Hotărârea nr. 202/2011

privind aprobarea majorării tarifelor la bilete, abonamente nominale lunare şi săptămânale ce vor fi practicare de SC OTL SA pentru transportul public de călători în municipiul Oradea începând cu data de 01.05.2011.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea majorarii tarifelor la bilete, abonamente nominale lunare si saptamanale ce vor fi practicate de SC OTL SA pentru transportul public de călători in municipiul Oradea incepand cu data de 01.05.2011

Analizând raportul de specialitate nr. 60287 /29.03.2011, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea noilor tarife la bilete, abonamente lunare si săptămânale ce se vor practica in Municipiul Oradea pentru transportul public de calatori începând cu 01.05.2011,

In conformitate cu Contractul de Concesiune a activitatii de transport public local aprobat prin Hotărârea Consiliului

Local nr. 925/2006,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 324/26.05.2010 privind aprobarea tarifelor la bilete si abonamente ce vor fi practicate de RA OTL pentru transportul public de călători in municipiul Oradea incepand cu data de 01.06.2010

Luind in considerare adresa nr. 4459/28.03.2011, prin care SC Oradea Transport Local SA a inaintat spre aprobare propunerile de modificare a tarifelor la bilete, abonamente nominale lunare si saptamanale de calatorie in municipiul Oradea cu mijloacele de transport in comun, precum si introducerea biletului cu 1 calatorie eliberat la nevoie in mijlocul de transport,

In conformitate cu art. 41, art. 42 si art. 43 din Legea 92/2007 serviciilor de transport public local,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliului Local,

În baza art. 36, alin.(2), lit. b), d), alin.(4) lit.a), c), alin.(6), lit. a), pct. 14 precum și art. 45, alin.(2) lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1 Se aprobă majorarea de către SC OTL SA începând cu data de 01.05.2011 a următoarelor tarife la bilete, abonamente lunare si săptămânale pentru transportul public de călători in municipiul Oradea, precum si introducerea biletului cu o călătorie eliberat in mijlocul de transport in comun.

Nr. crt

Tip bilet/abonament

Tarif propus

1

Abonament nominal lunar valabil pe toate mijloacele de transport in comun

60 lei

2

Abonament nominal lunar pentru elevi, studenți si donatori de sânge

30 lei

3

Abonament nominal săptămânal

30 lei

4

Abonament nominal săptămânal pentru elevi si studenți

15 lei

5

Bilet cu 2 calatorii

4 lei

6

Bilet cu 1 călătorie eliberat in mijlocul de transport

3 lei

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Oradea Transport Local SA.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica cu :

- Primarul Municipiului Oradea,

  • -   Instituția Prefectului Judetului Bihor,

  • -   SC Oradea Transport Local SA,

  • -   Directia Economică,

  • -   Se afiseaza pe site-ul www.oradea.ro și se publică in M.O. al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011                                                 CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 202 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru” și 4 voturi ,,împotrivă”.