Hotărârea nr. 190/2011

privind revizuirea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, investiţii de natura locuinţelor şi aprobarea reducerii impozitului pe clădiri pentru investiţii de peste 500.000 de EURO pe anul 2011 a SC SELINA INVEST SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

PRIVIND REVIZUIREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, INVESTIȚII DE NATURA LOCUINȚELOR ȘI APROBAREA REDUCERII IMPOZITULUI PE CLĂDIRI PENTRU INVESTIȚII DE PESTE 500.000 DE EURO PE ANUL 2011 A SC.SELINA INVEST SRL

Analizând raportul de specialitate nr.32798 din data de 02.03.2011, întocmit de Direcția Economică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri pentru investiții de natura locuințelor si reducerea impozitului pe clădiri investiții de peste 500.000 de euro datorat bugetului local pe anul 2011 de către SC SELINA INVEST SRL Oradea,

SC SELINA INVEST SRL are sediul social în Oradea, str. Șos. Borșului nr.14/A și este reprezentată legal de d-na PRUNCUT SELINA ANAMARIA în calitate de administrator,

Ținând cont de cererea de revizuire nr. 32798 din 28.02.2011 privind acordarea scutirii, respectiv a reducerii la plata impozitului pe clădiri pe anul 2011, depusă de către SC SELINA INVEST SRL Oradea, pentru investiția de natura locuințelor și investiția de peste 500.000 de euro realizate în Oradea, str. Calea Aradului nr.4,

Valoarea contabilă rămasă la data de 31.12.2010 a obiectivului de investiții de natura locuințelor în urma vânzării unora din unitățile locative componente este de 14.641.488,69 lei.

Valoarea investiției - spațiul comercial situat la parterul blocului de locuințe - realizate în Oradea, str. Calea Aradului nr.4, este de 2.438.588,25 lei. Impozitul nefacilitat datorat de la data de 01.01.2011 - 31.12.2011 pentru spațiul comercial situat la parterul blocului de locuințe este de 26.824,47 lei.

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, actualizat, O.G.nr.92/2003 republicată,art.”125” lit.”e”,

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.407/2010 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri persoane juridice, în vederea atragerii și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea, Cap.II- Facilități Fiscale, art.6,lit.c), art.11,art.12, art.6 lit.a), art.10,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b) alin.4) lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri, de natura locuințelor, în sumă de 161.056,37 lei, datorat bugetului local de la 01.01.2011-31.12.2011, de către S.C.SELINAINVESTSRLOradea.

Art.2.Se aprobă reducerea la plata impozitului pe clădiri, de natura investițiilor, cu suma de 8.047,34 lei, datorat bugetului local pe anul 2011 de către SC SELINA INVEST SRL Oradea, pentru investiția de natură spațiu comercial situat la parterul blocului de locuințe din str. Aradului nr.4.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -  Primarul Municipiului Oradea

 • -   Direcția Economică,

 • -   S.C. SELINA INVEST S.R.L. Oradea, prin grija Direcției Economice.

 • -   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 martie 2011

Nr. 190

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.