Hotărârea nr. 2/2011

privind validarea suplimentării bugetului local al Municipiului Oradea cu suma de 750.000 lei

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind validarea suplimentării bugetului local al Municipiului Oradea cu suma de 750.000 lei

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1.254 din 06.010.2011 prin care Direcția Economică propune validarea suplimentării bugetului local al Municipiului Oradea cu suma de 750.000 lei

Luând în considerare:

 • - Hotărârea Consiliului Local nr.123/2010 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2010;

 • - Hotărârea de Guvern nr.1379/28.12.2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru unele unități administrativ-teritoriale,

 • - Dispoziția Primarului nr.4037/29.12.2010 privind propunerea de majorare a veniturilor și cheltuielilor bugetului local cu suma de 750 mii lei

 • - prevederile art.19 si ale art.82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) și art. 45 alin.2 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se validează suplimentarea bugetului local din sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma cu 750.000 lei și a cheltuielilor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția Economică

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •  Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Huszar Istvan Eric


  Oradea, 14 ianuarie 2011

  Nr.2


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.

Municipiul Oradea


Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2011

Propunere validare suplimentare buget local conform H.G.1379/2010

mii lei

Nr. crt

Explicatie / obiectiv

Cod

Plan

Propuneri

Diferente

I

Venituri

188,00

938,00

750,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

188,00

938,00

750,00

II

Total Cheltuieli

2.041,55

2.791,55

750,00

65.02 Invatamant

2.041,55

2.291,55

250,00

1

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior AIO

2.041,55

2.291,55

250,00

1

Construire Campus Scolar

71.01.01

1.870,40

1.920,40

50,00

2

COL NAT E GOJDU fațadă+coridoare

71.03

171,15

271,15

100,00

3

Reabilitare Liceul Sportiv Bihorul

71.01.30

-

100,00

100,00

Cap. 67.02 - Cultura, recreere si religie

-

500,00

500,00

Subcap. 67.02.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei-AIO

500,00

500,00

Grup statuar "Holnaposok"

71.01.30

-

500,00

500,00