Hotărârea nr. 194/2011

specialitate privind aprobarea bugetului Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor şi acordării sumei de 90.000 lei cu titlul de contribuţie financiară pentru anul 2011.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor și acordării sumei de 100.000 lei cu titlul de contribuție financiară pentru anul 2011

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 18.945.din 07.02.2011, prin care Direcția Economică solicită aprobarea acordării sumei de 100.000 lei pentru Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor cu titlul de contribuție financiară pentru anul 2011.

Văzând dispozițiile:

  • - Ordonanței de Urgență nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

  • - art.7 alin 3) și 4), art.37, art.38 și art. 39 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

Având în vedere suma aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 91/10.02.2011 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli a municipiului Oradea pentru anul 2011, destinată finanțării Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor,

Văzând proiectul de hotărâre, propunerile și avizul comisiei de specialitate a consiliului Local,

În baza art.36, alin.(2), lit.b), alin.(6) lit.10 și ale art.45, alin.(2) lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă bugetul Fundației pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor în sumă totală de 100.000 lei conform activităților ce urmează a fi realizate și care sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din hotărâre.

Art.2. (1) Se aprobă acordarea sumei de 100.000 lei cu titlul de contribuție financiară Fundației pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor.

(2) Contribuția financiară va fi acordată conform metodei liniare, în rate lunare egale, de la data aprobării prezentei hotărâri până la finele anului - 31.12.2011.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea și Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -  Primarul Municipiului Oradea

  • -  Direcția Economică

  • -   Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor

  • -   Se publică în M.Of. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 194


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa

La Hotărârea Consiliului Local nr. 194/2011

Municipiul Oradea

Bugetul Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor și activitățile derulate de către aceasta în anul 2011

9

lei

Nr.crt

Activitate

Sumă alocată

1.

Proiect educațional de mediatizare a Monumentelor

5

Istorice

10.000

2.

ZY

Întocmire de documentații tehnice pentru două clădiri

48.000

3.

Salarii personal cu contract de muncă

30.500

4.

Servicii de administrare-management activități

8.000

5.

Cheltuieli administrative sediu

3.500

TOTAL

100.000