Hotărârea nr. 172/2011

privind revizuirea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, investiţii de natura locuinţelor, pe anul 2011, a S.C. CIMARSON SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea reducerii impozitului pe clădiri, în sumă de 451.287,85 lei pentru investiția în valoare de

84.156.243 lei, realizată de către SC OMILOS ORADEA SRL în Oradea, str. Calea Aradului nr.62

Analizând Raportul de specialitate nr. 26840 din 24.02.2011 întocmit de către Direcția Economică - Biroul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădiri, pentru investițiile realizate de SC OMILOS ORADEA SRL în Oradea, str. Calea Aradului nr.62,

Având în vedere cererea depusă de către SC OMILOS ORADEA SRL, și înregistrată sub nr. 26840 din 21.02.2011 prin care solicită reducerea impozitului pentru investițiile realizate în Oradea, str. Calea Aradului nr.62,

Valoarea de impozitare la care vom achita cota de reducere este de 84.156.243 lei,

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, Codul fiscal, actualizat, O.G.nr.92/2003 art.125 lit.e,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 407/2010, privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării durabile în municipiul Oradea, Cap.II - Facilități fiscale art.6 lit.a), art.10 și art.11,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. (4) lit. a) și lit.c) și ale art. 45 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădiri, de natura investițiilor, cu suma de 451.287,85 lei, datorat bugetului local pe anul 2011, de către SC OMILOS ORADEA SRL, pentru investițiile realizate în Oradea, str. Calea Aradului nr.62.

Art.2. Se aprobă reducerea impozitului pe clădiri, pe o perioadă de 5 ani, pe baza criteriilor de acordare, de la data de întâi a lunii următoare celei în care Consiliul local a aprobat prin hotărâre, acordarea facilității fiscale solicitate.

Art.3. Revizuirea încadrării în condițiile de acordare a facilităților fiscale se va face anual, până la primul termen de plată a impozitelor și taxelor locale, pe baza documentelor solicitate investitorilor și a datelor privind zonarea fiscală, cu excepția criteriului „valoarea investiției”.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -  Primarul Municipiului Oradea

  • -   Direcția Economică,

  • -  S.C.OMILOS ORADEA SRL , prin grija Direcției Economice

  • -   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 172


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila