Hotărârea nr. 209/2011

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-na Moş Maria reprezentând suprafaţa de 116 mp. teren identificat cu nr. cadastral 168003 înscris în CF 168003 Oradea, respectiv suprafaţa de 63 mp teren identificat cu nr. cadastral 167995 înscris în CF 167995 Oradea situate în Oradea str. Adevărului cu destinaţia de „drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea ofertei de donație depusă de doamna Moș Maria reprezentînd suprafața de 116 mp teren identificat cu nr. cadastral 168003 înscris în C.F.168003 Oradea, respectiv suprafața de 63 mp. teren identificat cu nr. cadastral 167995 înscris în C.F.167995 Oradea situate în Oradea str. Adevărului cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.45201din data de 21.03.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 116 mp. teren identificat cu nr. cadastral 168003 înscris în C.F.168003 Oradea, respectiv suprafața de 63 mp. teren identificat cu nr. cadastral 167995 înscris în C.F.167995 Oradea situat în Oradea str.Adevărului cu destinația de „drum public”,

Conform Ofertelor de donație imobiliară cu nr.60/14.01.2011 și 61/14.01.2011 doamna Moș Maria donează Municipiului Oradea suprafața de 116 mp. teren identificat cu nr.cadastral 168003 înscris în C.F.168003 Oradea, respectiv suprafața de 63 mp. teren identificat cu nr. cadastral 167995 înscris în C.F.167995 Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c, alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3), și art.121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de doamna Moș Maria, reprezentând suprafața de de116 mp. teren identificat cu nr. cadastral 168003 înscris în C.F.168003 Oradea, respectiv suprafața de 63 mp. teren identificat cu nr.cadastral 167995 înscris în C.F.167995 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de „drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • - Instituția Arhitectului Șef,

  • - Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune,

  • - Directia Tehnică,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Serviciul Terenuri,

  • - A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - Doamna Moș Maria prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 209


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila