Hotărârea nr. 169/2011

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al municipiului Oradea a unor active fixe concesionate SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate in administrarea SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune

Analizând raportul de specialitate nr.32811/28.02.2011, întocmit de Direcția Economică Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune,

Având în vedere adresa nr. 2.703/27.01.2011, înregistrată la Primaria Oradea sub nr.12.685/27.01.2011 prin care S.C. Compania de Apă Oradea S.A a înaintat spre aprobare propunerile privind casarea unor active fixe aflate in patrimoniul public al municipiului Oradea.

In conformitate cu prevederile art. 18 alin.17 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 263.571/2010,

Luând în considerare prevederile art.10 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Ținând seama de procesele verbale cu nr.1640/18.01.2011 și 1827/19.01.2011 ale Comisiei de analiză și propuneri de scoatere din functiune a mijloacelor fixe din cadrul Companiei de Apa Oradea, și a Hotărârii nr.7/2.562/26.01.2011 a Consiliului de Administratie al societății,

În baza prevederilor art.2 din Ordonanța 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor din domeniul public al statului și a unităților administrativ teritoriale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit. c) alin. (5) lit. a), b) și art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a activelor fixe aflate în administrarea SC Compania de Apă Oradea SA, a căror valoare totală este de 564.063,01 lei, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă scoaterea din funcțiune/casarea activelor fixe menționate în anexele 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. După scoaterea din funcțiune/casarea activelor fixe cuprinse în anexe, atât municipiul Oradea cât și SC Compania de Apă Oradea SA își vor actualiza corespunzător evidențele contabile/extracontabile aferente.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Compania de Apă Oradea SA.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • ■   Primarul Municipiului Oradea

  • ■   Direcția Economică

  • ■  SC Compania de Apă Oradea SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 169


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


PROPUNERE DE

Nr. înreg. 1827

gaTșWit '                      kJ 1** iz <■ ir    ,1 V V i W £ V J X !-r Lv

L^.'- '.Oradea

SCOATERE DIN FUNCȚIUNE A MIJLOACELOR FIXE

Data: 19.01.2011

Către

COMISIA DE ANALIZĂ ȘI AVIZARE A PROPUNERILOR DE SCOATERE DIN FUNCȚIUNE A FONDURILOR FIXENr. Crt.

Denumire mijloc fix

Nr. inv.

Term. de fol. (ani)

Data punerii în funcț.

UM

Cantit.

Val.de inv.

Val. neamortizata

Cauza pentru care se propune

1.

Rețea de apa -AZBO -DN 150 mm 306 ml, str. Vaporului

20446/1

36

1950

M

306

58,65

-

înlocuire cu PE

2.

Branșament apa str. Vaporului, nr. 3

20446/2

36

1950

M

5

1,40

-

înlocuire cu PE

3.

Branșament apa str. Vaporului, nr. 4

20446/3

36

1950

M

5

1,40

-

înlocuire cu PE

4.

Branșament apa str. Vaporului, nr. 5

20446/6

36

1950

M

5

1,40

-

înlocuire cu PE

5.

Branșament apa str. Vaporului, nr. 5/A

20446/5

36

1950

M

5

1,40

-

înlocuire cu PE

6.

Branșament apa str. Vaporului, nr. 5/B

20446/4

36

1950

M

5

1,40

-

înlocuire cu PE

7.

Branșament apa str. Vaporului, nr. 6

20446/7

36

1950

M

5

1,40

-

înlocuire cu PE

8.

Branșament apa str. Vaporului, nr. 7

20446/9

36

1950

M

5

1,40

-

înlocuire cu PE

9.

Branșament apa str. Vaporului, nr. 7/A

20446/8

36

1950

M

5

1,40

-

înlocuire cu PE

10.

Branșament apa str. Vaporului, nr. 8

20446/10

36

1950

M

5

1,40

-

înlocuire cu PE

11.

Branșament apa str. Vaporului, nr. 9

20446/11

36

1950

M

5

1,40

-

înlocuire cu PE

12.

Branșament apa str. Vaporului, nr. 10

20446/12

36

1950

M

5

1,40

înlocuire cu PE

13.

Branșament apa str. Vaporului, nr. 11

20446/13

36

1950

M

5

1,40

-

înlocuire cu PE

14.

Branșament apa str. Vaporului, nr. 12

20446/15

36

1950

M

5

1,40

-

înlocuire cu PE

15.

Branșament apa str. Vaporului, nr. 12/A

20446/14

36

1950

M

5

1,40

-

înlocuire cu PE

16.

Branșament apa str. Vaporului, nr. 13

20446/16

36

1950

M

5

1,40

-

înlocuire cu PE

17.

Branșament apa str. Vaporului, nr. 13/A

20446/17

36

1950

M

5

1,40

-

înlocuire cu PE

18.

Branșament apa str. Vaporului, nr. 14

20446/18

36

1950

M

5

1,40

-

înlocuire cu PE

19.

Branșament apa str. Vaporului, nr. 16

20446/19

36

1950

M

5

1,40

-

înlocuire cu PE

20.

Branșament apa str. Vaporului, nr. 18

20446/20

36

1950

M

5

1,40

-

înlocuire cu PE

21.

Branșament apa str. Vaporului, nr. 20

20446/21

36

1950

M

5

1,40

-

înlocuire cu PE

22.

Branșament apa str. Vaporului, nr. 22

20446/22

36

1950

M

5

1,40

-

înlocuire cu PE

23.

Branșament apa str. Vaporului, nr. 24

20446/23

36

1950

M

5

1,40

-

înlocuire cu PE

24.

Branșament apa str. Vaporului, nr. 26

20446/25

36

1950

M

5

1,40

-

înlocuire cu PE

25.

Branșament apa str. Vaporului, nr. 26/A

20446/24

36

1950

M

5

1,40

-

înlocuire cu PE

26.

Branșament apa str. Vaporului, nr. 28

20446/26

36

1950

M

5

1,40

-

înlocuire cu PE

27.

Branșament apa str. Vaporului, nr. 30

20446/27

36

1900

M

5

1,40

-

înlocuire cu PE

28.

Branșament apa str. Vaporului, nr. 32

20446/28

36

1900

M

5

1,40

-

înlocuire cu PE

29.

Branșament apa str. Vaporului, nr. 34

20446/29

36

1950

M

5

1,40

-

înlocuire cu PE

30.

Rețea apa -AZBO -DN 100 mm 318 ml, str. Gala Galaction

20529/1

36

1950

M

381

24,35

-

înlocuire cu PE

31.

Hidrant subteran DN 100, str. Gala Galaction

25122/0

12

2001

BUC

1

1099,82

-

înlocuit

32.

Branșament apa str. Gala Galaction, nr. 1

20529/2

36

1950

M

5

0,67

-

înlocuire cu PE

33.

Branșament apa str. Gala Galaction, nr. 1/A

20529/3

36

1950

M

5

0,67

-

înlocuire cu PE

34.

Branșament apa str. Gala Galaction, nr. 2/A

20529/4

36

1950

M

5

0,67

-

înlocuire cu PE

35.

Branșament apa str. Gala Galaction, nr. 3

20529/5

36

1950

M

5

0,67

-

înlocuire cu PE

36.

Branșament apa str. Gala Galaction, nr. 4

20529/6

36

1950

M

5

0,67

înlocuire cu PE

37.

Branșament apa str. Gala Galaction, nr. 5

20529/7

36

1950

M

5

0,67

-

înlocuire cu PE

38.

Branșament apa str. Gala Galaction, nr. 6

20529/8

36

1950

M

5

0,67

-

înlocuire cu PE

39.

Branșament apa str. Gala Galaction, nr. 7

20529/9

36

1950

M

5

0,67

-

înlocuire cu PE

40.

Branșament apa str. Gala Galaction, nr. 8

20529/10

36

1950

M

5

0,67

-

înlocuire cu PE

41.

Branșament apa str. Gala Galaction, nr. 9

20529/11

36

1950

M

5

0,67

-

înlocuire cu PE

42.

Branșament apa str. Gala Galaction, nr. 10

20529/13

36

1950

M

5

0,67

-

înlocuire cu PE

43.

Branșament apa str. Gala Galaction, nr. 10/A

20529/12

36

1950

M

5

0,67

-

înlocuire cu PE

44.

Branșament apa str. Gala Galaction, nr. 11

20529/14

36

1950

M

5

0,67

-

înlocuire cu PE

45.

Branșament apa str. Gala Galaction, nr. 12

20529/15

36

1950

M

5

0,67

-

înlocuire cu PE

46.

Branșament apa str. Gala Galaction, nr. 13

20529/16

36

1950

M

5

0,67

-

înlocuire cu PE

47.

Branșament apa str. Gala Galaction, nr. 14

20529/18

36

1950

M

5

0,67

-

înlocuire cu PE

48.

Branșament apa str. Gala Galaction, nr. 14/A

20529/17

36

1950

M

5

0,67

-

înlocuire cu PE

49.

Branșament apa str. Gala Galaction, nr. 15

20529/19

36

1950

M

5

0,67

-

înlocuire cu PE

50.

Branșament apa str. Gala Galaction, nr. 16

20529/20

36

1950

M

5

0,67

-

înlocuire cu PE

51.

Branșament apa str. Gala Galaction, nr. 17

20529/21

36

1950

M

5

0,67

-

înlocuire cu PE

52.

Branșament apa str. Gala Galaction, nr. 18

20529/22

36

1950

M

5

0,67

-

înlocuire cu PE

53.

Branșament apa str. Gala Galaction, nr. 20

20529/23

36

1950

M

5

0,67

-

înlocuire cu PE

54.

Branșament apa str. Gala Galaction, nr. 22

20529/24

36

1950

M

5

0,67

-

înlocuire cu PE

55.

Branșament apa str. Gala Galaction, nr. 24

20529/25

36

1950

M

5

0,67

înlocuire cu PE

56.

Conducta apa DN 300 (980ml) - 350mm str. Oneștilor - Antonescu - Lapusupului

23165/0

36

1980

M

1130

131030

13,23

înlocuire cu FD si PE

57.

Rețea de apa str. Oneștilor - AZBO - DN 150 mm -1290 ml

20598/1

36

1950

M

1290

158,35

-

înlocuire cu PE

58.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 16

20598/4

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

59.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 16/A

20598/2

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

60.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 16/B

20598/3

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

61.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 20

20598/5

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

62.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 22

20598/6

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

63.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 24

20598/7

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

64.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 26

20598/8

36

1950

M

5

3,01

înlocuire cu PE

65.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 28

20598/9

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

66.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 30

20598/10

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

67.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 32

20598/11

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

68.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 36

20598/12

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

69.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 38

20598/13

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

70.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 40

20598/14

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

71.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 44

20598/15

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

72.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 46/A

20598/16

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

73.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 48

20598/17

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

74.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 50

20598/18

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

75.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 52

20598/20

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

76.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 52/A

20598/19

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

77.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 54

20598/21

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

78.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 56

20598/22

36

1950

M

5

3^01     1

-

înlocuire cu PE

79.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 58

20598/23

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

80.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 60

20598/24

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

81.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 62

20598/25

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

82.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 62/A

20598/26

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

83.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 64/A

20598/27

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

84.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 66

20598/28

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

85.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 68

20598/29

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

86.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 70

20598/30

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

87.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 72

20598/31

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

88.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 74

20598/32

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

89.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 75/A

20598/33

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

90.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 76

20598/35

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

91.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 76/A

20598/34

36

1950

M

5

3,01

-

înlocuire cu PE

92.

Branșament apa str. Oneștilor, nr. 78

20598/36

36

1950

M

5

3,01

înlocuire cu PE

93.

Branșament apa str. Nordului, nr. 7/A

22791/4

36

1950

M

4

0,62

înlocuire cu PE

94.

Rețea de apa str. Traian Vuia - AZBO - DN 100 mm - 166 ml

20795/1

36

1950

M

166

26,35

-

înlocuire cu PE

95.

Branșament apa str. Traian Vuia, nr. 6

20795/5

36

1950

M

4

1,25

-

înlocuire cu PE

96.

Branșament apa str. Traian Vuia, nr. 8

20795/6

36

1950

M

4

1,25

-

înlocuire cu PE

97.

Branșament apa str. Traian Vuia, nr. 10

20795/7

36

1950

M

4

1,25

-

înlocuire cu PE

98.

Branșament apa str. Traian Vuia, nr. 12

20795/8

36

1950

M

4

1,25

-

înlocuire cu PE

99.

Branșament apa str. Traian Vuia, nr. 14

20795/9

36

1950

M

4

1,25

-

înlocuire cu PE

100.

Branșament apa str. Traian Vuia, nr. 16

20795/10

36

1950

M

4

1,25

-

înlocuire cu PE

101.

Branșament apa str. Traian Vuia, nr. 18

20795/11

36

1950

M

4

1,25

-

înlocuire cu PE

102.

Branșament apa str. Traian Vuia, nr. 20

20795/12

36

1950

M

4

1,25

-

înlocuire cu PE

103.

Branșament apa str. Traian Vuia, nr. 22

20795/13

36

1950

M

4

1,25

înlocuire cu PE

104.

Separare de branșament apa str. Traian Vuia, nr. 24/3

15818/0

36

2001

M

-

58,10

41,59

Branșament nou

105.

Branșament apa str. Traian Vuia, nr. 26

20795/14

36

1950

M

4

1,25

-

înlocuire cu PE

106.

Branșament apa str. Muzicii, nr. 1

20789/2

36

1950

M

4

0,83

-

înlocuire cu PE

107.

Rețea de apa str. Ardealului - AZBO ~ DN 100 mm -126 ml

20395/1

36

1950

M

126

9,99

-

înlocuire cu PE

108.

Branșament apa str. Ardealului, nr. 12

20395/4

36

1950

M

5

0,60

-

înlocuire cu PE

109.

Branșament apa str. Ardealului, nr. 13

20359/6

36

1950

M

5

0,60

-

înlocuire cu PE

110.

Branșament apa str. Ardealului, nr. 13/A

20359/5

36

1950

M

5

0,60

-

înlocuire cu PE

111.

Branșament apa str. Ardealului, nr. 14

20359/7

36

1950

M

5

0,60

-

înlocuire cu PE

112.

Branșament apa str. Ardealului, nr. 14/A

20359/8

36

1950

M

5

0,60

-

înlocuire cu PE

113.

Branșament apa str. Ardealului, nr. 15

20359/9

36

1950

M

5

0,60

-

înlocuire cu PE

114.

Branșament apa str. Ardealului, nr. 16

20359/10

36

1950

M

5

0,60

-

înlocuire cu PE

115.

Branșament apa str. Ardealului, nr. 17

20359/11

36

1950

M

5

0,60

-

înlocuire cu PE

116.

Branșament apa str. Ardealului, nr. 18

20359/12

36

1950

M

5

0,60

-

înlocuire cu PE

117.

Separare de branșament apa str. Filatov, nr. 14

16811/0

36

2002

M

-

91,67

70,75

Branșament nou

118.

Rețea de apa str. Valea Draganului - AZBO - T DN 100 mm

21083/1

36

1950

M

175

6,96

înlocuire cu PE

119.

Branșament apa str. Valea Draganului, nr. 1

21083/3

36

1950

M

4

0,26

-

înlocuire cu PE

120.

Branșament apa str. Valea Draganului, nr. 1/B

21083/2

36

1950

M

4

0,26

-

înlocuire cu PE

121.

Branșament apa str. Valea Draganului, nr. 2

21083/5

36

1950

M

4

0,26

-

înlocuire cu PE

122.

Branșament apa str. Valea Draganului, nr. 2/A

21083/4

36

1950

M

4

0,26

-

înlocuire cu PE

123.

Branșament apa str. Valea Draganului, nr. 3

21083/6

36

1950

M

4

0,26

-

înlocuire cu PE

124.

Branșament apa str. Valea Draganului, nr. 4

21083/7

36

1950

M

4

0,26

-

înlocuire cu PE

125.

Branșament apa str. Valea Draganului, nr. 5

21083/8

36

1950

M

zj.

0,26

-

înlocuire cu PE

126.

Branșament apa str. Valea Draganului, nr. 6

21083/11

36

1950

M

4

0,26

-

înlocuire cu PE

127.

Branșament apa str. Valea Draganului, nr. 6/A

21083/9

36

1950

M

4

0,26

-

înlocuire cu PE

128.

Branșament apa str. Valea Draganului, nr. 6/B

21083/10

36

1950

M

4

0,26

-

înlocuire cu PE

129.

Branșament apa str. Valea Draganului, nr. 7

21083/12

36

1950

M

4

0,26

-

înlocuire cu PE

130.

Branșament apa str. Valea Draganului, nr. 8

21083/13

36

1950

M

4

0,26

-

înlocuire cu PE

131.

Branșament apa str. Valea Draganului, nr. 9

21083/14

36

1950

M

4

0,26

-

înlocuire cu PE

132.

Branșament apa str. Valea Draganului, nr. 10

21083/15

36

1950

M

4

0,26

-

înlocuire cu PE

133.

Branșament apa str. Valea Draganului, nr. 11

21083/16

36

1950

M

4

0,26

-

înlocuire cu PE

134.

Branșament apa str. Valea Draganului, nr. 12

21083/17

36

1950

M

4

0,26

-

înlocuire cu PE

135.

Branșament apa str. Valea Draganului, nr. 13

21083/18

36

1950

M

4

0,26

-

înlocuire cu PE

136.

Branșament apa str. Ion Bogdan nr. 23/B

20419/18

36

1950

M

5

1,43

-

înlocuire cu PE

137.

Rețea de apa str. Tiglarilor ~ AZBO - DN 100 mm 200 ml

23421/1

36

1950

M

75

11,20

-

înlocuire cu PE

138.

Branșament apa str. Sanatorului

22955/0

36

1950

M

4

12,24

-

înlocuire cu PE

139.

Branșament apa ~ Zona Depozite

22907/0

36

1950

M

4

16,10

-

înlocuire cu PE

140.

Branșament apa - str. Iosia Nord

22916/0

36

1950

M

4

54,26

-

înlocuire cu PE

141.

Rețea apa str. Morii - la Castel apa - Bai - AZBO DN 400 mm

22409/0

36

1975

M

4410

57035

-

înlocuire cu FD

142.

Rețea de apa str. Morii - FONTA - DN 400 mm -250mm

22409/1

36

1975

M

4410

57035

-

înlocuire cu FD

143.

Rețea de apa str. Bumbacului - AZBO - DN 150 mm - 662 ml

20427/1

36

1950

M

662

4,20

-

Dezafectata

144.

Rețea de apa str. Bumbacului - AZBO - DN 400 mm

23383/1

36

1982

M

1427

62779,06

-

înlocuire cu FD

145.

Rețea de apa str. Bumbacului - FONTA - DN 400 mm - 662 ml

23383/2

36

1982

M

662

3487,72

87,69

înlocuire cu FD

146.

Branșament apa str. Bumbacului nr. 6

20427/4

36

1950

M

1

0,93

-

înlocuire cu PE

147.

Rețea de apa str. Nucetului - FONTA - DN 400 mm - 202 ml

23383/5

36

1982

M

202

6975,45

175,38

înlocuire cu FD

148.

Rețea de apa str. Nucetului - AZBO - DN 400 mm - 202 ml

23383/6

36

1982

M

202

6975,45

175,38

înlocuire cu FD

149.

Rețea de apa str. Nucetului - AZBO - DN 150 mm - 202 ml

23383/7

36

1982

M

202

6975,45

175,38

înlocuire cu PE

150.

Branșament apa str. Nucetului nr. 6

21110/0

36

1950

M

4

17,78

-

înlocuire cu PE

151.

Rețea de apa str. Eforiei - AZBO - DN 400 mm -454 ml

23383/9

36

1982

M

454

20926,34

526,13

înlocuire cu FD

152.

Branșament apa str. Eforiei nr. 1

20513/1

36

1950

M

1

3,52

-

înlocuire cu PE

153.

Branșament apa str. Eforiei nr. 2

20513/2

36

1950

M

1

3,52

-

înlocuire cu PE

154.

Branșament apa str. Eforiei nr. 3

20513/4

36

1950

M

1

3,52

-

înlocuire cu PE

155.

Branșament apa str. Eforiei nr. 3/A

20513/3

36

1950

M

1

3,52

-

înlocuire cu PE

156.

Branșament apa str. Eforiei nr. 4

20513/5

36

1950

M

1

3,52

-

înlocuire cu PE

157.

Branșament apa str. Eforiei nr. 5

20513/6

36

1950

M

1

3,52

înlocuire cu PE

158.

Branșament apa str. Eforiei nr. 6

20513/7

36

1950

M

1

3,52

-

înlocuire cu PE

159.

Branșament apa str. Eforiei nr. 7

20513/8

36

1950

M

1

3,52

-

înlocuire cu PE

160.

Branșament apa str. Eforiei nr. 8

20513/9

36

1950

M

1

3,52

-

înlocuire cu PE

161.

Branșament apa str. Eforiei nr. 10

20513/11

36

1950

M

1

3,52

-

înlocuire cu PE

162.

Branșament apa str. Eforiei nr. 12/A

20513/12

36

1950

M

1

3,52

înlocuire cu PE

163.

Separare branșament apa str. Eforiei nr. 14

15036/0

36

2000

M

-

115

87,38

Branșament nou

164.

Branșament apa str. Eforiei nr. 14/A

20513/13

36

1950

M

1

3,52

-

înlocuire cu PE

165.

Branșament apa str. Eforiei nr. 15

20513/14

36

1950

M

1

3,52

-

înlocuire cu PE

166.

Branșament apa str. Eforiei nr. 16

20513/15

36

1950

M

1

3,52

-

înlocuire cu PE

167.

Conducta alimentare apa str. Nufărului -

Seleusului - AZBO DN 400 mm

22411/0

36

1975

M

1140

30267,22

-

înlocuire cu FD

168.

Conducta alimentare apa str. Nufărului -Seleusului - FONTA DN 400 mm

22412/0

36

1975

M

300

304199,84

-

înlocuire cu FD

169.

Rețea de apa str. Nufărului - AZBO DN 400 ~ 1140 m

23532/0

36

1983

M

1140

19919,9

2,07

Dezafectata

170.

Conducta aductiune PREMO - DN 800 m

23792/0

36

1988

M

2807

254745

35480,9

înlocuire cu PAFSINDN

600

171.

Rețea de apa str. Aleea Onisifor Ghibu - AZBO DN 200 mm - 600 ml

20476/6

36

1950

M

600

7,29

-

Dezafectata

172.

Rețea de apa str. Forajului - AZBO - DN 150 mm - 200 ml

23383/3

36

1982

M

200

20926,34

526,13

Dezafectata

173.

Rețea de apa str. Zidarilor - AZBO ~ DN 150 mm - 150 ml

23383/4

36

1982

M

150

20926,34

526,13

Dezafectata

174.

Rețea de apa str. Prutului - AZBO - DN 100 mm

20701/0

36

1950

M

233

19,89

-

Dezafectata

175.

Branșament apa str. Făcliei nr. 58/Y

20512/1

36

1950

M

4

0,54

-

înlocuire cu PE

176.

Branșament apa str. Făcliei nr. 60/A

20512/60

36

1950

M

4

0,54

-

înlocuire cu PE

177.

Branșament apa str. M. Kogalniceanu nr. 11

20459/12

36

1950

M

4

0,21

-

înlocuire cu PE

178.

Branșament apa str. M. Kogalniceanu nr. 12

20459/13

36

1950

M

4

0,21

-

înlocuire cu PE

179.

Branșament apa str. M. Kogalniceanu nr. 13

20459/14

36

1950

M

4

0,21

-

înlocuire cu PE

180.

Branșament apa str. M. Kogalniceanu nr. 29

20459/25

36

1950

M

4

0,21

-

înlocuire cu PE

181.

Branșament apa str. M. Kogalniceanu nr. 32/A

20459/27

36

1950

M

4

0,21

-

înlocuire cu PE

182.

Branșament apa str. M. Kogalniceanu nr. 35

20459/30

36

1950

M

4

0,21

-

înlocuire cu PE

TOTAL

499.960

Propunător (Responsabil mijloace fixe)

Sing. Laurentiu Dansa

E.H./L.D.


PROPUNERE DE

SCOATERE DIN FUNCȚIUNE A MIJLOACELOR FIXE

Nr. înreg. 31231


Data 09.11.10


Aprobat

Șef Sector Canal

Ing StefanfZETOCHA r\

Către,

COMISIA DE ANALIZĂ ȘI AVIZARE A

PROPUNERILOR DE SCOATERE DIN FUNCȚIUNE

A FONDURILOR FIXE

Denumire mijloc fix

Nr. inv.

Ter

m. de fol.

Data punerii în funcț.

U M

Cant

it.

Val.de inv.

Val. neamorti

zata

Cauza pentru care se propune

Rac.Canal-str

Aleea Matei

Basarab

20826.0

30

ani

12/1950

m

7.32

0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rețele canal

Menajer Aleea

Matei Basarab

20830.0 *

30

ani

1.2/1950

m

60005.74

31 17.1

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rețea canal menaj.str Alex.cel Bun

241913.0

30

ani

8/1996

ni

60

223,00

190.29

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rețea si rac

Canal str Al

Sahia

21281.0

30

ani

12/1950

m

15.43

0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rețea Canal menaj, str Al Sahia

21281.1

30

ani

12/1950

m

12.33

0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj . str Al Sahia nr 04

21281.2

30

ani

12/1950

m

5

0.62

0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj . str Al

Sahia nr 16/A

21281.3

30

ani

12/1950

m

5

0.62

0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj. str Al Sahia nr 24

21281.4

30

ani

12/1950

m

5

0.62

0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj . str Al Sahia nr 40

21281.6

30

ani

12/1950

m

5

0.62

0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.strAinan Teodor nr 16

15378.0 *

30

ani

09/2000

m

10

204.00

170.23

Reabilitare lnloc.cn PVC

Rac canal menaj.str Ana I pățescu nr 25

15416.0 *

30

ani

10/2000

m

6

104.00

85

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Anatole France Nr77/A

20898.68

30

ani

12/1950

m

7

0.78

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Anatole France

Nr 79/A

20898.69

30

ani

12/1950

m

7

0.78

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str

A pateu lui nr 21

23531.53

30

ani

12/1983

m

4

160.82

60.01

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Aviatorilor nr 003

15422.0 *

30 ani

10/2000

m

6

90.00

75.35

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Aviatorilor nr 004

2404019.2

30 ani

05/1993

m

6

0.43

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Aviatorilor nr 006

24249.17

*

30 ani

09/1997

m

4

54.25

37.08

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Aviatorilor nr 008

2404019.3

30 ani

05/1993

m

6

0.43

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Aviatorilor nr 010

2404019.4

30

ani

12/1993

m

6

0.43

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Aviatorilor nr 037

2404019.5

30

ani

05/1993

m

0.43

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Barcaului nr 082

23047.25

30

ani

12/1950

m

5

0.33

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Barcaului nr 088

23047.27

30 ani

12/1950

m

5

0.33

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Barcaului nr

100

23047.31

30

ani

12/1950

m

5

0.33

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Barcaului nr 100/A

23047.30

30

ani

12/1950

m

5

0.33

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Barcaului nr 100/B

23047.29

30

ani

12/1950

m

5

0.33

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj .str Beiusului nr 25

20945.27

30 ani

12/1950

m

6

1.25

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj .str Biruinței nr Ol

21070.1

30

ani

12/1950

m

0.65

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj .str Ceahlăului nr 02

21187.4

30 ani

12/1950

m

6

1.01

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Ceahlăului nr 02/A

21187.3

30

ani

12/1950

m

6

1.01

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Ceahlăului nr 03

21187.5

30 ani

12/1950

m

6

1.01

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Ceahlăului nr 04

21187.6

30

ani

12/1950

m

6

1.01

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Ceahlăului nr 05

21187.7

30 ani

12/1950

m

6

1.01

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Ceahlăului nr 06

24423.10

ÎJ*

30

ani

10/1998

m

7

43.54

31.08

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj .str Ceahlăului nr 07

21187.8

30

ani

12/1950

m

6

1.01

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Ceahlăului nr 08

21187.9

30 ani

12/1950

m

6

1.01

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Ceahlăului nr 09

21187.10

30

ani

12/1950

m

6

1.01

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Ceahlăului nr 010

21187.11

30

ani

12/1950

m

6

1.01

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj .str Ceahlăului nr 011

239883.0

30

ani

19/1990

m

180

145.17

Reabilitare

Inloc.cu PVC1

Rac canal menaj, str Ceahlăului nr 012

21187.12

30

ani

12/1950

m

6

1.01

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Ceahlăului nr 013

21187.13

30

ani

12/1950

m

6

1.01

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Ceahlăului nr 013/A

18603.0 *

30

ani

11/2004

m

9

595.00

529.3

Reabilitare

Inloc.cu PVC'

Rac canal menaj, str Ceahlăului nr 014

239882.0

*

30

ani

12/1990

m

180

145.18

Reabilitare

Inloc.cu PVC'

Rac canal menaj.str Ceahlăului nr 015

21187.14

30 ani

12/1950

m

6

1.01

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Ceahlăului nr 016

21187.15

30

ani

12/1950

m

6

1.01

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Ceahlăului nr 018

2405613.0

30

ani

01/1994

m

104.00

90.65

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac cana! menaj.str Ceahlăului nr 018/A

2404022.0

$

30

ani

05/1993

m

133.00

109.82

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Ceahlăului nr 019

21187.16

30 ani

12/1950

m

6

1.01

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Ceahlăului nr 020

21187.17

30 ani

12/1950

m

6

1.01

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Ceahlăului nr 021

21187.18

30

ani

12/1950

m

6

1.01

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Ceahlăului nr 022

21187.19

30

ani

12/1950

m

6

1.01

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj .str Ceahlăului nr 023

18340.0*

30

ani

06/2004

m

10

479.00

421.04

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Colonel Buzoianunr 13

20844.15

30

ani

12/1950

m

6

0.93

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Colonel Buzoianunr 15

20844.17

30 ani

12/1950

m

6

0.93

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Colonel Buzoianu nr 16

20844.18

30 ani

12/1950

m

6

0.93

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Colonel Buzoianu nr 17

20844.19

30 ani

12/1950

m

6

0.93

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj .str Colonel Buzoianu nr 19

20844.22

30 ani

12/1950

m

6

0.93

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Colonel Buzoianu nr 20

20844.23

30

ani

12/1950

m

6

0.93

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Colonel Buzoianu nr 21

20844.24

30

ani

12/1950

m

6

0.93

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Colonel Buzoianu nr 23

20844.26

30

ani

12/1950

m

6

0.93

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Colonel Buzoianu nr 24

16899.0 *

30

ani

11/2002

m

24

121.0

101.19

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Colonel Buzoianu nr 24/A

20844.28

30 ani

12/1950

m

6

0.93

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Colonel Buzoianu nr 24/B

20844.227

30 ani

12/1950

m

6

0.93

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Dobrogeanu Gherea nr24

20881.27

30

ani

12/1950

m

6

2.32

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Feldioarei nr

10

22204.12

30

ani

12/1973

m

5

16.51

1.12

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Jimboliei nr04

23132.2

30 ani

12/1950

m

6

0.69

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Jimboliei nrO4/A

23132.1

30 ani

12/1950

m

6

0.69

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj .str Jimboliei nr05

23132.3

30 ani

12/1950

m

6

0.69

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Lugojului nr23

21207.11

30

ani

12/1950

m

6

0.27

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Mangaliei nr07

22926.105

*

30 ani

12/1977

m

6

23.27

3.6

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Mangaliei nr08

22926.106

30

ani

12/1977

m

6

23.27

3.6

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj .str Mangaliei nrlO

22926,109

30

ani

12/1977

m

6

23.27

3.6

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Mangaliei nrl 3

22926.112

30

ani

12/1977

m

6

23.27

3.6

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Mangaliei nrl4

22926.113

*

30

ani

12/1977

m

6

23.27

3.6

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Mangaliei nrl 6

22926.114

30 ani

12/1977

m

6

23.27

3.6

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Mangaliei nrl 8

22926.115

*

30

ani

12/1977

m

6

23.27

3.6

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Mangaliei nr!9

22926.116

30

ani

12/1977

*

m

6

23.27

3.6

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Mangaliei nr20

22926.117

30 ani

12/1977

m

6

23.27

3.6

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, slr Mangaliei nr22/A

22926.1 18

30

ani

12/1977

m

6

23.27

3.6

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.slr Mangaliei nr22/B

22926.1 19

30

ani

12/1977

*

m

6

23.27

3.6

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Mangaliei nr23

22926.120

30

ani

12/1977

m

6

23.27

3.6

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj .str Mangaliei nr25

22926.121

30 ani

12/1977

m

6

23.27

3.6

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj .slr Mangaliei nr26

22926.123

30

ani

12/1977

*

m

6

23.27

3.6

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj .str Mangaliei nr26/A

22926.124

30 ani

12/1977

*

m

6

23.27

3.6

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj .str Menmorut nr 07

20977.14

30 ani

12/1950

m

6

0.48

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Menmorut nr 13

20977.20

30 ani

12/1950

m

4

0.48

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Menmorut nr 15

20977.23

30

ani

12/1950

m

4

0.48

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj .str Menmorut nr 15/A

20977.23

30 ani

12/1950

m

4

0.48

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj .str Menmorut nr

17

20977.26

30

ani

12/1950

m

6

0.48

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Menmorut nr!9             |

20977.29

30

ani

12/1950

m

6

0.48

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Menmorut nr 21

20977.31

30 ani

12/1950

m

6

0.48

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Menmorut nr 25

20977.34

30

ani

12/1950

m

6

0.48

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Menmorut nr27

20977.35

30

ani

12/1950

m

6

0.48

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Menmorut nr29

20977.36

30 ani

12/1950

m

6

0.48

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.si r Nojoridului nr 27

23503.3 *

30 ani

12/1983

m

12

659.98

246.8

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Olarilor nr 10

20859.6

30

ani

12/1950

m

5

8.06

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Olteniei nr 37

20856.42

30 ani

12/1950

m

8

0.67

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj .str Otelarilor nr 01/C

21031.6

30

ani

12/1950

m

6

0.21

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Principatele Unite nr 10

21014.3

30

ani

12/1950

m

6

0.59

.0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Principatele Unite nr 14

21014.4

30

ani

12/1950

m

6

0.59

.0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj, str Seleusului nr 13

21044.14

30

ani

12/1950

m

6

3.01

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str trotusului nr 01

23510.2 *

30

ani

12/1983

m

7

26.88

9.18

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Trotusului nr 03

23510.3 *

30

ani

12/1983

m

6

26.37

9.67

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str trotusului nr 04

24227.7

30

ani

6/1997

m

15

30.42

0.0

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Rac canal menaj.str Trotusului nr 05

2419116.0

*

30 ani

08/1996

m

223.0

190.29

Reabilitare

Inloc.cu PVC

Total

64,103.01

5819,55

Nota : Racordurile de canal menajer si pluvial cu „ * ” care inca nu sunt amortizate 100 % ,au fost propuse la casare deoarece acestea au fost înlocuite cu altele mai noi întrucât s-au modificat cotele de pozare ale noilor rețele de canalizare si a racordurile aferante.

Propunător (Responsabil mijloace fixe)

Ing Marips SILAGHI