Hotărârea nr. 205/2011

privind aprobarea scoaterii din funcţiune a două active fixe (autoturisme) aflate în proprietatea SC Electrocentrale Oradea SA şi valorificarea acestora prin programul de stimulare a innoirii parcului auto naţional.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea scoaterii din funcțiune a două active fixe (autoturisme) aflate în proprietatea SC

Electrocentrale Oradea SA si valorificarea acestora prin Programul de stimulare a înnoirii

Parcului auto național

Analizând raportul de specialitate nr. 61.895/31.03.2011 Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care s-a propus aprobarea scoaterii din funcțiune a două active fixe (autoturisme) aflate în patrimoniul SC Electrocentrale Oradea SA și valorificarea acestora prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național.

Ținând cont de prevederile:

 • •   art. 49, alin 2, lit l din Actul Constitutiv al SC Electrocentrale Oradea SA

 • •   O. nr. 772/2011 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto

  național


Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, c, d, alin. 3, lit. c, alin.6 lit.a pct.14 și a art. 45, alin. 3 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scoaterea din funcțiune a două active fixe(autoturisme) aflate în patrimoniul SC Electrocentrale Oradea SA și valorificarea acestora prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național.

Art.2 Identificarea celor două autoturisme ce urmează a fi scoase din funcțiune și valorificate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național se va realiza în urma unei evaluări tehnice a autoturismelor aflate în proprietatea SC Electrocentrale Oradea SA cuprinse în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.3Primele de casare obținute în urma valorificării autoturismelor prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național se vor folosi pentru acoperirea parțială a prețului de achiziție pentru cele două autoturisme cuprinse în Lista de investiții a SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.4 Se împuternicește dl. Dragoș Gligor, Director General al SC Electrocentrale Oradea SA cetățean român, domiciliatîn loc.Oradea, str.Spartacus, nr.3, bl.2, et.2, ap.12, identificat cu C.I. seria X.H. nr.264485, emis de Poliția Municipiului Oradea la data de 23.05.2003, având CNP :1570516054662 pentru:

 • îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru valorificarea autoturismelor identificate conform articolului 2 prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național

 • folosirea primelor de casare obținute pentru acoperirea parțială a prețului de achiziție pentru cele două autoturisme cuprinse în Lista de investiții a SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Electrocentrale Oradea SA și persoana împuternicită conform articolului 4.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică :

 • •      Primarul Municipiului Oradea

 • •       Instituția Prefectului judetului Bihor

 • •      Direcția Economică

 • •      Direcția Tehnică

 • •      SC Electrocentrale Oradea SA

 • •      dl. Dragoș Gligor, Director General al SC Electrocentrale Oradea SA

  Oradea, 31 martie 2011

  Nr. 205


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila