Hotărârea nr. 179/2011

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al municipiului Oradea a unor active fixe concesionate SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2011 A SOCIETĂTII COMERCIALE PROGES SRL ORADEA

Analizând Raportul de specialitate nr.24793/25.02.2011, întocmit de către Direcția Economică - Biroul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădire pe anul 2011, pentru investiția realizată de SC PROGES SRL în Oradea str. Uzinelor nr.60,

Luând în considerare cererea de revizuire nr.24793 din 16.02.2011 privind acordarea reducerii impozitului pe clădiri pe anul 2011, depusă de către SC PROGES SRL Oradea,

S.C. PROGES SRL, are sediul social în municipiul Oradea, str. Nufărului nr.90, județul Bihor, este reprezentată legal de către d-nul ILONTA CLAUDIU, în calitate de director l, are C.U.I. nr.6534725 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J05/4436/08.12.1994,

În vederea reducerii impozitului pe clădiri, societatea anexează la cerere actele justificative prevăzute de Regulamentul de acordare a facilităților fiscale pentru investiții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.407/2010,

Valoarea contabilă în anul 2011 este de 25.667.907,92 lei pentru CENTRUL LOGISTIC I și 3.216.725 lei pentru

CENTRUL LOGISTIC II.

Impozitul pe clădiri datorat de la 01.01.2011- 31.12.2011 asupra centrului logistic I este de 282.346,99 lei.

Impozitul pe clădiri datorat de la 01.01.2011- 31.12.2011 asupra centrului logistic II este de 35.383,98 lei.

În urma efectuării calcului impozitului pe clădiri, reducerea acordată pe anul fiscal 2011 este de 127.056,14 lei pentru CENTRUL LOGISTIC I și 15.922,79 lei pentru CENTRUL LOGISTIC II ,

Luând în considerare prevederile art. 286 pct.6 din Legea nr.571/2003, Codul fiscal, actualizat, O.G.nr.92/2003,

republicată art.125 lit.e,

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.407/2010 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri persoane juridice, în vederea atragerii și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea, Cap.II-, art.6 lit.a), art.10 și art.11,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b) alin.4) lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădiri, de natura investițiilor, cu suma de 127.056,14 lei, pentru investiția Centrul logistic etapa I și cu 15.922,79 lei, pentru investiția Centrul logistic II, realizate de SC PROGES SRL în Oradea pe strada Uzinelor nr.60.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Direcția Economică,

  • •   S.C. PROGES SRL prin grija Direcției Economice

  • •   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 179


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.