Hotărârea nr. 195/2011

privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale – perioada 2011 – 2016.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale - perioada 2011-2016

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 18.946.din 07.02.2011, prin care Direcția Economică solicită aprobarea creditelor de angajament pentru perioada 2011-2016 ,

În baza:

 • -   contractelor în curs de derulare încheiate între municipalitate și diverși prestatori de servicii,

 • -   Hotărârii Consiliului Local nr.91/2011 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2011,

 • -   pct. 1 din anexa care face parte integrantă din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1792/24.12.2002, actualizat,

 • -   art. 1 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.547/20.03.2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002,

 • -   art. 4 din Legea nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, actualizată

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliului local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit. a), b), art.45 alin.(2) lit.a), lit.b și art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1.Se aprobă creditele de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului consolidat al Municipiului Oradea pentru perioada 2011-2016 conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -  Direcția Economică

 • -   Administrația Imobiliară Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • -  S.C. Compania de Apa S.A.

- S.C. Electrocentrale S.A.

- Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 195


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

MUNICIPIUL ORADEA

DIRECȚIA ECONOMICA


Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 195/2011


Credite de angajament pentru perioada 2011-2016

MII LEI

Responsabil proiect

Nr. Crt.

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

ANUL 2011

ANUL 2012

ANUL 2013

ANUL 2014

ANUL 2015

ANUL 2016

Cap. 51.02. 01.03 - Autoritati publice si actiuni externe

D.M.F.I-Fd. Neramb.

1

Consolidarea capacității instituționale a Primăriei Oradea prin formarea resurselor umane în managementul de proiect

802,07

573,92

228,15

D.M.F.I-Fd. Neramb.

2

Pachet complex de promovare turistica-Oradea-Arhitectura, Cultura,Legenda

931,54

615,83

300,71

15,00

Total cap.51

1.733,61

1.189,75

528,86

15,00

-

-

-

Nr. Crt.

Cap. 65.02 - Invatamant

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

ANUL 2011

ANUL 2012

ANUL 2013

ANUL 2014

ANUL 2015

ANUL 2016

Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar

AIO

1

GRADINITA cu program prelungit Liszt Ferencz proiectare+exec. Cladire noua

4.000,00

1.500,00

2.500,00

D.M.F.I-Fd. Neramb.

2

Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Grădinița cu Program Prelungit nr.28 cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală

1.221,43

40,20

1.181,23

Total

5.221,43

1.540,20

3.681,23

-

-

-

-

Nr. Crt.

Cap. 65.02 - Invatamant

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

ANUL 2011

ANUL 2012

ANUL 2013

ANUL 2014

ANUL 2015

ANUL 2016

Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior

D.M.F.I-Fd. Neramb.

1

Realizare documentație prentru proiect Reabilitare, modernizare, extindere și dotări la școala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”, Oradea

6.661,51

3.544,51

3.117,00

D.M.F.I-Fd. Neramb.

2

Elaborare SF si Audit Energetic pentru imbunatatirea performantelor energetice la cladirea Scoli Generale Dacia

17.100,01

100,00

5.666,67

5.666,67

5.666,67

Total

23.761,52

3.644,51

8.783,67

5.666,67

5.666,67

-

-

Nr. Crt.

Cap. 65.02 - Invatamant

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

ANUL 2011

ANUL 2012

ANUL 2013

ANUL 2014

ANUL 2015

ANUL 2016

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior

AIO

1

Construire Campus Scolar

41.000,00

1.500,00

19.750,00

19.750,00

AIO

2

Construire Campus Scolar

50,00

50,00

-

D.M.F.I-Fd. Neramb.

3

Proiectul ”Reabilitare Liceu Reformat ”L Zsuszana” Oradea”

7.639,53

3.620,82

4.018,71

D.M.F.I-Fd. Neramb.

4

Proiectul "Reabilitare Liceu Teologic Romano - Catolic ”Szent Laszlo” Oradea”

7.916,36

6,20

3.955,08

3.955,08

D.M.F.I-Fd. Neramb.

5

Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Liceul Teoretic Ady Endre cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală”

2.231,36

21,60

2.209,76

D.M.F.I-Fd. Neramb.

6

Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Colegiul Tehnic Andrei Șaguna cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală

1.892,45

21,60

1.870,85

D.M.F.I-Fd. Neramb.

7

Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Colegiul Tehnic Mihai Viteazul cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală

2.007,39

69,96

1.937,43

D.M.F.I-Fd. Neramb.

8

Elaborare SF si Audit Energetic pentru imbunatatirea performantelor energetice la cladirea Colegiului Tehnic Mihai Viteazul Oradea

21.400,02

150,00

7.083,34

7.083,34

7.083,34

D.M.F.I-Fd. Neramb.

9

Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Liceul Teoretic Onisifor Ghibu cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală

2.141,36

69,96

2.071,40

Responsabil proiect

Nr. Crt.

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

ANUL 2011

ANUL 2012

ANUL 2013

ANUL 2014

ANUL 2015

ANUL 2016

D.M.F.I-Fd. Neramb.

10

Elaborare SF si Audit Energetic pentru imbunatatirea performantelor energetice la cladirea Liceului O. Ghibu Oradea, etapa II

17.100,01

100,00

5.666,67

5.666,67

5.666,67

D.M.F.I-Fd. Neramb.

11

Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Colegiul TehnicTraian Vuia cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală”

2.150,70

69,96

2.080,74

D.M.F.I-Fd. Neramb.

12

Elaborare SF si Audit Energetic pentru imbunatatirea performantelor energetice la cladirea Colegiului Tehnic Traian Vuia Oradea

21.400,02

150,00

7.083,34

7.083,34

7.083,34

Total

126.929,20

5.830,10

57.727,32

43.538,43

19.833,35

-

-

Total cap.65

155.912,15

11.014,81

70.192,22

49.205,10

25.500,02

-

-

Nr. Crt.

Cap. 66.02 - Sanatate

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

ANUL 2011

ANUL 2012

ANUL 2013

ANUL 2014

ANUL 2015

ANUL 2016

Cap. 66.02. 06.01 - Spitale generale

D.M.F.I-Fd. Neramb.

1

Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Oradea cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală”

4.362,51

79,88

4.282,63

D.M.F.I-Fd. Neramb.

2

Elaborare SF si Audit Energetic pentru imbunatatirea performantelor energetice la cladirea Spitalului de Obstetrica Ginecologie Oradea, etapa II

30.050,00

300,00

7.437,50

7.437,50

7.437,50

7.437,50

D.M.F.I-Fd. Neramb.

3

Dotarea cu echipamente si modernizarea blocului operator la Spitalul Municipal Dr. Gavril Curteanu

4.400,00

150,00

2.125,00

2.125,00

D.M.F.I-Fd. Neramb.

4

Dotarea cu echipamente si modernizarea blocului operator la Spitalul Judetean Oradea

17.150,00

150,00

8.500,00

8.500,00

D.M.F.I-Fd. Neramb.

5

Dotarea cu echipamente si modernizarea sectiei de Gastroenterologie din cadrul Spitalului Judetean Oradea

8.650,00

150,00

4.250,00

4.250,00

TOTAL

64.612,51

829,88

26.595,13

22.312,50

7.437,50

7.437,50

-

Nr. Crt.

Cap. 66.02 - Sanatate

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

ANUL 2011

ANUL 2012

ANUL 2013

ANUL 2014

ANUL 2015

ANUL 2016

Cap. 66.02. 50.50 - Alte Cheltuieli in domeniul sanatatii

D.M.F.I-Fd. Neramb.

1

Centrul euroregional de interventie cardio-vasculara invaziva Viva Anima

8.673,97

102,73

2.142,81

4.285,62

2.142,81

Total

8.673,97

102,73

2.142,81

4.285,62

2.142,81

-

-

Total cap. 66

73.286,48

932,61

28.737,94

26.598,12

9.580,31

7.437,50

-

Nr. Crt.

Cap. 67.02 - Cultura, recreere si religie

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

ANUL 2011

ANUL 2012

ANUL 2013

ANUL 2014

ANUL 2015

ANUL 2016

Subcap. 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,baze sportive si agrement

TEHNIC

1

Amenajare parc Linistii

3.360,18

1.350,00

2.010,18

TEHNIC

2

Achizitie aparate de joaca

610,00

280,00

330,00

TEHNIC

3

Amenajare parc Padisului din M.O (proiectare + executie)

1.578,97

500,00

1.078,97

TEHNIC

4

Toalete publice pentru parcuri (IC Bratianu - 1buc, Seleus - 1buc, Petofi - 1buc, Libertatii - 1buc, 1Decembrie - 2buc) (proiectare+executie)

774,00

774,00

TEHNIC

5

Achizitie aparate de fitness in aer liber

427,00

427,00

TOTAL

6.750,15

2.130,00

4.620,15

-

-

-

-

Nr. Crt.

Cap. 67.02 - Cultura, recreere si religie

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

ANUL 2011

ANUL 2012

ANUL 2013

ANUL 2014

ANUL 2015

ANUL 2016

Subcap. 67.02.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

Responsabil proiect

Nr. Crt.

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

ANUL 2011

ANUL 2012

ANUL 2013

ANUL 2014

ANUL 2015

ANUL 2016

D.M.F.I-Fd. Neramb.

1

Revitalizarea complexului cultural religios Biserica cu Lună din Oradea si introducerea ac. in circuitul turistic religios local, national si intenational

3.915,19

10,00

3.905,19

D.M.F.I-Fd. Neramb.

2

Reabilitarea și introducerea în circuitul turistic a Catedralei Greco-catolice,, Sf.

Nicolae''

4.660,19

37,95

3.466,68

1.155,56

D.M.F.I-Fd. Neramb.

3

Reabilitare biserica reformata din Oradea- Orasul Nou in vederea introducerii in circuitul turistic -proiect

6.438,60

63,60

2.125,00

2.125,00

2.125,00

D.M.F.I-Fd. Neramb.

4

Valorificarea rezervației de zonă verde Dealul Ciuperca - Podgoria Varadinum

8.562,00

62,00

4.250,00

4.250,00

D.M.F.I-Fd. Neramb.

5

Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal "Nymphaea" Oradea

84.162,49

5.933,70

46.937,27

31.291,52

AIO

TOTAL

107.738,47

6.107,25

60.684,14

38.822,08

2.125,00

-

-

Total cap.67

114.488,62

8.237,25

65.304,29

38.822,08

2.125,00

-

-

Nr. Crt.

Cap. 68.02 - Asigurari si asistenta sociala

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

ANUL 2011

ANUL 2012

ANUL 2013

ANUL 2014

ANUL 2015

ANUL 2016

Cap. 68.02.50- Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

D.M.F.I-Fd. Neramb.

1

Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală Centrul de Cazare Temporară nr. 1

3.642,65

1.965,52

1.677,13

D.M.F.I-Fd. Neramb.

2

Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 2

2.939,64

1.180,60

1.759,04

D.M.F.I-Fd. Neramb.

3

Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 3

3.361,51

1.298,40

2.063,11

D.M.F.I-Fd. Neramb.

4

Reabilitare, modernizare și extindere clădire în vederea amenajării unui Centru de Reintegrare Socială (fost Respiro)

3.644,42

843,12

1.400,65

1.400,65

D.M.F.I-Fd. Neramb.

5

Reabilitare, modernizare și extindere Centru de Zi pentru persoane cu Scleroză Multiplă din municipiul Oradea

2.922,65

1.952,85

969,80

D.M.F.I-Fd. Neramb.

6

Reabilitare si extindere imobil str. L Pasteur nr.42 pentru Centrul de Zi Iedera oentru copii cu sindrom Down

1.936,76

1.133,08

803,68

D.M.F.I-Fd. Neramb.

7

Înființarea Centrului Social cu destinație multifuncțională "Candeo", din str. Iuliu

Maniu nr. 20 Oradea

2.062,97

779,66

1.283,31

D.M.F.I-Fd. Neramb.

8

Înființarea Centrului Social cu destinație multifuncțională "Dignitas", din str.Eftimie Murgu nr. 9 Oradea

1.809,34

644,75

1.164,59

D.M.F.I-Fd. Neramb.

9

(PIDU - Cresa Oradea) Reabilitarea și Modernizarea centrului de îngrijire copii din P-ța 1 Decembrie, nr. 9, Oradea

3.172,46

686,08

1.843,19

643,19

D.M.F.I-Fd. Neramb.

10

Modernizare,extindere ,reabilitare Centru de Ingrijire pers varstnice V. Coman str. I Maniu

2.975,10

0,10

1.487,50

1.487,50

TOTAL

28.467,50

10.484,16

14.452,00

3.531,34

-

-

-

Total cap.68

28.467,50

10.484,16

14.452,00

3.531,34

-

-

-

Nr. Crt.

Cap. 70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

ANUL 2011

ANUL 2012

ANUL 2013

ANUL 2014

ANUL 2015

ANUL 2016

Cap. 70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinte

TEHNIC

1

Reabilitare termica 10 blocuri de locuinte-lot II

600,00

600,00

TEHNIC

2

Reabilitare termica 10 blocuri de locuinte-lot III

900,00

900,00

TEHNIC

3

Asigurare dirigintie santier pentru lucrarile de reabilitare termica a 10 blocuri de locuinte-lot II

11,50

11,50

TEHNIC

4

Asigurare dirigintie santier pentru lucrarile de reabilitare termica a 10 blocuri de locuinte-lot III

16,00

16,00

TEHNIC

5

Elaborare documentatie de proiectare pentru 48 blocuri de locuinte (anexa nr.1)

650,00

650,00

TEHNIC

6

Reabilitare termica blocuri de locuinte cca. 12 blocuri/an

16.108,00

4.027,00

4.027,00

4.027,00

4.027,00

TOTAL

18.285,50

-

2.177,50

4.027,00

4.027,00

4.027,00

4.027,00

Responsabil proiect

Nr. Crt.

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

ANUL 2011

ANUL 2012

ANUL 2013

ANUL 2014

ANUL 2015

ANUL 2016

Nr. Crt.

Cap. 70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

ANUL 2011

ANUL 2012

ANUL 2013

ANUL 2014

ANUL 2015

ANUL 2016

Cap. 70.02.05.01 - Alimentare cu apa

CAO

1

Reabilitarea rețelei de apă si extindere CM pe str. Zarandului

200,00

22,00

178,00

TOTAL

200,00

22,00

178,00

-

-

-

-

Nr. Crt.

Cap. 70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

ANUL 2011

ANUL 2012

ANUL 2013

ANUL 2014

ANUL 2015

ANUL 2016

Cap. 70.02.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

D.M.F.I-Fd. Neramb.

1

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I

78.960,54

32.089,63

46.870,91

D.M.F.I-Fd. Neramb.

2

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa II

17.832,93

2.241,75

15.591,18

D.M.F.I-Fd. Neramb.

3

Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe (ViTo)

840,00

450,05

389,95

D.M.F.I-Fd. Neramb.

4

(PIDU - Vulturul Negru) Reabilitarea pasajului Vulturul Negru (Sistem canalizare și pavaj interior) și iluminat arhitectural în vederea unei optime exploatări turistice și a înscrierii monumentului în circuitul european a secessionului

4.213,55

1.033,00

2.147,55

1.033,00

D.M.F.I-Fd. Neramb.

5

Modernizarea Grădinii Zoologice

19.445,30

1.502,47

17.942,83

D.M.F.I-Fd. Neramb.

6

Modernizarea Grădinii Zoologice

6.007,40

6.007,40

D.M.F.I-Fd. Neramb.

7

Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură și gaze naturale, pentru producerea agentului termic de încălzire și preparare a apei calde de consum la consumatorii cartierului Nufărul I

62.461,05

151,28

27.693,23

27.693,23

6.923,31

D.M.F.I-Fd. Neramb.

8

Identificarea tehnologiilor inovatoare pentru utilizarea apei geotermale în Euroregiunea Bihor - Hajdu-Bihar - FEDR

2.079,82

355,40

1.724,42

D.M.F.I-Fd. Neramb.

9

Valorificarea Zăcământului de Apă Geotermală în cartierul Nufărul II și extinderea exploatării zăcământului de apă geotermală în cartierul Ioșia Nord

63.843,00

93,00

21.250,00

21.250,00

21.250,00

D.M.F.I-Fd. Neramb.

10

Valorificarea zăcământului de apă geotermală amplasat în comuna Sântandrei

21.342,00

93,00

7.083,00

7.083,00

7.083,00

D.M.F.I-Fd. Neramb.

11

Elaborare Studiului de Fezabilitate pentru Parcul Industrial Euro Industry Oradea

1.475,00

200,00

1.275,00

D.M.F.I-Fd. Neramb.

12

Reabilitare, modernizare si refacere scuaruri P-ta Unirii

21.035,00

1.238,20

19.796,80

D.M.F.I-Fd. Neramb.

13

Reabilitare, modernizare si refacere scuaruri P-ta Ferdinand

10.421,01

653,21

6.883,90

2.883,90

AIO

14

Achizitie parcometre electronice cu baterii solare

2.650,00

550,00

700,00

400,00

400,00

300,00

300,00

AIO

15

Modernizare parcometre program de gestiune electronica pentru cele 57 de parcometre si pentru cele noi achizitionate si module pentru plata taxei de parcare cu card bancar

350,00

150,00

200,00

TOTAL

312.956,60

46.808,39

148.298,77

60.343,13

35.656,31

21.550,00

300,00

TOTAL CAP.70

331.442,10

46.830,39

150.654,27

64.370,13

39.683,31

25.577,00

4.327,00

Nr. Crt.

Cap. 74.02 - Protectia mediului

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

ANUL 2011

ANUL 2012

ANUL 2013

ANUL 2014

ANUL 2015

ANUL 2016

Cap. 74.02.05.02 - Colectare, tratarea si distrugerea deseurilor

TEHNIC

1

Închiderea haldei de deșeuri (veche) a mun.Oradea , executie

410,00

10,00

400,00

TEHNIC

2

Harta de zgomot pt Mun Oradea

112,97

10,00

69,07

33,90

TOTAL

522,97

20,00

469,07

33,90

-

-

-

Nr. Crt.

Cap. 74.02 - Protectia mediului

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

ANUL 2011

ANUL 2012

ANUL 2013

ANUL 2014

ANUL 2015

ANUL 2016

Cap. 74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor reziduale

Responsabil proiect

Nr. Crt.

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

ANUL 2011

ANUL 2012

ANUL 2013

ANUL 2014

ANUL 2015

ANUL 2016

CAO

1

Reabilitare canal pluvial str. Drum Uzinal

3.800,00

1.300,00

2.500,00

CAO

2

extinderea retelei de canalizre pluviala pe str.E.Teodoroiu

1.981,00

901,00

1.080,00

Total

5.781,00

2.201,00

3.580,00

-

-

-

-

TOTAL CAP.74

6.303,97

2.221,00

4.049,07

33,90

-

-

-

Nr. Crt.

Cap. 80.02 - Actiuni generale economice,comerciale si de munca

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

ANUL 2011

ANUL 2012

ANUL 2013

ANUL 2014

ANUL 2015

ANUL 2016

Cap. 80.02.01.10 - Program de dezvoltare regionala si sociala

D.M.F.I-Fd. Neramb.

1

Revitalizarea Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic. Cetatea

Oradea complex cultural turistic european - etapa I

36.779,91

9.977,91

6.700,50

6.700,50

6.700,50

6.700,50

D.M.F.I-Fd. Neramb.

2

Reabilitare si refunctionalizare corpuri B,C,D,E din Cetatea Oradea in vederea demararii celei de-a II-A, etape de reabilitare si refunctionalizare si introducere in circuitul turistic al Cetatii Oradea- Cetatea Oradea-Centru multicultural si multiconfesional european etapa II

51.296,26

3.655,20

23.820,53

23.820,53

TOTAL CAP.80

88.076,17

13.633,11

30.521,03

30.521,03

6.700,50

6.700,50

-

Nr. Crt.

Cap. 81.02 - Combustibili si energie

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

ANUL 2011

ANUL 2012

ANUL 2013

ANUL 2014

ANUL 2015

ANUL 2016

Cap. 81.02.06 - Energie termica

ELECTROC.

1

Reabilitarea retelelor primare de termoficare din Piata Unirii - executie

4.998,00

2.950,00

2.048,00

ELECTROC.

2

Reabilitarea retelelor primare de termoficare din Piata Regele Ferdinand executie

2.825,00

-

2.825,00

ELECTROC.

3

Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare din Piata Unirii - executie

2.147,00

750,00

1.397,00

ELECTROC.

4

Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare din Piata Regele Ferdinand executie

546,00

-

546,00

ELECTROC.

5

Extindere retea primara de termoficare pe str. Ecaterina Teodoroiu pana-n intersectia cu str. Feleacului (PT+executie)

1.250,00

700,00

550,00

ELECTROC.

6

Realizare retea primara de alimentare cu energie termica a Parcului Industrial Eurobusiness(SF+PT+executie)

2.000,00

800,00

1.200,00

ELECTROC.

7

Reabilitare retele secundare de termoficare pe str. Gh. Pop de Basesti (DALI+PT+executie)

600,00

400,00

200,00

D.M.F.I-Fd. Neramb.

8

Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea, pentru perioada 2009-2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice.

372.444,40

100,00

186.172,20

186.172,20

TOTAL CAP.81

386.810,40

5.700,00

194.938,20

186.172,20

-

-

-

Nr. Crt.

Cap. 84.02 - Transporturi

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

ANUL 2011

ANUL 2012

ANUL 2013

ANUL 2014

ANUL 2015

ANUL 2016

Cap. 84.02.03.02 - Transport in comun

OTL

1

Achizitii autobuze Mercedes - leasing 20 buc

450,00

450,00

OTL

2

Sistem e ticketing

500,00

500,00

OTL

3

Achizitie midibuze 10 buc.

550,00

550,00

Total

1.500,00

1.500,00

-

-

-

-

-

Nr. Crt.

Cap. 84.02 - Transporturi

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

ANUL 2011

ANUL 2012

ANUL 2013

ANUL 2014

ANUL 2015

ANUL 2016

Cap. 84.02.03.03 - Strazi

TEHNIC

1

Amenajare parcari si alei in Mun.Oradea

48.689,70

6.249,70

7.440,00

8.000,00

8.000,00

9.000,00

10.000,00

TEHNIC

2

Proiectare

9.600,00

600,00

1.500,00

1.500,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

TEHNIC

3

Asigurare dirigintie de santier pentru obiectivele de investitii

1.250,00

60,00

220,00

220,00

250,00

250,00

250,00

TEHNIC

4

Realizare cai de acces in Cartierul Nufărul II - centura mun. Oradea inclusiv utilitatile aferente

2.569,06

100,00

2.469,06

TEHNIC

5

Reamenajare spatii in zona de locuit Parc 22 Decembrie-str. Vaporului-str.G. Ureche-str. Feldioarei-paraul Peta, inclusiv accese,trotuare si spatii verzi, utilitati aferente (proiectare+executie)

2.050,00

50,00

2.000,00

Responsabil proiect

Nr. Crt.

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

ANUL 2011

ANUL 2012

ANUL 2013

ANUL 2014

ANUL 2015

ANUL 2016

TEHNIC

6

Realizare drum de acces din str. Meiului-str. Seleusului, inclusiv pod peste paraul Peta

1.682,73

75,00

1.607,73

TEHNIC

7

Modernizare sistem de semaforizare in mun. Oradea (proiectare+ executie)

4.050,00

-

450,00

1.200,00

1.200,00

600,00

600,00

TEHNIC

8

Expertiza -Zid de sprijin mal stang si drept aval Pod P-ta Unirii

100,00

100,00

TEHNIC

9

Reabilitare DN 79 (intravilan mun. Oradea)

7.055,04

5.000,00

2.055,04

TEHNIC

10

Reabilitare DN 76 (tronson intravilan)

2.902,17

2.000,00

902,17

TEHNIC

11

Reabilitare pod Piata Unirii (proiectare+executie)

2.621,71

2.621,71

TEHNIC

12

Reabilitare str. Matei Corvin troson str. Vamii-DJ 190

1.500,00

1.500,00

TEHNIC

13

Reabilitare str. Lapusului (tronson str. T. Vladimirescu-str. Mestesugarilor )

700,00

700,00

TEHNIC

14

Reabilitare str. Mestesugarilor (tronson str. Lapusului-str. O. Densuseanu) inclusiv amenajare intersectie str. Lapusului - str. Mestesugarilor

1.800,00

-

1.800,00

TEHNIC

15

Amenajare intersectie str. Sf. A. Andrei -str. Aluminei-str. Dobrestilor-acces str. Sovata

1.000,00

-

1.000,00

TEHNIC

16

Realizare acces din str. Seleusului in str. A. Andritoiu

500,00

-

500,00

TEHNIC

17

Amenajare intersectie b-dul Nufarul -str. C. Noica

800,00

-

800,00

TEHNIC

18

Pod nou peste Paraul Peta intre str. Armatei Romane si str. Universitatii(proiectare+executie)

607,73

-

607,73

TEHNIC

19

Modernizare str. Aiudului (proiectare+executie)

476,76

476,76

TEHNIC

20

Modernizare str. Olarilor (proiectare+executie)

696,00

696,00

TEHNIC

21

Modernizare str. Banatului (proiectare+executie)

208,80

208,80

TEHNIC

22

Modernizare str. Barbu Lautaru(proiectare+executie)

609,00

609,00

TEHNIC

23

Modernizare str. Nasaudului (proiectare+executie)

408,90

408,90

TEHNIC

24

Modernizare str. Oglinzilor(proiectare+executie)

191,40

191,40

TEHNIC

25

Modernizare str. Prutului (proiectare+executie)

400,20

400,20

TEHNIC

26

Modernizare str. Salajului (proiectare+executie)

417,60

417,60

TEHNIC

27

Modernizare str. Scoalelor(proiectare+executie)

577,60

577,60

TEHNIC

28

Modernizare str. Alexandru Hasas (proiectare+executie)

763,42

763,42

TEHNIC

29

Modernizare str. Eforiei tronson Velenta-Nasaudului (proiectare+executie)

335,82

335,82

TEHNIC

30

Modernizare str. Francisc Hubic (proiectare+executie)

278,40

278,40

TEHNIC

31

Modernizare str. Golfului (proiectare+executie)

174,00

174,00

TEHNIC

32

Modernizare str. Magheranului (proiectare+executie)

522,00

522,00

TEHNIC

33

Modernizare str. Sarmisegetusai (proiectare+executie)

92,22

92,22

TEHNIC

34

Modernizare str. Sirenei (proiectare+executie)

269,70

269,70

TEHNIC

35

Modernizare str. Frunzei (proiectare+executie)

320,16

320,16

TEHNIC

36

Modernizare str. Juhasz Gyula(proiectare+executie)

741,24

741,24

TEHNIC

37

Modernizare str. Negoiului (proiectare+executie)

301,02

301,02

TEHNIC

38

Modernizare str. Vasile Carlova (proiectare+executie)

910,02

910,02

TEHNIC

39

Modernizare str. Artere nou create Ep. Ion Alexi (proiectare+executie)

2.042,76

2.042,76

TEHNIC

40

Modernizare str. Aurel Covaci (proiectare+executie)

1.003,98

1.003,98

TEHNIC

41

Modernizare str. Bunyitai Vince (proiectare+executie)

1.000,56

1.000,56

TEHNIC

42

Modernizare str. Cimbrului (proiectare+executie)

1.040,52

1.040,52

TEHNIC

43

Modernizare str. Drăgășanilor (proiectare+executie)

730,80

730,80

TEHNIC

44

Modernizare str. Frasinului (proiectare+executie)

426,30

426,30

TEHNIC

45

Modernizare str. Gheorghe Pituț (proiectare+executie)

1.884,42

1.884,42

TEHNIC

46

Modernizare str. Grâului (proiectare+executie)

1.033,56

1.033,56

TEHNIC

47

Modernizare str. Ioan Paun Pincio (proiectare+executie)

2.523,00

2.523,00

TEHNIC

48

Modernizare str. Secarei (proiectare+executie)

1.005,72

1.005,72

TEHNIC

49

Modernizare str. Siretului (proiectare+executie)

104,40

104,40

Responsabil proiect

Nr. Crt.

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

ANUL 2011

ANUL 2012

ANUL 2013

ANUL 2014

ANUL 2015

ANUL 2016

TEHNIC

50

Modernizare str. Thomas Morus (proiectare+executie)

1.044,00

1.044,00

TEHNIC

51

Modernizare str. Valea Drăganului (proiectare+executie)

939,60

939,60

TEHNIC

52

Modernizare str. Vișeului (proiectare+executie)

121,80

121,80

TEHNIC

53

Modernizare str. E. Teodoroiu (proiectare+executie)

1.935,00

1.935,00

TEHNIC

54

Modernizare str. Gh. Doja tronson (proiectare+executie)

100,00

100,00

TEHNIC

55

Modernizare str. Tudor Arghezi tronson (proiectare+executie)

156,60

156,60

TEHNIC

56

Modernizare str. Porumbelului (proiectare+executie)

174,00

174,00

TEHNIC

57

Modernizare str. Stanisoarei (proiectare+executie)

159,04

159,04

TEHNIC

58

Modernizare str. Leningradului (proiectare+executie)

421,00

421,00

TEHNIC

59

Modernizare str. Emil Gârleanu (proiectare+executie)

248,82

248,82

TEHNIC

60

Modernizare str. Fernando Magelan (proiectare+executie)

174,00

174,00

TEHNIC

61

Modernizare str. Oituz (proiectare+executie)

348,00

348,00

TEHNIC

62

Modernizare str. Spicului (proiectare+executie)

127,00

127,00

TEHNIC

63

Modernizare str. Prepelitei (proiectare+executie)

114,84

114,84

TEHNIC

64

Modernizare str. Campului (proiectare+executie)

600,30

600,30

TEHNIC

65

Modernizare str. Sibiului (proiectare+executie)

260,40

260,40

TEHNIC

66

Modernizare str. Olteniei tronson proiectare+executie

341,04

341,04

TEHNIC

67

Reabilitare str. Onestilor (tronson C. Brancoveanu - Sp. Crisanei)

1.676,00

1.676,00

TEHNIC

68

Asigurare utilitati si sistematizare pe verticala a constructiilor de locuinte , blocuri Anl Calea Santandrei (proiectare+executie)

6.000,00

-

1.000,00

1.500,00

3.500,00

TEHNIC

69

Realizare acces din str. Facliei in str. D. Voda inclisiv amenajare intersectii in zona Podului D. Voda

392,27

-

392,27

TEHNIC

70

Modernizare strazi cca.61 strazi/an

100.252,00

-

25.063,00

25.063,00

25.063,00

25.063,00

Total

226.554,13

7.134,70

64.140,22

40.440,21

40.013,00

36.913,00

37.913,00

TOTAL cap.84

228.054,13

8.634,70

64.140,22

40.440,21

40.013,00

36.913,00

37.913,00

TOTAL BUGET LOCAL

1.414.575,13

108.877,78

623.518,10

439.709,11

123.602,14

76.628,00

42.240,00

II. BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE

Nr. Crt.

Cap. 84.07 - Transporturi

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

ANUL 2011

ANUL 2012

ANUL 2013

ANUL 2014

ANUL 2015

ANUL 2016

Cap. 84.07.03.03 - Strazi

Total credite

TEHNIC

1

Modernizare str. Alesdului (proiectare+executie)

992,00

400,00

592,00

TEHNIC

2

Modernizare str. Petre Tutea (proiectare+executie)

495,90

200,00

295,90

TEHNIC

3

Modernizare str. Nojoridului tronson str. Brandusei-centura mun. Oradea(proiectare+executie)

783,00

763,00

20,00

TEHNIC

4

Modernizare str. Tăbăcarilor (proiectare+executie)

348,00

300,00

48,00

TEHNIC

5

Modernizare str. Țiglarilor (proiectare+executie)

748,20

500,00

248,20

TEHNIC

6

Modernizare str. Gh. Pop de Băsești (proiectare+executie)

823,02

400,00

423,02

TEHNIC

7

Modernizare str. Zambilelor (proiectare+executie)

558,54

300,00

258,54

TEHNIC

8

Modernizare str. Zarandului (proiectare+executie)

1.383,30

400,00

983,30

TEHNIC

9

Modernizare str. Filatov (proiectare+executie)

1.061,40

840,74

220,66

TEHNIC

10

Modernizare str. Timisoarei (proiectare+executie)

669,90

560,46

109,44

TEHNIC

11

Modernizare str. Moliere tronson (proiectare+executie)

870,00

600,00

270,00

TEHNIC

12

Modernizare str. Gh. Doja tronson (proiectare+executie)

3.750,00

0,00

100,00

2.250,00

1.400,00

TEHNIC

13

Realizare cai de acces in Cartierul Nufărul II - centura mun. Oradea inclusiv utilitatile aferente

3.530,94

1.000,00

2.530,94

TEHNIC

14

Reamenajare spatii in zona de locuit Parc 22 Decembrie-str. Vaporului-str.G. Ureche-str. Feldioarei-paraul Peta, inclusiv accese,trotuare si spatii verzi, utilitati aferente (proiectare+executie)

2.000,00

1.000,00

1.000,00

TEHNIC

15

Realizare drum de acces din str. Meiului-str. Seleusului, inclusiv pod peste paraul Peta

4.292,27

2.000,00

2.292,27

TEHNIC

16

Realizare acces din str. Facliei in str. D. Voda inclisiv amenajare intersectii in zona Podului D. Voda

607,73

-

607,73

22.914,20

9.264,20

10.000,00

2.250,00

1.400,00

-

-

Total credite*

22.914,20

9.264,20

10.000,00

2.250,00

1.400,00

-

-

*Nota : Credite in curs de aprobare