Hotărârea nr. 173/2011

privind revizuirea scutirii la plata impozitului pe clădiri, investiţii de natura locuinţelor, pe anul 2011, a SC TRANS WORLD TRADING 2 SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

PRIVIND REVIZUIREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, INVESTIȚII DE NATURA LOCUINȚELOR , PE

ANUL 2011, A SOCIETĂTII COMERCIALE CIMARSON SRL

Analizând Raportul de specialitate nr.24593 din 21.02.2011 întocmit de către Direcția Economică - Biroul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pe anul 2011 pentru investiția de natura locuințelor realizată în anul 2008 de SC CIMARSON SRL în Oradea, str. Erofte Grigore nr.1B,

Luând în considerare cererea de revizuire nr.24593 din 16.02.2011, privind acordarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri pe anul 2011, depusă de către SC CIMARSON SRL Oradea, pentru investiția de natura locuințelor realizată în anul 2008 pe str. Grigore Erofte nr.1B,

SC CIMARSON SRL, are sediul social în municipiul Oradea, str. Mihail Kogălniceanu nr.21 este reprezentată legal de către d-nul Sonea Ciprian, în calitate de administrator având C.U.I. nr. 18077074 și număr de ordine în Registrul Comerțului J05/2201/2005,

Valoarea contabilă rămasă la 31.12.2010 a obiectivului de investiții în urma vânzării unora din unitățile locative

componente este de 1.292.149,01 lei,

Impozitul pe clădiri datorat de la 01.01.2011 - 31.05.2011 asupra investiției de natura locuințelor - este de 5.922,35 lei, În urma efectuării calculului impozitului pe clădiri, scutirea acordată pe anul fiscal 2011, pentru investiția de natura locuințelor este de 5.922,35 lei,

În cazul înstrăinării unor unități locative în cursul anului 2011, suma facilitată se va diminua conform declarațiilor fiscale depuse de investitor, proporțional (în funcție) de valoare de impozitare și perioada rămasă până la sfârșitul anului,

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, actualizat, O.G.nr.92/2003

republicată,art.”125” lit.”e”,

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.407/2010 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri persoane juridice, în vederea atragerii și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea, Cap.II- Facilități Fiscale, art.6,lit.c, art.11,art.12,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit. b) alin.4) lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă scutirea la plata impozitului pe clădiri, în suma de 5.922,35 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2011 de către S.C. CIMARSON SRL pentru investiția de natura locuințelor, realizată pe str. Erofte Grigore nr.1B.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Direcția Economică,

  • •   S.C. CIMARSON SRL prin grija Direcției Economice

  • •   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 173


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.