Hotărârea nr. 164/2011

privind unele măsuri pentru dezvoltarea producției de energie termică din resurse regenerabile provenite din biomasă

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind unele măsuri pentru dezvoltarea producției de energie termică din resurse regenerabile provenite din biomasă

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 52848 din 16.03.2011 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune unele măsuri pentru dezvoltarea producției de energie termică din resurse regenerabile provenite din biomasă,

În plus față de modernizarea centralei existente, municipiul Oradea agreează ideea implementării unor soluții tehnologice de producere energie termică din surse regenerabile în vederea transformării pe termen lung a municipiului într-un “oraș ecologic” care își produce propria energie. Aceste noi capacități de producere de energie regenerabile este necesar a fi identificate, analizate și corelate cu documentele strategice din domeniul energetic ale municipiului, dar și identificate soluții de asigurare a surselor financiare aferente acestor posibile investiții.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Luând în considerare propunerile făcute și aprobate in plenul ședinței Consiliului Local,

În baza art.2 lit.d alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.2 lit.d ale Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organizarea unei proceduri de licitație publică deschisă, conform prevederilor legale în vigoare, pentru selectarea investitorilor care vor dezvolta proiecte de investiții în Parcul de Energii Regenerabile al municipiului Oradea.

Art.2. a) Se aprobă elaborarea Caietului de Sarcini, prin grija Direcției Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru organizarea procedurii de achiziție publică în vederea selectării de investitori în cadrul Parcului de Energii Regenerabile.

  • b) Caietul de Sarcini va cuprinde prevederi in sensul realizării Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic de investiție, prin grija si pe cheltuiala investitorilor, care vor dezvolta proiecte de investiții în Parcul de Energii Regenerabile al municipiului Oradea, declarați câstigători in urma organizării licitației publice.

  • c) Caietul de Sarcini elaborat va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea, în ședința de Consiliu Local din luna aprilie 2011.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Primarul municipiului Oradea

  • - Instituția Prefecturii Județului Bihor

  • - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • - Direcția Economică

  • - Biroul de achiziții publice din Primăria Municipiului Oradea

  • - Direcția Juridică

  • - SC Electrocentrale SA Oradea

  • - Se publică in M.O. al județului bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea,16martie 2011                                 CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 164                                                     SECRETAR

Ionel Vila