Hotărârea nr. 197/2011

privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiţii „Complex multifuncţional cu parcaje supraetajate, zona Tribunalului.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea unor măsuri in vederea realizării obiectivului de investiții „Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate, zona Tribunalului”

Analizând raportul de specialitate nr. 60569/29.03.2011 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care s-a propus aprobarea unor măsuri in vederea realizării obiectivului de investiții „Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate, zona Tribunalului”,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă trecerea clădirilor existente pe terenul înscris în CF 75862 Oradea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea, identificate în evidențele tehnico-operative conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea demolării.

Art.2 Se aprobă mandatarea Administrației Imobiliare Oradea cu demolarea clădirilor menționate la art.1, demolare prevăzută în S.F.-ul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 548/2010.

Art.3 Se aprobă darea in administrarea Regiei Autonome de Piețe Agrement și Salubritate a terenului proprietatea publică a Municipiului Oradea, înscris in CF 75862 Oradea, după finalizarea acțiunii de demolare.

Art.4 Se aprobă mandatarea Regiei Autonome de Piețe Agrement și Salubritate pentru realizarea obiectivului de investiții „Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate, zona Tribunalului’ în următoarele condiții:

 • •   derularea procedurii de selecție a investitorului de către Primăria Municipiului Oradea, în numele RAPAS;

 • •   contractul de achiziție publică încheiat între RAPAS și executantul selectat va fi de tip credit furnizor, având ca obiect proiectarea și execuția obiectivului de investiții;

 • •   pentru plata situațiilor de lucrări RAPAS va emite bilete la ordin cu sume egale și scadențe lunare pe o perioadă de 5 ani, începând cu luna următoare finalizării lucrărilor;

 • •   în scopul onorării plății la scadență a biletelor la ordin, Consiliul Local al Municipiului Oradea acordă dreptul RAPAS de a ipoteca construcția realizată, dacă e cazul;

 • •   Municipiul Oradea va aloca regiei sumele aferente valorii scadente a biletelor la ordin prin subvenții pentru investiții din bugetul local;

 • •   după finalizare, construcția va fi înregistrată în proprietatea privată a municipiului.

Art.5 Construcția realizată va fi dată în folosință Administrației Imobiliare Oradea, instituție care va exploata parcarea și spațiile comerciale respective.

Art.6 La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri orice prevederi contrare se abrogă.

Art.7 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Administrația Imobiliara Oradea și RAPAS.

Art.8 Prezenta hotărâre se comunică:

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Direcția Juridică

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •  R.A.P.A.S. Oradea

 • •   Se publică în M.O. al județului bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 martie 2011

Nr. 197

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Municipiul Oradea

Anexa la H.C.L. nr. 197/2011


Loc de folosinta: Spitalul de boli infectioase Domeniul public

Nr. crt.

Nr. inventar

Denumire activ

Cod de clasificare

Valoare contabila -lei-

1

005060

Spitalul Boli infectioase - Pavilionul I, str. Tribunalului nr. 8

1.6.2.

178,78

2

005062

Spitalul Boli infectioase - Bloc alimentar str. Tribunalului nr. 8

1.6.2.

5,97

3

005063

Spitalul Boli infectioase - Laborator P+1E, str. Tribunalului nr. 8

1.6.2.

24,76

4

005064

Spitalul Boli infectioase - Magazie str. Tribunalului nr. 8

1.6.2.

6,25

5

005065

Spitalul Boli infectioase - Bloc spalatorie, str. Tribunalului nr. 8

1.6.2.

16,95

6

005066

Spitalul Boli infectioase - Morga, str. Tribunalului nr. 8

1.6.2.

1,21

7

005067

Spitalul Boli infectioase - Statie de clorinare, str. Tribunalului nr. 8

1.6.2.

475.236,62

8

005068

Spitalul Boli infectioase - Gard imprejmuire, str. Tribunalului nr. 8

1.6.2.

2,87

9

005069

Spitalul Boli infectioase - Rezervoare combustibil, str. Tribunalului nr. 8

1.6.2.

18.752,77

Total

494.226,18