Hotărârea nr. 211/2011

privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, Calea Aradului, nr. 89G fără acces având nr. cadastral 161439 cu propunerea de dezmembrare în patru noi parcele şi constituire drum de legătură între str. Czaran Gyula şi Calea Aradului.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, Calea Aradului, nr. 89G fără acces având nr.cadastral 161439 cu propunerea de dezmembrare în patru noi parcele și constituire drum de legătură între strada Czaran Gyula și Calea Aradului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45072 din data de 17.03.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, Calea Aradului, nr.89G fără acces având nr.cadastral 161439 cu propunerea de dezmembrare în patru noi parcele și constituire drum de legătură între strada Czaran Gyula și Calea Aradului,

Terenul luat în studiu se identifică cu nr.cadastral 161439 și este situat în Oradea, Calea Aradului pe partea dreaptă în imediata apropiere a Complexului Comercial Era Shoping și a Mall-ului Tiago, proprietatea Statului Român. Construcțiile notate pe acest teren au aparținut fostei Stațiuni de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Oradea.

În vederea reglementării situației juridice a imobilului - teren prin corelarea cu documentația aprobată prin Certificatul de Urbanism nr.363/21.02.2011 și Avizul CMUAT nr.137/16.02.2011, cu situația folosinței faptice, este necesară dezmembrarea terenului,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând seama art.36 alin.(1) din Legea nr.18/1991 republicată, privind fondul funciar,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, Văzând dispozițiile Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art.36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.a); art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a nr.

cadastral 161439 Oradea :

Nr. cadastral care se dezmembrează

Suprafața nr. cadastral care se dezmembrează -mp-

Nr. cadastral nou constituit

Suprafața ce se dezlipește si se constituie in nr. cadastral nou format

-mp-

Categoria de

folosință

Observații

161439

56383

LOT1

17288

Teren de construcții

Statul Român

LOT 2

4252

Drum public

Municipiul Oradea Proprietate publică

LOT 3

22904

Teren cu construcții

Statul Român

LOT 4

11939

Teren cu construcții

Statul Român

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate imobiliară, prin deschiderea de trei noi coli de Carte funciară, pentru nr. cadastrale reprezentând Lot-urile 1, 3, 4 constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire aprobat la Art.1 din prezenta hotărâre, astfel:

 • - LOT 1 - teren cu destinația curți - construcții, proprietatea Statului Român și construcțiile identificate C1,C2, C3, C4 și C5;

 • - LOT 3 - teren cu destinația curți - construcții, proprietatea Statului Român și construcțiile identificate

C11,C12, C14, C15-C30:

 • - LOT 4 - teren cu destinația curți - construcții, proprietatea Statului Român și construcțiile identificate C8,C9, C10 și C13;

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară, pentru nr.cadastral reprezentând LOT 2 constituit conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire aprobat la Art.1 din prezenta hotărâre, teren cu destinația de drum public, proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor,

- Primarul Municipiului Oradea,

 • - Serviciul Evidentă Patrimoniu, Delegări de Gestiune,

 • - Administrația Imobiliară Oradea,

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

 • - OCPI Bihor - Serviciul de Carte Funciară,

 • - Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Oradea,

 • - Proprietarii de construcții: Antal luliu Ștefan, Szucs Cecilia Loredana, Andrișca Remus, Ardelean Viorel, Mechereș Gheorghe Vasile, SC Cristing SRL și SC Patrol Service SRL, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

  Oradea, 31 martie 2011

  Nr. 211


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila