Hotărârea nr. 193/2011

privind acceptarea donaţiei din partea SC Lavitex Prod SRL constând în aparate de joacă.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A

privind acceptarea donației din partea SC Lavitex Prod SRL constând în aparate de joacă

Analizând raportul de specialitate nr. 55750/22.03.2011 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care s-a propus Consiliului Local al municipiului Oradea acceptarea donației din partea SC Lavitex Prod SRL constând în aparate de joacă în valoare de 17440 lei fără TVA,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.2, lit.c), alin.5 lit.b, art. 45 alin 3, art. 121 alin. 3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. (1) Se acceptă donația din partea SC Lavitex Prod SRL constând în:

 • •  Complex de joacă, cod 115, în valoare de 12.480 lei(fără TVA)

 • •   Carusel cu șase figurine căluț în valoare de 2.580 lei(fără TVA)

 • •   Gărgăriță pe arc, cod 308, în valoare de 590 lei (fără TVA)

 • •   Delfin pe arc, cod 306, în valoare de 590 lei(fără TVA)

 • •  Hintă cu 2 locuri, cod 305, în valoare de 1.200 lei(fără TVA)

(2) Se aprobă înregistrarea donației menționate la alin.1 în domeniul privat al Municipiului Oradea.

Art. 2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Economică.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică :

Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Direcția Economică

 • •  Direcția Tehnică

 • •   Direcția Juridică

 • •  SC Lavitex Prod SRL, prin grija Direcției Economice

 • •   Se publică în M.O. al județului Bihor si pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 193


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila