Hotărârea nr. 186/2011

privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire, aferent investiţiei în valoare de 107.351.369lei, realizată de către SC SHOPPING CENTER HOLDING SRL în Oradea str. Calea Aradului nr. 87.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire, aferent investiției în valoare de 107.351.369 lei, realizată de către S.C.SHOPPING CENTER HOLDING SRL în Oradea str. Calea Aradului nr.87

Analizând Raportul de specialitate nr.31901/28.02.2011, întocmit de către Direcția Economică - Biroul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea acordarea reducerii impozitului pe clădire, pentru investiția realizată de S.C. SHOPPING CENTER HOLDING SRL ORADEA, pe str. Calea Aradului nr.87,

Analizând cererea de acordare a facilității fiscale la plata impozitului pe clădiri, depusă de către S.C. SHOPPING CENTER HOLDING SRL Oradea si înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 31901/25.02.2011, prin care se solicită reducerea impozitului pentru investiția realizată în Oradea, str. Calea Aradului nr.87 COMPLEX COMERCIAL având o valoare de 107.351.369 lei, respectiv 30.500.000 de euro,

S.C. SHOPPING CENTER HOLDING SRL, are sediul social în municipiul București, str. Radu Captariu nr.18, et.III, Ap.4, Camera 1, este reprezentată legal de către d-na Dinu Ionela Cristina, are C.U.I. nr. RO 21254117 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J/40/4345/2007,

În vederea reducerii impozitului pe clădire, societatea anexează la cerere actele justificative prevăzute de Regulamentul de acordare a facilităților fiscale pentru investiții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.407/2010,

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, Codul fiscal, actualizat,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 407/2010 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării durabile în municipiul Oradea, Cap.II - Facilități fiscale art.6 lit.a),

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. (4) lit. a) și lit.c) și ale art. 45 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădiri, cu suma de 575.671,70 lei, datorat bugetului local pe anul 2011 de către SC SHOPPING CENTER HOLDING SRL, pentru imobilul situat în Oradea, str. Calea Aradului nr.87.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Primarul Municipiului Oradea

 • -   Direcția Economică,

 • -  S.C. SHOPPING CENTER HOLDING SRL Oradea, prin grija Direcției Economice

 • -   Inspectoratul de Concurenta Bihor prin grija Direcției Economice.

  Oradea, 31 martie 2011

  Nr. 186


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila