Hotărârea nr. 21/2011

pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 28 cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală”, şi depunerea acestuia spre finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu prin „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul "Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Grădinița cu Program Prelungit nr. 28 cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală", și depunerea acestuia spre finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu prin „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)".

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 5124 din data de 14.01.2011 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea elaborării Studiului de Fezabilitate pentru proiectul "Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Grădinița cu Program Prelungit nr. 28 cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală", și depunerea acestuia spre contractare către Administrația Fondului pentru Mediu în perioada 15.12.2010 - 20.01.2011,

Ținând cont de prevederile anexei nr.2 la HG nr. 28/2008 cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții ;

În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.34/2006 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri publice în cadrul Fondului pentru mediu;

În considerarea proiectului de hotărâre și a avizului comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.2 lit.b și lit.d, alin.4 lit.a, d, alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.2 lit.a, din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind înlocuirea sistemului clasic de încălzire cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală pentru obiectivul de investiții Grădinița cu Program Prelungit nr. 28conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre cu următorii indicatori tehnico-economici:

  • - Beneficiar: Grădinița cu Program Prelungit nr. 28

  • - Valoarea totală a proiectului: 1.181.228 RON inclusiv TVA din care C+M 939.818 RON

  • - Durata de realizare: 12 luni

  • - Finanțarea investiției:

Cheltuieli eligibile

  • - 10% din costurile eligibile în valoare de 117.144,50 RON reprezentând contribuția proprie a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 28 asigurată din fondurile aprobate conform legii pentru unitățile de învățământ

  • - 90% din costurile eligibile în valoare de 1.054.300,50 RON reprezentând finanțarea de la Fondul de Mediu

Cheltuieli neeligibile - 100% reprezentând contribuția beneficiarului, astfel:

  • - Taxe pentru emiterea de avize, acorduri și autorizații, comisioane, cote, taxe, costul creditului în sumă de 9.783,00 RON

  • - Alte cheltuieli neeligibile.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională și Grădinița cu Program Prelungit nr. 28.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o o o o o o


Instituția Prefectului - Județul Bihor

Primarul municipiului Oradea

Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

Direcția Economică

Administrația Imobiliară Oradea

Grădinița cu Program Prelungit nr. 28

Oradea, 14 ianuarie 2011

Nr. 21

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi "pentru".


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.