cherecheș Sonea Laurențiu Cornel și soția Cherecheș Sonea Cosmina Teodora reprezentînd suprafața de 112 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9874 inscris in C.F.157568 Oradea situat în Oradea str.Caișilor cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45161 din data de 18.03.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea acceptarea donației reprezentând suprafața de 112 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9874 înscris în C.F.157568 Oradea situat în Oradea str.Caișilor cu destinația de „drum public”.

Conform Ofertei de donație imobiliară nr.915/06.10.2010 domnul Sonea Laurențiu Cornel și soția Cherecheș Sonea Cosmina Teodora donează Municipiului Oradea suprafața de 112 mp teren identificat cu nr.cadastral 9874 înscris în C.F.157568

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c, alin.(5) lit.a, art.45 alin.(3), și art.121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Sonea Laurențiu Cornel și soția Cherecheș Sonea Cosmina Teodora, reprezentând suprafața de 112 mp. teren identificat cu nr.cadastral 9874 înscris în C.F.157568 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de „drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • - Instituția Arhitectului Șef,

  • - Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune,

  • - Direcția Tehnică,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Serviciul Terenuri,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - Domnul Sonea Laurențiu Cornel și soția Cherecheș Sonea Cosmina Teodora prin grija Administrației Imobiliare

Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011                                              CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 216 SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.