Hotărârea nr. 182/2011

privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2011 a SC AUTOGRAND SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2011 a SC AUTOGRAND SRL

Analizând Raportul de specialitate nr. 22560 din 15.02.2011, întocmit de către Direcția Economică - Biroul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădire, pentru investiția realizată de SC AUTOGRAND SRL în Oradea, str. Clujului nr. 201,

Ținând seama de cererea de revizuire a facilității fiscale la plata impozitului pe clădire, depusă de către S.C. AUTOGRAND SRL Oradea și înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub numărul 22560 din 11.02.2011, prin care se solicită reducerea impozitului pentru investiția realizată în Oradea, str.Clujului nr.201, cu o valoare a investiției de 2.395.347 lei,

S.C. AUTOGRAND SRL, are sediul social în municipiul Oradea, str. Calea Clujului nr.201, județul Bihor, este reprezentată legal de către d-nul RITTNER TIBOR în calitate de administrator, având C.U.I. 56044 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J05/2338/1991,

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, Codul fiscal, actualizat, O.G.nr.92/2003 art.125 lit.e,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 407 din 27 iunie 2010 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării durabile în municipiul Oradea, Cap.II - Facilități fiscale art.6 lit.a, art.10 și art.11,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. (4) lit. a) și lit.c) și ale art. 45 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădiri, de natura investițiilor, cu suma de 6.587,20 lei, datorat bugetului local pe anul 2011 de către SC AUTOGRAND SRL Oradea, pentru imobilul situat în Oradea, str. Clujului nr.201.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Direcția Economică,

  • •  S.C. AUTOGRAND SRL Oradea, prin grija Direcției Economice

  • •   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 182


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila