Hotărârea nr. 184/2011

privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2011 a SC PELICAN IMPEX SRL Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2011A S.C. PELICAN IMPEX S.R.L. ORADEA

Analizând Raportul de specialitate nr.26858 din 23.02.2011 întocmit de către Direcția Economică - Biroul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădire pe anul 2011 pentru investiția realizată în anul 2008 de SC PELICAN IMPEX SRL în Oradea, str. Corneliu Coposu nr.2,

Ținând seama cererea de revizuire nr.26858 din 21.02.2011, privind acordarea reducerii impozitului pe clădiri pe anul 2011, depusă de către SC PELICAN IMPEX SRL Oradea,

SC PELICAN IMPEX SRL, are sediul social în municipiul Oradea, str. Marin Preda nr.3 județul Bihor, este reprezentată legal de către d-nul CACUCI OVIDIU GOGU, în calitate de ADMINISTRATOR, are C.U.I. nr.2720776 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J05/2971/1992,

În vederea revizuirii reducerii impozitului pe clădiri, societatea anexează la cerere actele justificative prevăzute de Regulamentul de acordare a facilităților fiscale pentru investiții, aprobat prin H.C.L. Oradea nr.407/2011,

Valoarea contabilă a clădirii pentru care se aplica cota de reducere este de 12.123.650 lei.

Impozitul pe clădiri datorat de la 01.01.2011 - 31.12.2011 asupra investiției în valoare de 12.123.650 lei-este de 133.360,15 lei,

În urma efectuării calculului impozitului pe clădiri, reducerea acordată pe anul fiscal 2011 este de 40.008,04 lei, iar impozitul pe clădiri pentru (investiția în valoare de 12.123.650 lei) datorat în urma efectuării reducerii, este în sumă de 93.352,11 lei,

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, Codul fiscal actualizat, O.G. nr. 92/2003 republicată, art.125 lit.e,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 407/2010 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea, Cap.II - art.6 lit.a), art.10 și art.11,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. (4) lit. a) și lit.c) și ale art. 45 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădiri, de natura investițiilor, cu suma de 40.008,04 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2011 de către SC PELICAN IMPEX SRL Oradea, pentru investiția în valoare de 12.123.650 din str. Corneliu Coposu nr.2 .

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •  Primarul Municipiului Oradea

 • •  Direcția Economică,

 • •  S.C. PELICAN IMPEX SRL

 • •   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice

  Oradea, 31 martie 2011

  Nr. 184


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila