Hotărârea nr. 168/2011

privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2011.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56.103 din 22.03.2011 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011.

Luând în considerare:

 • -   prioritatea finanțării dată de caracterul de reprezentare la nivel internațional;

 • -   adresa Asociației Culturale Meda Music nr.28872/22.02.2011;

 • -   adresa nr.CSA/18.10.01/1264/31.01.2011 a Direcției de Sănătate Bihor

 • -   adresa Inspectoratului General pentru Situații de Urgență „Crișana” al Județului Bihor nr.473188/01.03.2011;

 • -   Hotărârea Consiliului Local nr.91/2011 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2011;

 • -   Hotărârea de Consiliu nr.93/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2011 și a cotizației anuale a Municipiului Oradea

 • -   Hotărârea Consiliului Local n.151/2011privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat intre Administrația Sociala Comunitara Oradea si Universitatea din Oradea/Facultatea de Științe Socio - Umane in vederea implementării proiectului „Protecția Copilului - de la teorie la practica”

 • -   dispozițiile Cp.IV, Secțiunea 1, art.25, art.27, Cap.VIII, Secțiunea 2, art.68 din Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată;

 • -   art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;

 • -   prevederile art.1A2 ale Ordonanței de Guvern nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, actualizată;

 • -   prevederile art.13 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

 • -   prevederile art. 19 și art.36 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ,

În temeiul art. 36 alin.2 lit.b), d), alin.4 lit. a) și alin.6 lit.a) și ale art. 45 alin. 2 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2011, conform anexei nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2011 conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului împrumuturilor externe și interne conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.4. Se aprobă modificarea denumirii obiectivului ,, Centru Oncologic'' în ,, Extindere spital pentru Centrul Integrat pentru tratamentul Cancerului Oradea (conform OMS NR.83/2011).''

Art.5. Se aprobă modificarea repartizării pe trimestre a bugetului destinat obiectivelor de investiții ,,Amenajare parc Padișului din M.O (proiectare + execuție),, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și ,,Extindere spital pentru Centrul Integrat pentru tratamentul Cancerului Oradea (conf. OMS NR.83/2011)''.

Art.6. Se aprobă noile obiective de investiții și includerea acestora în Lista de investiții conform anexelor nr.1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă modificarea programului aferent activităților de întreținere spații verzi conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.8. Se modifică art.7 din Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2011 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli pe anul 2011 astfel:

,,Pentru anul 2011 subvenția alocată Societății Comerciale Oradea Transport Local SA, pentru cheltuielile materiale, se va asigura în funcție de necesarul solicitat până la limita sumei aprobate în bugetul local cu această destinație.''

Art.9. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 30.000 lei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență Crișana al Județului Bihor pentru finanțarea cursurilor pentru pregătirea și atestarea subofițerilor pentru calificarea în specialitatea de scafandru autonom și achiziționarea unor mijloace de intervenție pentru salvarea persoanelor din medii ostile vieții.

Art.10. Se aprobă delegarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență Crișana al Județului Bihor de a organiza procedura de achiziție, urmând ca în contractul încheiat, municipalitatea să aibă calitatea de finanțator.

Art.11.Justificarea și decontarea cheltuielilor pentru suma alocată Inspectoratului General pentru Situații de Urgență Crișana al Județului Bihor se va realiza pe baza facturilor emise și a recepției întocmite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Crișana al Județului Bihor.

Art.12. Se aprobă constituirea unui fond pentru finanțarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgență, în sumă de 12 mii lei (sumă ce reprezintă 1,23% din suma alocată pentru finanțarea din fonduri publice a programelor nerambursabile pentru activități non-profit).

Art.13. Se aprobă finanțarea Asociației Culturale Meda Music prin alocarea din bugetul local a sumei prevăzute la art.11. cu obligația ca pentru suma alocată, asociația să depună un raport (în conformitate cu cerințele „Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea alocate pentru activități nonprofit de interes local), privitor la modul de gestionare a fondurilor alocate prin justificarea acestora cu documente, în termen de 30 zile de la finalizarea proiectului. Suma nejustificată prin documente se va restitui.

Art.14. Prima tranșă se acordă la semnarea contractului de finanțare. Următoarele tranșe se acordă în baza documentelor justificative privind tranșa anterioară, prezentate de beneficiarul finanțării nerambursabile. Ultima tranșă nu poate fi mai mică de 15% din totalul finanțării.

Art.15. Se aprobă suplimentarea cotizației financiare anuale a Municipiului Oradea pentru CS FC Bihor Oradea, de la 1.000 mii lei la 1.500 mii lei, suplimentare ce se va asigura din Fondul de rezervă bugetară a instituției.

Art.16. Se aprobă utilizarea sumei de 659,90 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorității locale.

Art.17.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.18. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

•   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Administrația Socială Comunitară Oradea

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

•  Compartiment Management Spitale

•   Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu prin grija Compartimentului Management Spitale

 • •   Spitalul Clinic Județean Bihor prin grija Compartimentului Management Spitale

 • •   Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie prin grija Compartimentului Management Spitale

 • •   Inspectoratului General pentru Situații de Urgență Crișana al Județului Bihor

•  CS FC Bihor Oradea

 • •   Asociației Culturale Meda Music, prin grija Direcției Economice

•  SC OTL SA

 • •   Se publică in M.Of al județului Bihor si pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 31 martie 2011

Nr. 168


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi ,,pentru”, 1 vot ,,abținere”.

MUNICIPIUL ORADEA


Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local 168/2011

Propunere rectificare buget local pe anul 2011

mii lei

Nr. crt

Explicatie / obiectiv

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

I

VENITURI

113.512,28

124.287,89

10.775,61

1

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

Functionare

3.090,50

2.395,50

-695,00

2

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

Dezvoltare

-

6,50

6,50

3

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului

39.02.07

Dezvoltare

-

2,50

2,50

4

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

Functionare

-46.093,56

-46.726,46

-632,90

5

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

Dezvoltare

46.093,56

46.726,46

632,90

6

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Dezvoltare

626,39

1.510,00

883,61

7

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Dezvoltare

78.620,00

86.345,17

7.725,17

8

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

Dezvoltare

0,00

10.381,00

10.381,00

9

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

Dezvoltare

1.425,00

0,00

-1.425,00

10

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

Dezvoltare

0,00

1.425,00

1.425,00

11

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

42.02.20

Dezvoltare

29372,34

21546,17

-7.826,17

12

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

Functionare

0,00

270,00

270,00

13

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

Functionare

0,00

300,00

300,00

14

Prefinantare

45.02.02.03

Dezvoltare

0,00

28,00

28,00

15

Prefinantare

45.02.08.03

Dezvoltare

378,05

78,05

-300,00

II

CHELTUIELI

66.437,35

77.212,96

10.775,61

1

Cap. 51.02. 01.03 - Autoritati publice si actiuni externe

53,43

79,33

25,90

Platforma persoane cu handicap locomotor

71.01.30

Dezvoltare

18,43

9,28

-9,15

Sistem supraveghere video turn

71.01.03

Dezvoltare

0,00

14,00

14,00

Camera video pentru piramida

71.01.03

Dezvoltare

35,00

56,05

21,05

2

Cap.54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

1.000,00

340,10

-659,90

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale

50.04

Functionare

1.000,00

340,10

-659,90

3

Cap.54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenta persoanelor

55,00

55,00

0,00

1

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

55,00

53,00

-2,00

2

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

0,00

2,00

2,00

4

Cap.61.02.05 -Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

0,00

30,00

30,00

1

Transferuri catre institutii publice (pregatire profesionala)

51.01.01

Functionare

0,00

20,00

20,00

2

Transferuri catre institutii publice (,,Mijloace de inteventie pentru salvarea persoanelor din medii ostile vietii'')

51.01.01

Functionare

0,00

10,00

10,00

5

Cap.66.02.06. Spitale generale

2.842,00

12.578,00

9.736,00

Cap. 66.02.06.01. Spitale Generale PMO

0,00

10.381,00

10.381,00

1

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.23

Dezvoltare

0,00

10.381,00

10.381,00

Cap.66.02.08 Servicii de sanatate publica ASCO

2.842,00

2.197,00

-645,00

1

Salarii de baza

10.01.01

Functionare

1.440,00

1.254,00

-186,00

2

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

Functionare

175,00

155,00

-20,00

3

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Functionare

250,00

201,00

-49,00

4

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

Functionare

389,00

327,00

-62,00

Nr. crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

5

Contributii de asigurari de somaj

10.03.02

Functionare

9,00

8,00

-1,00

6

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

Functionare

103,00

85,00

-18,00

7

Contributii pentru asigurari de accidente de munca

10.03.04

Functionare

3,00

3,00

0,00

8

Contributi pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

Functionare

16,00

14,00

-2,00

9

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

3,90

3,90

0,00

10

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

46,10

46,10

0,00

11

Medicamente

20.04.01

Functionare

295,00

53,00

-242,00

12

Materiale sanitare

20.04.02

Functionare

100,00

35,00

-65,00

13

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.3030

Functionare

12,00

12,00

0,00

6

Cap. 67.02 - Cultura, recreere si religie

6.537,27

7.069,27

532,00

Cap.67.02.05.01 Sport

1.000,00

1.500,00

500,00

Asociatii si fundatii-Cotizatie financiara FC Bihor

59.11

Functionare

1.000,00

1.500,00

500,00

Cap. 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,baze sportive si agrement

5.537,27

5.557,27

20,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

5.537,27

5.542,27

5,00

Achizitie,, Ansambluri mese cu doua banci cu table de sah'' pentru parcuri

70.01.03

Dezvoltare

0,00

15,00

15,00

Subcap. 67.02.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

0,00

12,00

12,00

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural -Meda Music (nevoi culturale urgente)

59.22

Functionare

0,00

12,00

12,00

7

Cap.68.02 asigurari si asistenta sociala

0,00

28,00

28,00

Cap.68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

ASCO

0,00

28,00

28,00

Protectia copilului-de la teorie la practica

56.02.02

Dezvoltare

0,00

28,00

28,00

8

Cap. 70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica

32.089,63

33.173,24

1.083,61

Cap. 70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinte

0,00

1.083,61

1.083,61

Reabilitare termica-11 blocuri Lotul II(Buget de stat)

71.01.30

Dezvoltare

0,00

883,61

883,61

Reabilitare termica-11 blocuri lotul II (Buget Local)

71.01.30

Dezvoltare

0,00

200,00

200,00

Cap. 70.02.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

32.089,63

32.089,63

0,00

1

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul

Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului

Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I ( Buget de stat)

56.01.01

Dezvoltare

13.659,78

13.658,78

-1,00

2

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul

Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului

Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I (Buget Local)

56.01.01

Dezvoltare

18.429,85

18.430,85

1,00

9

Cap. 80.02.01.10 - Program de dezvoltare regionala si sociala

910,02

910,02

0,00

1

Aventură, odihnă, distracție - Promovarea ofertei turistice a județelor Hajdu Bihar - Bihor Buget Local

56.08.01

Dezvoltare

14,68

414,68

400,00

2

Aventură, odihnă, distracție - Promovarea ofertei turistice a județelor Hajdu Bihar - Bihor Buget de Stat

56.08.01

Dezvoltare

271,54

171,54

-100,00

3

Aventură, odihnă, distracție - Promovarea ofertei turistice a județelor Hajdu Bihar - Bihor

56.08.02

Dezvoltare

623,80

323,80

-300,00

10

Cap. 81.02 - Combustibili si energie

22.950,00

22.950,00

0,00

Cap. 81.02.06 - Energie termica Electrocentrale

2.950,00

2.950,00

0,00

1

Reabilitarea rețelelor primare de termoficare din Piata Unirii -execuție

55.01.12

Dezvoltare

1.500,00

2.950,00

1.450,00

2

Reabilitarea rețelelor primare de termoficare din Piata Regele Ferdinand executie

55.01.12

Dezvoltare

950,00

0,00

-950,00

3

Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare din Piata Regele Ferdinand executie

55.01.12

Dezvoltare

200,00

0,00

-200,00

4

Extinderea retelei secundare de termoficare pe str. Budai Nagy Antal (SF+PT+executie)

55.01.12

Dezvoltare

300,00

0,00

-300,00

Cap. 81.02.06 -Energie Termica PMO

20.000,00

20.000,00

0,00

1

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate

a4le0.p2r0eturilor la c

oFmunbcutsiotinbailrie

-

20.000,00

20.000,00

2

Alte subventii

40.30

Functionare

20.000,00

-20.000,00

Propunere de rectificare a bugetului veniturilor si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2011

mii lei


Cap.66.10.06.01 Spitalul Clinic Municipal Dr.Gavril Curteanu

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Restante

Propuneri

Diferente

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

0001

77.079,86

79.523,48

2.443,62

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

64.501,00

63.664,00

-837,00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012

64.501,00

63.664,00

-837,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

64.501,00

63.664,00

-837,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+3 3.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

3310

64.501,00

63.664,00

-837,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

59.661,00

59.661,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

331030

4.670,00

3.689,00

-981,00

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

331031

144,00

144,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

170,00

170,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

0015

110,11

310,00

199,89

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

3910

110,11

310,00

199,89

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

110,11

310,00

199,89

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

12.468,75

15.549,48

3080,73

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

0018

12.468,75

15.549,48

3080,73

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+4 3.10.17)

4310

12.468,75

15.549,48

3.080,73

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15)

431010

0,00

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

593,75

683,48

89,73

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

431016

11.875,00

14.866,00

2991,00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate

43101601

10.450,00

10.450,00

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43101602

2.991,00

2991,00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate

43101603

1.425,00

1.425,00

0,00

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

9802

-3756,45

-3756,45

0,00

DEFICIT 1) (cod 49.10-00.01)

9902

3.756,45

3.756,45

0,00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod

00.02+00.15+00.17+00.30)

0001

64.501,00

63.664,00

-837,00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

64.501,00

63.664,00

-837,00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012

64.501,00

63.664,00

-837,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

64.501,00

63.664,00

-837,00

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Plan

Restante

Propuneri

Diferente

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+3 3.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

3310

64.501,00

63.664,00

-837,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

59.661,00

59.661,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

331030

4.670,00

3.689,00

-981,00

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

331031

144,00

144,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

170,00

170,00

0,00

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15)

4310

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

431010

0,00

EXCEDENTUL SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod

00.01SF-49.10SF)

9802

- 3.366,56

- 2.693,56

673,00

DEFICITUL SECTIUNII DE FUNCTIONARE

9902

3.366,56

2.693,56

-673,00

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod

00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL

0001

12.578,86

15.859,48

3.280,62

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

0015

110,11

310,00

199,89

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

3910

110,11

310,00

199,89

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

110,11

310,00

199,89

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

12.468,75

15.549,48

3.080,73

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

0018

12.468,75

15.549,48

3.080,73

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod

43.10.14+43.10.16+43.10.17)

4310

12.468,75

15.549,48

3.080,73

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

593,75

683,48

89,73

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

431016

11.875,00

14.866,00

2.991,00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate

43101601

10.450,00

10.450,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43101602

2.991,00

2.991,00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate

43101603

1.425,00

1.425,00

-

EXCEDENT (cod 00.01SD-49.15SD)

9802

- 389,89

- 1.062,89

-    673,00

DEFICITUL SECTIUNII DE DEZVOLTARE 1) (cod

49.15SD-00.01SD)

9902

389,89

1.062,89

673,00

CHELTUIELI TOTAL

00

80.836,31

729,06

83.279,93

2.443,62

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+79+84)

F

67.867,56

729,06

66.357,56

-1510,00

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

67.867,56

729,06

66.357,56

-1510,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10.02+10.03)

10

42.556,00

42.443,33

-112,67

Cheltuieli cu salariile in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)

1001

31.060,00

30.673,90

-386,10

Salarii de baza

100101

22.000,00

20.543,90

-1456,10

Sporuri pentru conditii de munca

100105

5.200,00

4.418,00

-782,00

Alte sporuri

100106

2.268,00

3.768,00

1500,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

-

980,00

980,00

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Plan

Restante

Propuneri

Diferente

Fond aferent platii cu ora

100111

1.548,00

920,00

-628,00

Indemnizatii de delegare

100113

-

12,00

12,00

Alte drepturi salariale in bani

100130

44,00

32,00

-12,00

Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)

1002

2.380,00

2.510,98

130,98

Tichete de masa

100201

2.380,00

2.510,98

130,98

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

9.116,00

9.258,45

142,45

Contributii de asigurari sociale de stat

100301

7.000,00

7.062,00

62,00

Contributii de asigurari de somaj

100302

156,00

161,15

5,15

Contributii de asigurari sociale de sanatate

100303

1.608,00

1.671,00

63,00

Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale

100304

88,00

94,80

6,80

Contributii pentru concedii si indemnizatii

100306

264,00

269,50

5,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

20

25.311,56

729,06

23.914,23

-1397,33

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

2001

7.751,00

166,40

7.374,00

-377,00

Furnituri de birou

200101

148,00

2,23

122,00

-26,00

Materiale pentru curatenie

200102

227,00

5,46

234,00

7,00

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

2.700,00

0,17

3.055,00

355,00

Apa, canal, salubritate

200104

808,00

666,00

-142,00

Carburanti si lubrifianti

200105

70,00

72,00

2,00

Piese de schimb

200106

26,00

4,01

30,00

4,00

Transport

200107

100,00

70,00

-30,00

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

150,00

0,02

161,00

11,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

1.578,00

68,65

1.414,00

-164,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

1.944,00

85,86

1.550,00

-394,00

Reparatii curente

2002

252,00

7,76

110,00

-142,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

3.070,00

59,30

2.590,00

-480,00

Hrana pentru oameni

200301

3.070,00

59,30

2.590,00

-480,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

13.520,00

476,84

13.124,73

-395,27

Medicamente

200401

9.790,00

164,26

9.465,00

-325,00

Materiale sanitare

200402

1.340,00

92,31

1.515,50

175,50

Reactivi

200403

2.096,00

201,51

1.882,00

-214,00

Dezinfectanti

200404

294,00

18,76

262,23

-31,77

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)

2005

480,00

12,70

417,00

-63,00

Uniforme si echipament

200501

-

15,00

15,00

Lenjerie si accesorii de pat

200503

-

40,00

40,00

Alte obiecte de inventar

200530

480,00

12,70

362,00

-118,00

Deplasari, detasari, transferari (cod

20.06.01+20.06.02)

2006

31,00

33,00

2,00

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

31,00

33,00

2,00

Materiale de laborator

2009

70,00

5,70

83,50

13,50

Carti publicatii si materiale documentare

2011

6,00

10,00

4,00

Pregatire profesionala

2013

22,00

23,00

1,00

Protectia muncii

2014

24,00

19,00

-5,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)

2030

85,56

0,36

130,00

44,44

Reclama si publicitate

203001

0,16

-

-0,16

Chirii

203004

1,40

0,36

40,00

38,60

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

84,00

90,00

6,00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod

51+55+56+70+84)

D

12.968,75

16.922,37

3.953,62

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

12.968,75

16.922,37

3.953,62

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01+71.02+71.03)

71

12.968,75

16.922,37

3.953,62

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Plan

Restante

Propuneri

Diferente

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)

7101

12.968,75

13.841,64

872,89

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

11.472,50

11.882,50

410,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

140,00

140,00

Alte active fixe

71.01.30

1.496,25

1.819,14

322,89

ReparaTii capitale sectia ATI

71.03

-

299,73

299,73

Reparatii capitale Pavilionul 1 Luis Pasteur

71.03

-

2.781,00

2.781,00

Cap.66.10.06.01 Spitalul Clinic Judetean

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Plan

Restante

Propuneri

Diferente

Venituri

67,00

-

6.133,70

6.066,70

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

67,00

-

243,70

176,70

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

-

5.890,00

5.890,00

Cap.66.10.06.01 Spitale Generale

1.200,00

-

7.266,70

6.066,70

Alte active fixe

71.01.30

1.200,00

-

-

- 1.200,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

-

1.200,00

1.200,00

Reparatii capitale sectia ATI

71.03

-

1.198,92

1.198,92

Reparatii capitale Corp B

71.03

-

-

4.867,78

4.867,78

Cap.66.10.06.01 Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Restante

Propuneri

Diferente

Venituri

-

-

1.545,00

1.545,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

45,00

45,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

-

1.500,00

1.500,00

Cheltuieli

-

-

1.545,00

1.545,00

Cap.66.10.06.01 Spitale Generale

-

-

1.545,00

1.545,00

Reparatii capitale ambulator

71.03

-

-

1.545,00

1.545,00

CLUBUL Sportiv Municipal

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Restante

Propuneri

Diferente

Cap.67.10.05.01 Sport

81,60

-

412,74

331,14

Venituri

81,60

0

412,74

331,14

Donații și sponsorizări

37.10.01

81,60

412,74

331,14

Cheltuieli

4.758,60

0

5.089,74

331,14

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

4.758,60

5.089,74

331,14

Propunere rectificare bugetul creditelor interne si externe pe anul 2011

mii lei

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Plan

Propuneri

Diferente

Total Credite Externe

20.691,56

20.691,56

Cap. 70.06.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

-

17.200,00

17.200,00

Crearea unei infrastructuri de afaceri în

Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I

56.01.01

15.860,00

15.860,00

Crearea unei infrastructuri de afaceri în

Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I

56.01.03

1.340,00

1.340,00

Cap. 84.06.03.02 - Transport in comun

3.491,56

3.491,56

Aport la patrimoniul OTL RA

71.01.30

-

3.491,56

3.491,56

Propunere -modificare repartizare credite bugetare pe trimestre

mii lei

COD

TRIM.I

TRIM. II

TRIM.III

TRIM.IV

Buget Local

Cap.55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

+25,00

-25,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

+25,00

-25,00

Cap.66.02.06.01 Spitale Generale -Spitalul Clinic Municipal

+370,00

-370,00

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.27

+370,00

-370,00

Cap. 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,baze sportive si agrement

+200,00

-200,00

Amenajare parc Padisului din M.O (proiectare + executie)

71.01.30

+200,00

-200,00

Bugetului veniturilor si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Cap.66.10.06.01 Spitale Generale -Spitalul Clinic Municipal

+370,00

-370,00

Extindere spital pentru Centrul Integrat pentru tratamentul

Cancerului Oradea (conf. OMS NR.83/2011)

71.01.30

+370,00

-370,00

PROGRAMUL ACTIVITATII DE INTRETINERE SPATII VERZI PE ANUL 2011

mii lei

Nr.crt

Specificație -Tip cheltuiala

Plan 2011

Propuneri

2011

Diferente

TOTAL PROGRAME SPATII VERZI

5.537,27

5.557,27

20,00

1

întreținere spatii verzi - prestator S.C. RER

Ecologic

226,88

140,86

- 86,02

2

Intretinere spatii verzi -prestator SC Adenandra

46,74

46,74

a

Intretinere parc 1 Decembrie

13,46

13,46

-

b

Intretinere parc Petofi

9,76

9,76

-

c

Intretinere parcI.C.Bratianu

23,52

23,52

-

3

Intretinere spatii verzi -prestator SC RER Ecologic

48,01

10,53

- 37,48

a

Intretinere parc Libertatii

10,84

3,78

- 7,06

b

Intretinere parc Onisifor Ghibu

16,13

1,87

- 14,26

c

Intretinere parc Traian

21,04

4,88

- 16,16

4

Intretinere spatii verzi- prestator SC Garden Center

23,96

3,51

- 20,45

a

Intretinere parc Ghioceilor

17,96

2,36

- 15,60

b

Intretinere scuar Piata Devei

6,00

1,15

- 4,85

5

Intretinere spatii verzi- prestator SC Nickolson T

10,27

5,55

- 4,72

a

intretinere parc Sala Sporturilor

10,27

10,27

6

Intretinere parc 1 Decembrie

223,33

223,33

7

Intretinere parc Petofi

140,00

140,00

8

Intretinere parcI.C.Bratianu

175,00

175,00

9

Intretinere parc Libertatii

68,33

68,33

10

Intretinere parc Onisifor Ghibu

15,67

15,67

11

Intretinere parc Traian

34,00

34,00

12

Intretinere parc Ghioceilor

29,00

29,00

13

Intretinere scuar Piata Devei

9,67

9,67

14

intretinere parc Sala Sporturilor

34,00

34,00

15

Intretinere parc 22 Decembrie, Teiului, Piata Taranilor

200,00

200,00

16

Intretinere Pepiniera RAPAS

250,00

250,00

-

17

Amenajare, intretinere,modernizare, extindere zone verzi -lot nr. 1

666,67

666,67

18

Amenajare, intretinere,modernizare, extindere zone verzi -lot nr. 2

500,00

500,00

19

Amenajare, intretinere,modernizare, extindere zone verzi -lot nr. 3

666,67

666,67

20

Amenajare, intretinere,modernizare, extindere zone verzi -lot nr. 4

366,67

366,67

21

Intretinere arbori si arbusti - prestator SC Gardener

30,83

30,83

22

Intretinere arbori si arbusti - prestator SC Adenandra

8,92

8,92

23

Deratizare, dezinsectie, combatere larva miniera

390,00

390,00

a

deratizare

105,00

105,00

-

b

dezinsectie

219,00

219,00

-

c

combatere larva miniera

66,00

66,00

-

24

Achizitii mobilier urban

315,00

330,00

15,00

a

Achizitii banci de odihna

315,00

315,00

-

Nr.crt

Specificație -Tip cheltuiala

Plan 2011

Propuneri

2011

Diferente

b

Achiziție,, Ansambluri mese cu doua banci cu table de sah'' pentru parcuri

-

15

15,00

25

Amenajare zone verzi in cvartale de locuit,

100,00

97,05

- 2,95

26

Imprejmuire mal Cris

151,62

151,62

27

Lucrari de doborat arbori si taieri de corectie

657,65

657,65

-

28

Achizitie unelete

5

5,00

29

Achizitie si plantat arbori si arbusti

300,00

300

-