Hotărârea nr. 170/2011

privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire, aferent investiţiei în valoare de 5.890.000 lei, realizată de către SC PROGES SRL în Oradea str. Uzinelor nr. 60.

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind transferul cu titlu gratuit în proprietatea Poliției Locale Oradea a unor active corporale constând în echipamente de radio - recepție.

Analizând raportul de specialitate nr. 53496/17 martie 2011, întocmit de către Serviciul Evidență Patrimoniului - Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea transferului cu titlu gratuit către Poliția Locală Oradea, a unor active corporale disponibilizate constând în echipamente de radio-recepție model Motorola GP 340,

Luând în considerare adresa nr. 44168/15.03.2011 prin care Poliția Locală a solicitat Primăriei Oradea transmiterea cu titlu gratuit, în proprietatea sa, a echipamentelor de radio-recepție model Motorola GP 340,

În conformitate cu prevederile HG nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă transferul cu titlu gratuit către Poliția Locală Oradea, a activelor corporale disponibilizate constând în echipamente de radio-recepție model Motorola GP 340, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă scăderea/înregistrarea din/în gestiune a activelor fixe din anexa 1 la prezenta hotărâre, la valoarea contabilă din evidențele actualului deținător, pe baza unui protocol de predare - primire ce se va încheia între Municipiul Oradea și Poliția Locală Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Poliția Locală Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

-   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Direcția Economică,

  • -   Poliția Locală Oradea,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 170


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

ANEXA 1 la H.C.L. 170/2011

Nr. crt.

Echipamentul de radio recepție

Seria

Nr. Inventar

Data darii in folis.

Durata folos.

(ani)

Valoarea de inventar

Amortiz. cumul.

Valoare ramasa

1

Motorola GP 340

672THM4980

30022

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

2

Motorola GP 340

672THM4973

30023

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

3

Motorola GP 340

672THM4977

30024

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

4

Motorola GP 340

672THM4982

30025

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

5

Motorola GP 340

672THM5275

30026

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

6

Motorola GP 340

672THL4750

30027

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

7

Motorola GP 340

672THL4754

30028

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

8

Motorola GP 340

672THL4463

30029

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

9

Motorola GP 340

672THL4773

30030

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

10

Motorola GP 340

672THL4771

30031

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

11

Motorola GP 340

672THL4756

30032

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

12

Motorola GP 340

672THL4760

30033

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

13

Motorola GP 340

672THL4769

30034

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

14

Motorola GP 340

672THL4768

30035

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

15

Motorola GP 340

672THL4759

30036

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

16

Motorola GP 340

672THJW370

30037

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

17

Motorola GP 340

672THYW371

30038

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

18

Motorola GP 340

672THJW368

30039

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

19

Motorola GP 340

672THJW367

30040

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

20

Motorola GP 340

672THYW366

30041

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

21

Motorola GP 340

672THG2554

30042

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

22

Motorola GP 340

672THJS634

30043

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

23

Motorola GP 340

672THJS631

30044

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

24

Motorola GP 340

672THJS632

30045

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

25

Motorola GP 340

672THLT947

30046

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

26

Motorola GP 340

672THLT948

30047

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

27

Motorola GP 340

672THLT953

30048

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

28

Motorola GP 340

672THLT949

30049

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

29

Motorola GP 340

672THLT951

30050

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

30

Motorola GP 340

672THLT952

30051

27.07.2007

5

1328,60

952.17

376.43

31

Motorola GP 340 -stație fixă dispecerat

103TGYC454

1328,60

952.17

376.43

32

Motorola GP 340 -

stație mobilă BH 15

PMO

103TJA1860

1328,60

952.17

376.43

Total general

42.515,20

30.469,44

12.045,76