Hotărârea nr. 176/2011

privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2011 a SC VANDANA COM SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

PRIVIND REVIZUIREA FACILITAȚII FISCALE PE ANUL 2011 A S.C. PLASTOR S.A. ORADEA

Analizând Raportul de specialitate nr.27307/22.02.2011, întocmit de către Direcția Economică - Biroul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădire pe anul 2011, pentru investiția realizată în anul 2008 de SC PLASTOR SA în Oradea, str. JOHANN GUTEMBERG NR.24,

Luând în considerare cererea de revizuire nr.27307 din 21.02.2011, privind acordarea reducerii impozitului

pe clădiri pe anul 2011, depusă de către SC PLASTOR SA Oradea,

S.C. PLASTOR S.A Oradea, are sediul social în municipiul Oradea, str. Calea Clujului nr.175, județul Bihor, este reprezentată legal de către d-nul Seres Ion în calitate de director general și ec. Covaciu Floare în calitate de director financiar, are CUI nr.54744,

În vederea reducerii impozitului pe clădiri, societatea anexează la cerere actele justificative prevăzute de Regulamentul de acordare a facilităților fiscale pentru investiții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.407/2010,

Valoarea contabilă a clădirii propriu zise pentru care se aplica cota de reducere este de 2.740.610 lei,

Impozitul pe clădiri datorat de la 01.01.2011 - 31.12.2011 asupra investiției în valoare de 2.740.610 lei - este

de 30.146,71 lei,

În urma efectuării calculului impozitului pe clădiri, reducerea acordată pe anul fiscal 2011 este de 16.580,69 lei, iar impozitul pe clădiri pentru (investiția în valoare de 2.740.610 lei) datorat în urma efectuării reducerii, este în sumă de 13.566,02 lei,

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, actualizat, O.G.

nr. 92/2003 republicată, art.125 lit.e,

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.407/2010 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri persoane juridice, în vederea atragerii și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea, Cap.II- art.6, lit.a), art.10,art.11,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b) alin.4) lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădiri, de natura investițiilor, cu suma de 16.580,69 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2011 de către SC PLASTOR SA Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Direcția Economică,

  • •  S.C. PLASTOR SA ORADEA prin grija Direcției Economice

  • •   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 176


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila