Hotărârea nr. 177/2011

privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2011 a SC POWER TRADE SRL PLOIEŞTI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2011 a SC VANDANA COM SRL

Analizând Raportul de specialitate nr.22510 din 15.02.2011, întocmit de către Direcția Economică - Biroul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădire pe anul 2011 pentru investiția realizată de SC VANDANA COM SRL în Oradea, str. Calea Sântandrei nr.18,

Luând în considerare cererea de revizuire a facilității fiscale la plata impozitului pe clădire, depusă de către S.C. VANDANA COM SRL Oradea și înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub numărul 22510/11.02.2011, prin care se solicită reducerea impozitului pe clădire pentru investiția realizată în Oradea, str.Calea Sântandrei nr.18, cu o valoare a investiției de 2.279.230 lei, recepționată în anul 2010,

S.C. VANDANA COM SRL, are sediul social în municipiul Oradea, str. Calea Sântandrei nr.18, județul Bihor, este reprezentată legal de către d-nul Ciora Ioan în calitate de administrator, având C.U.I. RO 3758345 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J05/1429/1993,

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, Codul fiscal, actualizat, O.G.nr.92/2003 art.125 lit.e,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 407/2010, privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării durabile în municipiul Oradea, Cap.II - Facilități fiscale „art.6” lit. a), „art.10”,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. (4) lit. a) și lit.c) și ale art. 45 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădire pe anul 2011, cu suma de 8.022,89 lei, pentru investiția realizată de către S.C. VANDANA COM SRLîn Oradea, str. Calea Sântandrei nr.18.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Direcția Economică,

  • •  S.C. VANDANA COM SRL Oradea, prin grija Direcției Economice

  • •   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 177


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila