Hotărârea nr. 187/2011

privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2011 a SC ABA TURISM SRL Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2011 a SC ABA TURISM SRL Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.32476/02.03.2011, întocmit de către Direcția Economică - Biroul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădire, pe anul 2011 pentru investiția realizată de SC ABA TURISM SRL în Oradea, str. Calea Aradului nr.9,

Ținând seama de cererea de revizuire a facilității fiscale la plata impozitului pe clădire, depusă de către S.C. ABA TuRlSM SRL Oradea și înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub numărul 32476/28.02.2011, prin care se solicită reducerea impozitului pentru investiția realizată în Oradea, str. Calea Aradului nr.9, cu o valoare a investiției de 30.358.757 lei,

S.C. ABA TURISM SRL, are sediul social în municipiul Oradea, str. Fabricilor nr.8, județul Bihor, este reprezentată legal de către d-nul IONESCU NICULAE VALENTIN în calitate de administrator, având C.U.I. RO 22209548 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J05/2001/2007,

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, Codul fiscal, actualizat, O.G.nr.92/2003 art.125 lit.e,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 407 din 27 iunie 2010 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării durabile în municipiul Oradea, Cap.II - Facilități fiscale art.6 lit.a), art.10 și art.11,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. (4) lit. a) și lit.c) și ale art. 45 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădire pe anul 2011 cu suma de 150.275,84 lei, pentru investiția realizată de către SC ABA TURISM SRL în Oradea, str. Calea Aradului nr.9.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Direcția Economică,

  • •  S.C. ABA TURISM SRL Oradea, prin grija Direcției Economice

  • •   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 187


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila