Hotărârea nr. 212/2011

privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 110 mp teren identificat cu nr. cadastral 166435 înscris în CF 166435 Oradea, situat în Oradea, str. Izvorului, nr. 45/B în favoarea d-lui Muntean Cosmin Aurel.

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeței de 110 mp teren identificat cu nr.

cadastral 166435 înscris în CF 166435 Oradea, situat în Oradea, str. Izvorului, nr.45/B

în favoarea d-lui Muntean Cosmin Aurel

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 54823 din data de 18.03.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a proprietății imobiliare reprezentând teren în suprafață de 110 mp identificat cu nr.cadastral 166435, înscris în CF 166435 Oradea, situat în Oradea, str. Izvorului, nr. 45/B în favoarea d-lui Muntean Cosmin Aurel,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.514 din 26.07.2010 prin care s-a dat acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 110 mp teren, identificat cu nr. cadastral 166435 inscris in CF 166435 Oradea, situat in Oradea, str. Izvorului, nr. 45/B, in favoarea d-lui Muntean Cosmin Aurel.

Potrivit Raportului de evaluare din data de 10.11.2010, întocmit de S.C IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L.,

prețul proprietății imobiliare reprezentând teren in suprafața de 110 mp este de 17 euro/mp plus T.V.A.

Conform notei de negociere nr. 54822 din 18.03.2011, prețul de vânzare a proprietății imobiliare reprezentând teren in suprafața de 110 mp, negociat între cele două părți (comisia de negociere și cumpărător) este în sumă de 25 euro/mp cu T.V.A. inclus.,

Văzând prevederile Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.4/2001, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.758/2005 și Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.448/2007,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă prețul de vânzare în sumă de 2.750 EURO inclusiv TVA (respectiv 25 euro/mp, inclusiv T.V.A) pentru întreaga suprafață, în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr.54822 din 18.03.2011, pentru terenul în suprafață de 110 mp, identificat nr. cadastral 166435,înscris în CF 166435 Oradea, situatîn Oradea, str. Izvorului, nr.45/Bîn favoarea d-lui Muntean Cosmin Aurel.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Biroul Achiziții Publice,

  • - d-l Muntean Cosmin Aurel, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 212


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.