Hotărârea nr. 163/2011

privind aprobarea modificărilor din bugetul proiectului intitulat „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea – Etapa 1”, proiect finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.1 – „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificărilor din bugetul proiectului intitulat „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial

EUROBUSINESS Oradea - Etapa 1”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul de intervenție 4.1 - „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 48124/ 15.03.2011 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Muncipiului Oradea propune aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea -Etapa1”,, proiect depus spre finantare prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul de intervenție 4.1 -„Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală”

În considerarea Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul de intervenție 4.1 - „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală”,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 772/2009 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a contribuției proprii în cadrul proiectului „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea -Etapa 1” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 4 -„Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul de intervenție 4.1 -„Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.828/14.12.2010 prin care s-au aprobat modificări legate de bugetul proiectului și a contribuției proprii pentru proiectul intitulat „Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea - Etapa 1”, proiect depus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul de intervenție 4.1 - „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală”,

Ținând seama de contractul de finanțare nr. 1211/ 29.12.2010 pentru acest proiect, cu o valoare totală de 78.960.538,68 lei, din care valoarea eligibilă este de 61.201.685,00 lei, valorea neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia este de 3.070.449,28 lei, iar valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 14.688.404,40 lei.

Văzând amploarea și importanța investiției realizate prin acest proiect, dar și de complexitatea lucrărilor, de volumul acestora și suprafața de teren pe care se execută se impune ca lucrările să fie coordonate de către un diriginte de șantier pentru fiecare specializare, astfel: lucrări de drumuri; rețele de apă - canal; rețele de distribuție a energiei termice; stație de transformare a energiei electrice și rețele electrice. În aceste condiții, ținând cont de faptul că aceste cheltuieli sunt cheltuieli neeligibile, asumate de către beneficiar, la fel ca și cheltuielile conexe organizării de șantier și cele cu serviciile de audit financiar, se impun modificări legate de bugetul proiectului,

În considerarea proiectului de hotărâre și a avizului de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, lit.d, art. 45 alin.2 lit.a ale Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă următoarele modificări în structura cheltuielilor neeligibile ale bugetului proiectului, în condițiile în care nu se modifică totalul bugetului proiectului,valoarea cheltuielilor eligibile, respectiv neeligibile, și nici valoarea finanțării nerambursabile solicitate, a cofinanțării și a cheltuielilorneeligibile.

Nr. Ctr.

Denumire categorie cheltuială neeligibilă

Valoare existentă

Valoare propusă

diferentă

1

Asistență tehnică -dirigenție de șantier

72.000,00

222.000,00

150.000,00

2

Cheltuieli        conexe

organizării de șantier

500.694,00

400.694,00

- 100.000,00

3

Servicii de audit

150.000,00

100.000,00

- 50.000,00

TOTAL

722.694,00

722.694,00

0,00

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite și Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • - Primarul Municipiului Oradea

  • - Direcția Economică

  • - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • - Parcul Industrial EUROBUSINESS Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 16 martie 2011

Nr. 163


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila