Hotărârea nr. 171/2011

privind aprobarea reducerii impozitului pe clădiri, în sumă de 451.287,85 lei pentru investiţia în valoare de 84.156.243 lei, realizată de către SC OMILOS ORADEA SRL în Oradea, str. Calea Aradului nr. 62.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire, aferent investiției în valoare de 5.890.000 lei, realizată de către S.C.PROGES SRL în Oradea str. Uzinelor nr.60

Analizând Raportul de specialitate nr.24792/28.02.2011, întocmit de către Direcția Economică - Biroul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea acordarea reducerii impozitului pe clădire, pentru investiția realizată de S.C.PROGES SRL ORADEA, pe str. Uzinelor nr.60,

Luând în considerare cererea de acordare a facilității fiscale la plata impozitului pe clădiri, depusă de către S.C. PROGES S.R.L Oradea și înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 24792/16.02.2011, prin care se solicită reducerea impozitului pentru investiția realizată în Oradea, str. Uzinelor nr.60 cu o valoare de 5.890.000 lei,

S.C. PROGES SRL, are sediul social în municipiul Oradea, str. Nufărului nr. 90, județul Bihor, este reprezentată legal de către d-nul Ilonta Claudiu, în calitate de director, are C.U.I. nr.6534725 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J05/4436/08.12.1994,

În vederea reducerii impozitului pe clădiri, societatea anexează la cerere actele justificative prevăzute de Regulamentul de acordare a facilităților fiscale pentru investiții, aprobat prin H.C.L. Oradea nr.407/2010,

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, Codul fiscal, actualizat,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 407/2010 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării durabile în municipiul Oradea, Cap. II - Facilități fiscale art.6 lit. a), art.10 și art.11,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. (4) lit. a) și lit. c) și ale art. 45 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădiri, cu suma de 21.866,62 lei, datorat bugetului local pe anul 2011 de către SC PROGES SRL, pentru imobilul situat în Oradea, str. Uzinelor nr.60.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Direcția Economică,

  • -   S.C. PROGES SRL Oradea, prin grija Direcției Economice

  • -   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 171


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila