Hotărârea nr. 206/2011

privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 100 mp teren identificat cu nr. cadastral 159940 înscris în CF 159940 Oradea, situat în Oradea, b-dul Ştefan cel Mare nr. 2, în favoarea Cozman Ioana Dorina

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeței de 25 mp teren identificat cu nr. cadastral 159940 înscris in CF 159940 Oradea, situat in Oradea, B-dul Ștefan cel Mare nr. 2, in favoarea d-nei Cozman Ioana Dorina

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 269.588 din 25.10.2010 prin care se propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a proprietății imobiliare reprezentând teren in suprafața de 25 mp identificat nr. cadastral 159940 înscris in CF 159940 Oradea, situat in Oradea, B-dul Ștefan cel Mare nr. 2, in favoarea d-nei Cozman Ioana Dorina.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 112 din 25.02.2010 s-a dat acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 25 mp teren, identificat cu nr. cadastral 159940 înscris in CF 159940 Oradea, situat in Oradea, Bdul Ștefan cel Mare nr. 2, in favoarea d-nei Cozman Ioana Dorina.

Potrivit Raportului de evaluare din data de 20.04.2010 întocmit de S.C IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L. prețul proprietății imobiliare reprezentând teren in suprafață de 25 mp este de 127 euro/mp plus T.V.A.

Conform notei de negociere nr. 202.474 din 19.10.2010 prețul de vânzare a proprietății imobiliare reprezentând teren in suprafața de 25 mp, negociat între cele două părți (comisia de negociere și vânzător) este în sumă de 140 euro/mp plus T.V.A.,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 758/2005 si Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.b, art. 45 alin.3 si art. 123 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aproba prețul de vânzare în sumă de 3.500 EURO plus TVA pentru întreaga suprafață, (respectiv 140 euro/mp, plus T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 202.474 din 19.10.2010, pentru terenul situat în Oradea, Bdul Stefan cel Mare nr. 2, identificat cu nr. cadastral 159940 înscris in CF 159940 Oradea, în suprafață de 25 mp, în favoarea d-nei Cozman Ioana Dorina.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Administrația Imobiliara Oradea

  • -   Serviciul Terenuri

  • -  Direcția Economică

  • -   Biroul Achiziții Publice

  • -   d-na Cozman Ioana Dorina, prin grija Biroului Achiziții Publice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 206


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila