Hotărârea nr. 174/2011

privind revizuirea scutirii la plata impozitului pe clădiri, pe anul 2011 pentru investiţii de natura locuinţelor, a SC LENAURA SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

PRIVIND REVIZUIREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, INVESTIȚII DE NATURA LOCUINȚELOR , PE

ANUL 2011, A SOCIETĂȚII COMERCIALE TRANS WORLD TRADING 2 SRL

Analizând Raportul de specialitate nr.22157 din 16.02.2011, întocmit de către Direcția Economică - Biroul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, neacordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pe anul 2011 pentru investiția de natura locuințelor realizată în anul 2008 de SC TRANS WORLD TRADING 2 SRLîn Oradea, str. Lăpușului nr.5(lama 1 spate) scara B ,(actualmente Lăpușului nr.19,Bl.19,Sc.B),

Luând în considerare cererea de revizuire nr.22157/11.02.2011, privind acordarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri pe anul 2011, depusă de către SC TRANS WORLD TRADING 2 SRL Oradea, pentru investiția de natura locuințelor realizată în anul 2008 pe str. Lăpușului nr.5(lama 1 spate) scara B (actualmente Lăpușului nr.19,Bl.19,Sc.B),

SC TRANS WORLD TRADING 2 SRL, are sediul social în municipiul Oradea, str. Ion Vidu nr.26 este reprezentată legal de către d-nul Tincău Tibor, în calitate de administrator având C.U.I. nr. 14998220 și număr de ordine în Registrul Comerțului J05/1112/2002,

În vederea revizuirii scutirii la plata impozitului pe clădiri, pentru investiția de natura locuințelor, societatea anexează la cerere documentele justificative privind valoarea contabilă rămasă a obiectivului de investiții,

Valoarea contabilă a obiectivului de investiții la data de 31.12.2010 este de 9.744.793,83 lei,

Impozitul pe clădiri datorat de la 01.01.2011-30.09.2011 asupra investiției de natura locuințelor, este de 80.642,06 lei,

Având în vedere adresa nr.24943/16.02.2011 primită de la GLOBAL MONEY RECOVERY IPURL , societatea TRANS WORLD TRADING 2 SRL este în insolvență conform încheierii nr.104/F/2011 a Tribunalului Bihor,

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, actualizat, O.G.nr.92/2003, art.125 lit.e,

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.407/2010 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri persoane juridice, în vederea atragerii și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea, Cap.II- Facilități Fiscale, art.4, art.6,lit.c), art.11 și art.12,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.b) alin.4) lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Nu se aprobă scutirea la plata impozitului pe clădiri, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2011, de către SC TRANS WORLD TRADING 2 SRL Oradea, pentru investiția de natura locuințelor, realizate pe str. Lăpușului nr.19,Bl.19,Sc.B, în suma de 80.642,06 lei.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Primarul Municipiului Oradea

 • -   Direcția Economică,

 • -  S.C. TRANS WORLD TRADING 2 SRL prin grija Direcției Economice

 • -   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice.

  Oradea, 31 martie 2011

  Nr. 174


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.