Hotărârea nr. 215/2011

privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 29 mp teren, identificat cu nr. cadastral 1419, înscris în CF ndf 528 Oradea, situat în Oradea, Calea Aradului nr. 73, ap 4 în favoarea SC Cristal Apex SRL

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeței de 29 mp teren, identificat

cu nr. cadastral 1419, înscris în CF NDF 528 Oradea, situat în Oradea, Calea Aradului nr. 73, ap.4 în favoarea S.C. CRISTAL APEX S.R.L.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 54696 din 18.03.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a proprietății imobiliare reprezentând teren în suprafață de 29 mp identificat cu nr.cadastral 1419, înscris în CF NDF 528 Oradea, situat în Oradea, Calea Aradului, nr. 73, ap. 4, în favoarea S.C. CRISTAL APEX S.R.L.,

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.7/2010 s-a dat acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 29 mp teren, identificat cu nr.cadastral 1419 înscris în CF NDF 528 Oradea,situatînOradea,CaleaAraduluinr.73,ap.4înfavoareaS.C.CRISTALAPEXS.R.L.,

Potrivit Raportului de evaluare din data de 24.11.2010, întocmit de S.C IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L., prețul proprietății imobiliare reprezentând teren în suprafață de 29 mp este de 125 euro/mp plus T.V.A.

Conform notei de negociere nr. 54688 din 18.03.2011, prețul de vânzare a proprietății imobiliare reprezentând teren în suprafață de 29 mp, negociat între cele două părți, este în sumă de 125 euro/mp plus T.V.A.

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.758/2005 și Hotărârea Consiliului Local nr.448/2007,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.(2) lit.c, alin.(5) lit.b, art.45 alin.(3) și art.123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă prețul de vânzare în sumă de 3.625 EURO plus TVA pentru întreaga suprafață - respectiv 125 euro/mp, plus T.V.A, în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 54688 din 18.03.2011, pentru terenul în suprafață de 29 mp, identificat nr.cadastral 1419, înscris în CF NDF 528 Oradea, situat în Oradea, Calea Aradului, nr.73, ap.4 în favoarea S.C. CRISTAL APEX S.R.L.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrației Imobiliare Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Primarul municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Biroul Achiziții Publice,

  • - S.C. Cristal Apex S.R.L., prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 215


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.