Hotărârea nr. 210/2011

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de Mărcuţ Petru, Mărcuţ Ana Valeria, Randiş Paul Emil, Randiş Raluca Beatrice în suprafaţă de 31 mp teren identificat cu nr. cadastral 167618 înscris în CF 167618 Oradea situat în Oradea str. Colinelor cu destinaţia de „drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea ofertei de donație depusă de Mărcuț Petru, Mărcuț Ana Valeria,Randiș Paul Emil și Randiș Raluca Beatrice în suprafața de 31 mp teren identificat cu nr. cadastral 167618 înscris în C.F. 167618 Oradea situat în Oradea str.Colinelor cu destinația de „drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45205 din data de 21.03.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 31 mp teren identificat cu nr.cadastral 167618 înscris în C.F.167618 Oradea situat în Oradea str.Colinelor cu destinația de „drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.197/08.03.2011 domnul Mărcuț Petru cu soția Mărcuț Ana Valeria și domnul Randiș Paul Emil cu soția Randiș Raluca Beatrice donează Municipiului Oradea suprafața de 31 mp teren identificat cu nr. cadastral 167618 înscris în C.F. 167618 Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c, art.45 alin.(3) și art.121 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Mărcuț Petru cu soția Mărcuț Ana Valeria în cotă de 1/2 și a domnului Randiș Paul Emil cu soția Randiș Raluca Beatrice în cotă de 1/2 din suprafața de 31 mp teren identificat cu nr. cadastral 167618 înscris în C.F.167618 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinația de „drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul Municipiului Oradea,

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • -    Instituția Arhitectului Șef,

  • -   Directia economică - Serviciul Evidență Patrimoniu-Delegări de gestiune,

  • -   Direcția Tehnică,

  • -   Administrația Imobiliară Oradea,

  • -   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • -   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

  • -    Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara;

  • -   Domnul Mărcuț Petru și soția Mărcuț Ana Valeria, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

  • -   Domnul Randiș Paul Emil și soția Randiș Raluca Beatrice prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 210 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.