Hotărârea nr. 199/2011

privind acceptarea donaţiei din partea SC Selina SRL constând în Staţie de pompare ape uzate – str. Prunilor, Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A

privind acceptarea donației din partea SC Selina SRL constând în Stație de pompare ape uzate -strada Prunilor, Oradea

Analizând raportul de specialitate nr. 60244/29.03.2011 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune, prin care s-a propus acceptarea donației din partea SC Selina SRL constând in Stație de pompare ape uzate str. Prunilor, Oradea

Prin adresa nr. 52462/16.03.2011 SC Selina SRL a înaintat Oferta de donație privind,, Stația de pompare ape uzate - str. Prunilor, Oradea, autentificata prin încheierea notarială nr. 486/15.03.2011,

Ținând cont de prevederile art. 3 din Legea 241/2006 serviciului de alimentare cu apă și de canalizare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.2, lit.c), alin.5 lit.a), art. 45, alin.3 art. 121, alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se acceptă donația din partea SC Selina SRL constând in Stație de pompare ape uzate str. Prunilor, Oradea, conform Ofertei de donație - Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă întocmirea si semnarea unui Protocol de Predare Preluare intre Municipiul Oradea si SC Selina SRL având ca obiect ,,Stația de pompare ape uzate, str. Prunilor, Oradea”.

Art.3 (1) Se aprobă înregistrarea donației in domeniul public al Municipiului Oradea la valoarea de 21.965,46 lei, (inclusiv TVA) cuprinsa in Oferta de donație.

(2) Se aprobă darea in administrare a Stației de pompare ape uzate str. Prunilor, Oradea către SC Compania de Apa Oradea SA.

Art.4 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Economică.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică:

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •  Direcția Economică

  • •  Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune

  • •  Direcția Tehnică

  • •   Direcția Juridică

  • •  SC Compania de Apa Oradea SA

  • •  SC Selina SRL, prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 199


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

S-a solicitat autentificarea prezentului înscris:

OFERTĂ DE DONAȚIE

......Subscrisa S.C. SELINA S.R.L. înmatriculată în Registrul comerțului sub nr. J05/4771/1994, cu sediul Oradea, Șoseaua Borșului nr. I4A Județ Bihor reprezentată la prezentul act de către BOTEANU IOAN , CNP 1630730113671, domiciliat în Oradea , str. Ecaterina Varga nr. 6A Județ Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 550837 , eliberat de SPCLEP Oradea la data de 17.04.2008, în baza procurii autentificată sub nr. 483/15.03.2011 la BNP Baba Marinela , în baza hotărârii asociatului unic cu nr. 98/22.02.2011 donăm către MUNICIPIULUI ORADEA reprezentat de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA prin ADMINISTRAȚIA IMOBILIARĂ ORADEA cu sediul în Oradea, P-ța Unirii nr. 1, bunul mobil reprezentând “Stație de pompare ape uzate- strada Prunilor , localitatea Oradea“ compusă din :

Nr. crt.

Denumire

Buc

1

Senzor nivel 0-1 MW

1

2

Pompă Wilo MTS 40/27

1

3

Cămin WS1100D/TP 40-S

1

4

Capac cămin standard

1

5

Tablou DC PL 2 WS DM

1

.......In fapt stația de pompare ce face obiectul prezentului act este situată pe terenul cu nr. Top. 5751 Oradea , suprafața de teren ocupată de aceasta fiind de 1,34 mp , conform planului de situație scara 1 : 500 , întocmit de ing. Șoneriu Marius la data de 26.11.2010 . --------Bunurile ce fac obiectul prezentului act sunt dobândite de societate cu titlu de cumpărare . ..........................................................................................

-----Subscrisa donatoare declar că bunurile donate sunt libere de sarcini, nu au fost aduse în garanție , fiind în deplina proprietate și posesiune a noastră și o garantăm pe donatară contra oricăror evicțiuni conform art. 828 Cod Civil.---------------------------------------------

-----Donatara intră în stăpinirea de drept și de fapt la data autentificării actului de acceptare a prezentei oferte de donație .-----------------------------------------------------------

-----Bunurile ce fac obiectul prezententului act sunt evaluate la suma de 21.965,46 lei inclusiv TVA ............................................................................................

-----Redactat și dactilografiat la Biroul Notarului Public MARINELA BABA, în 4 exemplare originale din care după autentificare partea a primit 3 exemplare, azi data autentificării.............................................................................................

DONATOARE


I

I

ROMANIA

BIROUL NOTARULUI PUBLIC

MARINELA BABA

SEDIUL : Oradea, Calea Republicii nr. 10A, ap.2

Județul Bihor

E-mail : baba.marinela@rdsor.ro

Tel./fax. 0259/415 908

Tel. 0359/410 353

înregistrare operator date personale 1649

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 486

Anul 2011 luna martie ziua 15

în fața mea MARINELA BABA, notar public, la sediul biroului s-a prezentat:

1.      BOTEANUIOAN , CNP 1630730113671, domiciliat în Oradea ,

str. Ecaterina Varga nr. 6A , județ Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 550837 , eliberat de SPCLEP Oradea la data de 17.04.2008, în reprezentarea S.C. SELINA S.R.L. , în calitate de donatoare

care, după ce a citit actul a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat în fața mea toate exemplarele

în temeiul art. 8 litera b din Legea nr.36/1995,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput onorariul de 170 lei + 40,8 lei TVA cu chitanța nr. ^fe^/2011