Hotărârea nr. 196/2011

privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Pieţe, Agrement şi Salubritate şi transformarea acesteia în societate pe acţiuni sub numele de SC Administraţia Domeniului Public SA.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Piețe, Agrement și Salubritate și transformarea acesteia în societate pe acțiuni sub numele SC Administrația Domeniului Public SA

Analizând raportul de specialitate nr.60527 din data de 29.03.2011, întocmit de Direcția Economică - Serviciu Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Piețe, Agrement și Salubritate și transformarea acesteia în societate pe acțiuni sub numele SC Administrația Domeniului Public SA

Văzând prevederile OUG nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome,

Ținând seama de prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată,

Ținând cont de Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, forma actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu dispozițiile art.36 alin 2, lit.a, c, d, alin.3, lit.b, c, alin.5 lit.a, alin.6 lit.a pct.10, 14, 19 și ale art. 45 alin. 3 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 a. Se aprobă reorganizarea Regiei Autonome Piețe, Agrement și Salubritate prin transformarea în societate comercială pe acțiuni cu unic acționar Municipiul Oradea.

 • b. Denumirea societății comerciale pe acțiuni rezultată prin transformarea regiei autonome să fie SC Administrația Domeniului Public SA Oradea.

 • c. Sediul societății să fie str. P- ța Independenței nr. 21, cod poștal, 410067 Oradea

 • d. Punctele de lucru ale fostei R.A.P.A.S vor fi preluate ca puncte de lucru ale SC Administrația Domeniului Public SA Oradea.

 • e. Obiect principal de activitate: 6832-Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Art.2 Se aprobă actul constitutiv al SC Administrația Domeniului Public SA Oradea, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. a. Capitalul social inițial al SC Administrația Domeniului Public SA Oradea se constituie din patrimoniul propriu al RAPAS și este de 895.000 lei, reprezentând aport în numerar.

b. Capitalul social inițial este deținut în totalitate de Municipiul Oradea, este divizat in 179 de acțiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 5.000 lei fiecare, numerotate de la 1 la 179.

Art.4 a. Se aprobă numirea, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație si director general al SC Administrația Domeniului Public SA Oradea, a domnului Andrica Liviu.

b. Salariul și celelalte drepturi salariale ale directorului general sunt cele existente la momentul reorganizării.

Art.5. Se aprobă mandarea domnului Andrica Liviu, cetățean român, domiciliat în loc. Oradea, jud. Bihor, str. Moldovei nr. 11, bloc PC 9, etaj 3, ap. 7, identificat cu C.I. seria XH nr. 400863, având CNP 1560903054657, în calitate de director general, pentru:

 • •   îndeplinirea tuturor formalităților privitoare la transformarea R.A.P.A.S în SC Administrația Domeniului Public

SA Oradea și înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

 • •   semnarea actelor de constituire a noii societăți rezultate în urma reorganizării.

Art.6 Se aprobă preluarea de către noua societate comercială a tuturor drepturilor si obligațiilor R.A.P.A.S, inclusiv cele rezultate din contractul de concesiune nr. 878/2006 și din toate contractele în care R.A.P.A.S este parte.

Art.7 Se aprobă preluarea personalului din cadrul R.A.P.A.S de către SC Administrația Domeniului Public SA Oradea cu menținerea tuturor drepturilor avute la data reorganizării și păstrarea Contractului colectiv de muncă până la încheierea unui nou contract colectiv de muncă.

Art.8 Se aprobă următoarea componență a primului consiliu de administrație al societății:

 • -   Președinte: Andrica Liviu

 • -   Membrii:

o Faur Nicoleta Anica o Lezeu Petru

o Sabău Gheorghe Viorel o Debreceni Șandor o Tunyogi Katalin o Matyas Lidia

Art.9 Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 1028/12.11.2008 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea.

Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează R.A.P.A.S. și dl. Andrica Liviu, director general al R.APAS .

Art.11 Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Primarul Municipiului Oradea

o Instituția Prefectului județului Bihor

o  Direcția Economică

o  Direcția Juridică

o  Direcția Tehnică

o  Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

o RAPAS

o dl. Andrica Liviu, prin grija R.A.P.A.S.

o d-na Faur Nicoleta Anica prin grija R.A.P.A.S.

o dl. Lezeu Petru, prin grija R.A.P.A.S.

o dl. Sabău Gheorghe Viorel, prin grija R.A.P.A.S.

o dl. Debreceni Șandor, prin grija R.A.P.A.S.

o d-na Tunyogi Katalin, prin grija R.A.P.A.S.

o d-na Matyas Lidia, prin grija R.A.P.A.S.

o se publică în M.Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 196


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa la H.C.L. nr. 196/2011

ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETĂȚII COMERCIALE

„ ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ” S.A.

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990,privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a celorlalte reglementări în vigoare,

Cu ducere la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. _______ din ________________,

Prin mandatar Andrica Liviu, cetățean român, domiciliat în loc. Oradea, jud. Bihor, str. Moldovei nr. 11, bloc PC 9, etaj 3, ap. 7, identificat cu C.I. seria XH nr. 400863, având CNP 1560903054657,

CAP. I.

PĂRȚI CONTRACTANTE :

ART. 1. FONDATORI :

- MUNICIPIUL ORADEA - reprezentat prin Consiliul Local al Municipiului

Oradea cu sediul în Mun. Oradea, str. P-ța Unirii, nr. 1, jud. Bihor, reprezentată legal prin Bolojan Ilie - primar, cetățean român, născut la data de 17.03.1969 în Com. Vadu Crișului, Jud. Bihor, cu domiciliul în

Mun. Oradea, P-ța Cetății, nr. 28, sc. A, et. 1, ap. 1, Jud. Bihor, identificat cu C.I. seria X.H., nr. 000125 eliberată de SPCLEP Oradea la data de 14.03.2008, având C.N.P. 1690317050014,

în calitate de ACȚIONAR UNIC, am convenit la încheierea prezentului Act constitutiv, cu următoarele clauze :

CAP.II.

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA DE FUNCȚIONARE A SOCIETĂȚII :

ART. 2. DENUMIREA :

Denumirea prezentei societăți este S.C. „ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ” S.A..

În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, pe lângă denumire se va arăta numărul de ordine din Registrul Comerțului, forma juridică, sediul societății, codul unic de înregistrare, capitalul social.

Informațiile mai sus arătate vor fi publicate și pe pagina proprie de internet a societății.

ART. 3. FORMA JURIDICĂ :

Societatea comercială „ ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ” S.A. este persoană juridică română având forma de organizare : SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACȚIUNI.

Societatea își va desfășura activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act constitutiv.

ART. 4. SEDIUL SOCIETĂȚII :

Sediul societății este în România, Mun. Oradea, str. P-ța Independenței, nr. 21 cod poștal 410067, Oradea, jud. Bihor.

Sediul societății poate fi mutat în baza în baza hotărârii Consiliului de Administrație în condițiile prezentului Act constitutiv, cu efectuarea formalităților prevăzute de Legea Registrului Comerțului.

Societatea își va putea deschide puncte de lucru.

Societatea comercială „ ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC” S.A. are următoarele puncte de lucru :

 • 1.   Magazin Pompe Funebre - adresa : Mun. Oradea, str. Primăriei, nr. 34, Jud. Bihor;

 • 2.    Cimitir Municipal Rulikowski - adresa : Mun. Oradea, str. Umbrei, nr. fără număr, Jud. Bihor ;

 • 3.    Pepiniera Dendrologică - adresa : Mun. Oradea, str. Făgărașului, nr.

15, Jud. Bihor ;

 • 4.   Grădina Zoologică - adresa : Mun. Oradea, str. Matei Basarab, nr. 1, Jud. Bihor ;

 • 5.   Piața Agroalimentară „Cetate” - adresa : Mun. Oradea, P-ța Cetate, nr. 4, Jud. Bihor ;

 • 6.    Piața Agroalimentară „Rogerius” - adresa : Mun. Oradea, str. Ostașilor, nr. fără număr, Jud. Bihor ;

 • 7.    Piața Agroalimentară „Velența” - adresa : Mun. Oradea, str. Eftimie Murgu, nr. fără număr, Jud. Bihor ;

 • 8.    Piața Agroalimentară „Nufărul” - adresa : Mun. Oradea, str. Nufărului, nr. fără număr, Jud. Bihor ;

 • 9.    Piața Agroalimentară „Ioșia Nord” - adresa : Mun. Oradea, str. Cazaban, nr. fără număr, Jud. Bihor ;

 • 10.    Piața Agroalimentară „Decebal” - adresa : Mun. Oradea, str. Menumorut, nr. fără număr, Jud. Bihor ;

 • 11.    Piața de gros „Obor” - adresa : Mun. Oradea, str. Abatorului, nr. fără număr, Jud. Bihor ;

 • 12.    Ștrandul Municipal Oradea - adresa : Mun. Oradea, str. Codrilor, nr. fără număr, Jud. Bihor ;

 • 13.    Ștrand Ioșia Nord - adresa : Mun. Oradea, str. Cazaban, nr. fără număr, Jud. Bihor ;

 • 14.    W.C. - uri publice - adresa : Mun. Oradea, Jud. Bihor ;

Fiecare punct de lucru din cele mai sus enumerate vor elabora și înainta spre aprobarea Consiliului de Administrație regulamente de organizare și funcționare proprii.

Societatea poate avea filiale și sucursale conform prevederilor legale.

ART. 5. DURATA SOCIETĂȚII :

Durata societății este nelimitată cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Art. 6 - Acționarii Societății

 • (6.1) Acționarul unic al Societății este unitatea administrativ-teritorială Municipiul Oradea, reprezentata prin Consiliul Local în calitate de Adunare Generala a Acționarilor.

 • (6.2) Pentru buna funcționare acesta poate numii împuterniciți în condițiile legii.

CAP. III.

OBIECTUL DE ACTIVITATE :

ART. 7. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII :

Principalul domeniu de activitate este :

683 Activități imobiliare pe bază de comision sau contract.

OBIECTUL DE ACTIVITATE PRINCIPAL al societății este :

6832 ADMINISTRAREA IMOBILELOR PE BAZĂ DE COMISION SAU

CONTRACT.

ACTIVITĂȚI SECUNDARE :

0129      Cultivarea altor plante permanente ;

0149      Creșterea altor animale ;

0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor ;

0240       Activități de servicii anexe silviculturii ;

 • 1091      Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă ;

 • 1092      Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie ; 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) 4519 Comerț cu alte autovehicule ;

4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente ; întreținerea și repararea motocicletelor ;

4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate ;

4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții ;

 • 4615      Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie ;

 • 4616      Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele ;

 • 4617      Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun ;

 • 4618      Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. ;

Intermedieri în comerțul cu produse diverse ;

Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor ;

Comerț cu ridicata al animalelor vii ;

Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor ;

Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne ;

Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile ;

Comerț cu ridicata al băuturilor ;

Comerț cu ridicata al produselor din tutun ;

Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase ; Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente ;

Comerț cu ridicata specializat al altor alimente inclusiv pește, crustacee și moluște ;

Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun ;

Comerț cu ridicata al produselor textile ;

Comerț cu ridicata al îmbrărămintei și încălțămintei ;

Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz găspodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor ;

Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere ;

Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie

Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat;

Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor ;

Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc ;

Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente ;

Comerț cu ridicata nespecializat ;

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun ;

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare ;

Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate ;

Comerț cu amănuntul al cărnii și produselor din carne în magazine specializate ;

Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate ;

Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate ;

Comerț cu amănuntul al băuturilor în magazine specializate

Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate ;

Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate ;

Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate ;

Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate ;

Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate ;

Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a. în magazine specializate ;

Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate ;

Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio / video, în magazine specializate ;

Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate ;

Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate ;

Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate ;

Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele în magazine specializate ;

Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate ;

Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate ;

Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate ;

Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor ; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate ;

Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate ;

Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate ; Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine ;

Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe ;

Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe ;

Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse ;

Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet ;

Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor ;

Depozitări ;

Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii ;

Închirierea și subânchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate ;

Agenții imobiliare ;

7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești nca. ;

 • 8129      Alte activități de curățenie ;

 • 8130      Activități de întreținere peisagistică ;

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;

8292      Activități de ambalare ;

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi nca. ;

9104 Activități ale grădinilor zoologice, botanice și rezervațiilor naturale

9321 Bâlciuri și parcuri de distracție ;

9329 Alte activități recreative și distractive nca ;

9603 Activități de pompe funebre și similare;

9609 Alte activități de servicii, n.c.a.

- import - export cu întreaga gamă de produse și servicii prevăzută în obiectul de activitate.

CAP. IV.

CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE

ART. 8. CAPITALUL SOCIAL :

Capitalul social integral subscris și vărsat este de 895.000 lei (optsutenouăzecișicincimiilei lei ), constituit din aport în numerar.

Capitalul social integral subscris și vărsat este divizat în 179 de acțiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 5.000 lei fiecare, numerotate de la 1 la 179.

Capitalul social poate fi majorat pe baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, ori de câte ori se consideră necesar, prin aporturi în natură sau numerar, prin utilizarea fondurilor de rezervă disponibile sau a celor create de societate prin orice alt mijloc.

Capitalul social poate fi redus prin : micșorarea numărului de acțiuni; reducerea valorii nominale a acțiunilor ; dobândirea propriilor acțiuni urmată de anularea lor ; alte modalități prevăzute de lege, pe baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

ART. 9. ACȚIUNILE :

Evidența acțiunilor se va ține într-un Registru destinat acestui scop.

Societatea trebuie să țină, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, un Registru al acționarilor, în care se vor înscrie, după caz, numele și prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui acționar, partea acestuia din capitalul social, transferul acțiunilor sau orice altă modificare privitoare la acestea.

Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor precum și dreptul la împărțirea proporțională a beneficiilor.

Acțiunile pot fi transmise între acționari cât și în afara societății cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu acordul a două treimi din numărul acționarilor, în condițiile legii.

Transmiterea acțiunilor trebuie înregistrată în Registrul Comerțului și în Registrul de acționari al societății.

Acțiunile pot fi transmise doar cu respectarea condițiilor de fond, de formă și de publicitate prevăzute de lege.

Orice modificare privind titularul acțiunilor produce efecte față de terți de la data înregistrării sale la Registrul Comerțului conform legii.

Președintele Consiliului de Administrație, poate elibera, la cerere, un certificat constatator al drepturilor asupra acțiunilor, dar cu mențiunea că acesta nu poate servi ca titlu pentru transmiterea drepturilor constatate, sub sancțiunea nulității transmiterii.

CAP. V.

CONDUCEREA SOCIETĂȚII :

ART. 10. CONDUCEREA SOCIETĂȚII :

Organul de conducere al societății este Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile și cerințele prevăzute de lege, care are plenitudine de competențe și atribuții în ceea ce privește organizarea activității și funcționarea societății comerciale.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și se țin la sediul societății sau la locul indicat în convocare.

Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în orice deliberare.

Votul se poate exprima și prin corespondență (fax, telegraf sau scrisoare recomandată).

Adunările Generale Ordinare sau Extraordinare vor fi prezidate de reprezentantul acționarului unic.

Consiliul de Administrație poate convoca Adunarea Generală a Acționarilor, ordinară sau extraordinară, ori de câte ori consideră necesar acest lucru.

Convocarea Adunării Generale, ordinare sau extraordinare, se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii adunării pe adresa acționarului înscris în Registrul acționarilor. În convocare se va arăta data, ora și locul ținerii adunării precum și ordinea de zi.

De asemenea, convocarea Adunării Generale poate fi făcută și prin afișare la sediul societății, însoțită de un convocator ce va fi semnat de acționari sau prin orice alt mijloc prevăzut de lege, cu respectarea termenului de 15 zile înainte de data ținerii adunării.

Adunarea Generală a Acționarilor poate fi convocată fără îndeplinirea formalităților prevăzute pentru convocare, în caz de forță majoră și de maximă urgență, cu respectarea prevedrilor legale.

În problemele ce nu figurează pe ordinea de zi, Adunarea Generală poate hotărâ doar în cazul în care toți acționarii sunt prezenți și hotărârea de moficicare a ordinii de zi a fost luată cu două treimi din numărul lor.

În prezența tuturor acționarilor se poate ține Adunarea Generală și fără îndeplinirea condițiilor cerute pentru convocare, hotărârile fiind valabile.

ART. 11. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR se convoacă cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la data încheierii exercițiului financiar ,la solicitarea Consiliului de Administratie.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are, în principal, următoarele atribuții :

 • -  să discute și să aprobe situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de cenzori, și să fixeze dividendul ;

 • -  să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație precum și președintele acestuia, cenzorii, inclusiv supleantii cenzorilor ;

 • -  să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație și cenzorilor ;

 • -  să se pronunțe asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administrație ;

 • -  să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor ;

 • -  să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății ;

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este necesar votul „pentru” a cel puțin două treimi din numărul total de drepturi de vot a membrilor Adunării Generale a Acționarilor.

Dacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza neândeplinirii condițiilor prevăzute la alin. precedent, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi acelei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Membrii Consiliului de Administrație, nu pot ataca hotărârea Adunării Generale privitoare la revocarea lor din funcție. Dacă hotărârea este atacată de toți membrii Consiliului de Administrație, societatea va fi reprezentată în justiție de către persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei.

ART. 12. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR se convoacă ori de câte ori este necesar, la solicitarea Consiliului de Administrație sau la solicitarea a minim 5 membrii din Adunarea Generală a Acționarilor.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are, în principal, următoarele atribuții :

 • -  modifică Actul constitutiv și schimbă forma juridică a societății, în condițiile legii ;

 • -  schimbarea obiectului principal de activitate a societății ;

 • -  aprobă majorarea capitalului social și stabilește condițiile efectuării acestei operațiuni ;

 • -  aprobă reducerea capitalului social sau reântregirea lui, prin orice formă permisă de lege ;

 • -  aprobă fuziunea cu alte societăți, divizarea societății, dizolvarea acesteia, constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice ;

 • -  aprobă emisiunea de obligațiuni ;

 • -  aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în alte ;

 • -  aprobă conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni ;

 • -  aprobă conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative ;

 • -  mutarea sediului societății ;

 • -  aprobă strategia și direcția majoră de dezvoltare a societății ;

 • -  orice alte atribuții prevăzute de lege ;

Validarea deliberării și hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor are loc în aceleași condiții ca și Adunarea Generală Ordinară.

CAP. VI.

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII:

ART. 13. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII :

Societatea este administrată de Consiliul de Administrație compus din 7 membri.

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la trei luni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Membrii Consiliului de Administrație se numesc pe 4 ani și se revocă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Consiliul de Administrație este condus de Președinte.

Președintele Consiliului de Administrație este Directorul General caruia i se deleaga conducerea societatii.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții :

 • -  numește în funcție directorii ;

 • -  stabilește remunerația directorului general și a celorlalți directori prin încheierea unui contract de mandat care are ca obiect îndeplinirea unor obiective și criterii de performanță aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

 • -  schimbarea obiectului de activitate al societății cu excepția activității principale ;

 • -  înființarea sau desființarea unor sedii secundare : sucursale, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică ;

 • -  stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății în cadrul strategiei de dezvoltare aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;

 • -  stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare ;

 • -  supravegherea activității directorului ;

 • -  pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia ;

 • -  introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței, potrivit Legii nr. 85 / 2006 privind procedura insolvenței.

 • -  duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor;

 • -  aprobă regulamentul intern al societății ;

 • -  supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, raportul cu privire la situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pentru anul precedent precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul în curs ;

 • -  convoacă Adunările Generale Extraordinare ale Acționarilor ori de câte ori este necesar ;

 • -  aprobă tarife pentru serviciile prestate ;

 • -  aprobă casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar ;

 • -  negociază Contractul colectiv de muncă ;

 • -  îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege și prin hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor .

Primii membrii ai Consiliului de Administrație numiți prin prezentul Act constitutiv sunt :

 • 1. ANDRICA LIVIU - președinte - executiv;

 • 2. FAUR NICOLETA ANICA- membru - neexecutiv ;

 • 3. LEZEU PETRU - membru - neexecutiv;

 • 4. SABĂU GHEORGHE VIOREL - membru - neexecutiv ;

 • 5. DEBRECENI SANDOR - membru - neexecutiv ;

 • 6. TUNYOGI KATALIN - membru - neexecutiv ;

7. MATYAS LIDIA - membru - neexecutiv.

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare.

La sedintele Consiliului de administrație vor participa, fără drept de vot directorul economic și directorul tehnic al societății.

CAP. VII.

CONDUCEREA CURENTĂ A SOCIETĂȚII

ART. 14. CONDUCEREA CURENTĂ a activității societății este asigurată de Directorul General.

Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății fiindu-i delegată atribuțiile de conducere a societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul Act Constitutiv.

Directorul General are în principal următoarele atribuții :

 • -  reprezintă societatea în raporturile cu terții ;

 • -  convoacă Consiliul de Administrație ;

 • -  aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății, propuse Consiliului de Administrație și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, respectînd cerințele politicii integrate calitate - mediu -sănătate și securitate ocupațională ;

 • -  negociază și semnează în condițiile legii, contractele individuale de muncă ;

 • -  angajează, promovează și concediază personalul salariat al societății, în condițiile legii ;

 • -  stabilește competențele, atribuțiile, îndatoririle și responsabilitățile personalului societății ;

 • -  aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, cu excepția bunurilor imobile pentru care se va solicita aprobarea Adunării Generale a Acționarilor ;

 • -  rezolvă orice problemă dată în competența sa de Consiliul de Administrație sau Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile legii ;

 • -  în exercitarea atribuțiilor sale, Directorul General emite decizii și poate delega o parte din atribuțiile sale altor salariați ;

 • -  este răspunzător, în condițiile legii, de modul de îndeplinire a îndatoririlor sale legate de obligațiile rezultate din Contractul de mandat ;

 • -  alte atribuții conferite de lege.

Limitele drepturile sale de natură salarială se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAP. VIII

GESTIUNEA SOCIETĂȚII

ART. 15. GESTIUNEA SOCIETĂȚII :

Controlul societății va fi exercitat de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Societatea va avea trei cenzori și tot atâția supleanți, cu o durată a mandatului de 3 ani cu posibilitatea de realegere care își vor exercita atribuțiile în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare. Cel puțin unul dintre ei trebuind a fi expert contabil.

Primii cenzori numiți prin prezentul Act Constitutiv sunt :

 • 1 Lăcătuș Ana, cu o indemnizație lunară de 1 % din remunerația directorului general al societății ;

 • 2 Szabo Jeno, cu o indemnizație lunară de 1 % din remunerația directorului general al societății ;

 • 3 Gogoneață Emilia, cu o indemnizație lunară de 1 % din remunerația directorului general al societății ;

Primii supleanți numiți prin prezentul Act Constitutiv sunt :

 • 1 Cazan George Emil ;

 • 2 Popovici Teodor ;

 • 3 Rosmenteniuc Alina

Indemnizația cenzorilor supleanți este în cuantumul prevăzut pentru cenzori și se acordă numai în caz de înlocuire a cenzorilor.

Cenzorii sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

Cenzorii vor prezenta Adunării Generale un raport amănunțit cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului.

CAP. IX

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

ART. 16. EXERCIȚIUL ECONOMICO - FINANCIAR :

Exercițiul financiar al societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

Primul exercițiu începe la data când societatea a dobândit personalitate juridică.

ART. 17. EVIDENȚA CONTABILĂ :

Evidența contabilă a societății se organizează și se conduce potrivit reglementărilor legale în vigoare, situațiile financiare întocmindu-se în condițiile prevăzute de lege.

ART. 18. SITUAȚII FINANCIARE :

Președintele Consiliului de Administrație este obligat ca în termenul și în condițiile prevăzute de lege, să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice și la Oficiul Registrului Comerțului, situațiile financiare anuale precum și celelalte acte care, potrivit legii, se depun la instituțiile anterior menționate.

ART. 19. CALCULUL PROFITULUI ȘI DETERMINAREA DIVIDENDELOR :

Profitul societății se stabilește prin situația financiară a societății aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor.

Profitul se calculează conform legii.

Determinarea dividendelor și repartizarea lor se va face proporțional cu numărul acțiunilor deținute, cu respectarea reglementărilor legale aplicabile în domeniu.

Participarea la beneficii și pierderi este proporțională cu participarea acționarilor la capitalul social.

ART. 20. PERSONALUL SOCIETĂȚII :

Personalul societății comerciale este alcătuit din salariați încadrați pe bază de contract de muncă, cu respectarea legislației muncii și a regimului de asigurări sociale ale personalului, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzut de lege.

CAP. X MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

ART. 21. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV :

Prezentul Act constitutiv poate fi modificat cu respectarea condițiilor de fond, formă și de publicitate prevăzute de lege pentru încheierea lui cu acordul a cel puțin două treimi din numărul total de drepturi de vot a membrilor Adunării Generale a Acționarilor.

Actul modificator al Actului constitutiv va fi înregistrat în Registrul Comerțului și publicat în Monitorul Oficial al României, în condițiile prevăzute de lege.

CAP. XI

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII :

ART. 22. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII :

Societatea se poate dizolva prin :

 • -  imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia ;

 • -  declararea nulității societății ;

 • -  hotărârea Adunării Generale a Acționarilor ;

 • -  hotărârea Tribunalului ;

 • -  falimentul societății ;

 • -  alte cauze prevăzute de lege ;

Dizolvarea societății va fi înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

ART. 23. LICHIDAREA SOCIETĂȚII :

Lichidarea se va face cu respectarea normelor imperative din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

ART. 24. LITIGII :

Soluționarea litigiilor ivite între societate și persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești competente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

CAP. XII DISPOZIȚII FINALE

ART. 25. DISPOZIȚII FINALE :

Prevederile prezentului Act constitutiv se completează de drept cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și cu alte dispoziții legale în vigoare referitoare la activitatea societăților comerciale.

FONDATOR,

UNIC ACȚIONAR,

MUNICIPIUL ORADEA, reprezentat prin CONSILIUL LOCAL AL MUN. ORADEA

prin mandatar Andrica Liviu