Hotărârea nr. 203/2011

privind aprobarea valorificării de către SC Electrocentrale Oradea SA a 150.000 de certificate de emisii de gaze cu efect de seră (EUA) în vederea asigurării resurselor financiare pentru plata furnizorilor de combustibil.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea valorificării de către SC Electrocentrale Oradea SA a 150.000 de certificate de emisii de gaze cu efect de seră (EUA) în vederea asigurării resurselor financiare pentru plata furnizorilor de combustibil

Analizând raportul de specialitate nr. 60524 din data de 29.03.2011, întocmit de Direcția Economică - Serviciu Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea valorificarea a 150.000 de certificate de emisii de gaze cu efect de seră (EUA) de către SC Electrocentrale Oradea SA

Având în vedere adresa nr. 2384/11.03.2011 înregistrată sub nr. 40030/11.03.2011 prin care SC Electrocentrale Oradea SA solicită aprobarea de către Consiliul Local Oradea a valorificării a 150.000 de certificate de emisii de gaze cu efect de seră,

În conformitate cu prevederile:

  • •   HG nr. 60 din 16 01. 2008, prin care se aprobă Planul național de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de sera pentru perioadele 2007 si 2008-2012

  • •   Ordinului nr. 1.474 din 25 septembrie 2007 prin care s-a aprobat Regulamentul privind gestionarea si operarea

registrului național al emisiilor de gaze cu efect de sera

HG nr. 780 din 14.06.2006, privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de

seră

Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.2 lit. a, c, d, alin.3 lit.c, alin.5 lit. b, alin. 6 lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă valorificarea unui număr maxim de 150.000 certificate de emisii de gaze cu efect de seră (EUA) din portofoliul alocat SC Electrocentrale Oradea SA prin Planul Național de Alocare, aferent perioadei 2008 - 2012, pentru plata furnizorilor de combustibil si a transportatorilor de combustibil.

Art.2 Se mandatează conducerea SC Electrocentrale Oradea SA și a Consiliului de Administrație al societății de a derula procedurile de tranzacționare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, prin negociere directă cu entități specializate în astfel de tranzacții, cu respectarea prevederilor legale.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o  Primarul Municipiului Oradea

o  Instituția Prefectului județului Bihor

o  Direcția Economică

o  Direcția Tehnică

o Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

o SC Electrocentrale Oradea SA

o Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 203


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi ,,pentru”, o vot ,,împotrivă” și 1 vot ,,abținere”.