Hotărârea nr. 161/2011

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si /sau revizuirea documentaţiilor de urbanism si amenajarea teritoriului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si /sau revizuirea documentațiilor de urbanism si amenajarea teritoriului

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 52166 in data de 16.03.2011, întocmit de către

Instituția Arhitectului Șef - Compartimentul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului in elaborarea și/sau revizuirea documentațiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,

Având în vedere Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului si de urbanism;

Ținând cont de Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificările si completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizională in administrația publica, cu modificările si completările ulterioare și a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Regulamentului Local de implicare a publicului in elaborarea si/sau revizuirea documentațiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Instituția Arhitectului Șef

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 16 martie 2011

  Nr. 161


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa la HCL 161/2011

REGULAMENTUL LOCAL

de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

1.1. Scopul regulamentului

Art.1. Prezentul regulament stabileste cadrul unitar pentru organizarea si desfasurarea procesului de informare si consultare a publicului in procedura de elaborare si/sau revizuire a planurilor de urbanism.

1.2 Domeniul de reglementare

Art. 2. Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor documentatiilor de urbanism indiferent de initiator (persoana fizica, juridica, institutie publica, organizatie sau fundatie) sau de scopul pentru care acestea sunt initiate.

Art. 3. Documentatiilor de urbanism aflate in curs de elaborare si avizare li se aplica prevederile prezentului regulament de la etapa in care se afla acestea la data aprobarii regulamentului 1.3 Cadrul legal general de reglementare a domeniului:

Art. 4. Activitatea desfasurata in cadrul procesului de informare si consultare a publicului are la baza urmatorul cadru legal

- Ordinul 2701/ 2010 pentru aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea prlanurilor de amenajarea teritoriului si de urbanism

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare,

- Legea 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, cu toate modificarile si completarile ulterioare

- Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu toate modificarile si completarile ulterioare

CAPITOLUL II

DEFINITII SI CLASIFICARI

Art.5. In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:

- Documentație de urbanism - ansamblu de piese scrise si desenate, referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizeaza situatia existenta si se stabilesc obiectivele, actiunile si masurile de amenajare a teritoriului si de dezvoltare urbanistica a localitatilor pe o perioada determinata.

Avizare - procedura de analiza si de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administrației publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avand ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin documentiile de amenajare a teritoriului și urbanism.

Aprobare - opțiunea forului deliberativ al autoritatii competente de insusire a propunerilor din documentatiile prezentate si sustinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se confera documentatiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic in vederea realizarii programelor de dezvoltare teritoriala si urbanistica, precum si al autorizarii lucrarilor de executie a obiectivelor de investitii.

 • -  Planul de informare si consultare - documentul de planificare a procesului de informare si consultare a a publicului in baza caruia se desfasoara procesul de participare a populatiei la elaborarea/revizuirea planurilor urbanistice si de amenajarea teritoriului

 • -  Raportul informarii si consultarii - documentul care fundamenteaza decizia consiliului local de aprobare sau respingere a planului de urbanism sau amenajarea teritoriului

 • -  Raport de specialitate: - punct de vedere, formulat de structura de specialitate din cadrul primariei, privind continutul/ propunerile planurilor urbanistice supuse aprobarii consliului local

 • -  Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: - persoana desemnata din cadrul Institutiei Arhitect Sef, care coordoneaza redactarea planului de informare si consultare, gestioneaza activitatile de informare si consultare a publicului si este persoana de contact din partea administratiei publice locale pentru activitatile de informare si consultare a publicului.

 • -   Plan Urbanistic General: - are atat caracter director si strategic, cat și caracter de reglementare și reprezinta principalul instrument de planificare operationala, constituind baza legala pentru realizarea programelor și actiunilor de dezvoltare.

 • - Plan Urbanistic Zonal - este instrumentul de planificare urbana de reglementare specifica, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistica integrata a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamica urbana accentuata. Planul urbanistic zonal asigura corelarea programelor de dezvoltare urbana integrata a zonei cu Planul Urbanistic General.

 • -  Plan Urbanistic de Detaliu - are exclusiv caracter de reglementare specifica pentru o parcela in relatie cu parcelele invecinate. Planul de urbanism nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire în raport cu functionarea zonei și cu identitatea arhitecturala a acesteia, in baza unui studiu de specialitate.

 • -  Informatie de interes public - orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice

 • -   Transparenta decizionala - obligatie a autoritatilor administratiei publice de a informa si de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative si minutele sedintelor publice

 • -  Grup cu rol consultativ - grup format din reprezentanti ai compartimentului de specialitate, comisiei tehnice de urbanism, autoritatii competente cu protecția mediului, comisiei de urbanism din cadrul consiliului local si ai altor instituții/organisme interesate de la nivel central, judetean sau local, precum și de catre persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului, astfel incat sa se asigure identificarea prealabila a nevoilor la care trebuie să raspunda planurile urbanistice.

Art. 6. Documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului care vor fi supuse informarii si consultarii populatiei potrivit prezentului regulament sunt:

 • -  Planul Urbanistic General al municipiului Oradea

 • -  Planuri Urbanistice Zonale a caror zona de studiu este cuprinsa in teritoriul administrativ al municipiului Oradea

 • -  Planuri Urbanistice de Detaliu a caror zona de studiu este cuprinsa in teritoriul administrativ al municipiului Oradea

CAPITOLUL III

PROCEDURA DE INFORMARE SI CONSULTARE APOPULATIEI

Art. 7. Decizia initierii unei documentatii de urbanism poate apartine administratiei publice locale - in cazul PUG- ului sau a unor PUZ-uri, (pentru situatiile impuse de lege); ori a unui investitor privat interesat. Anterior initierii documentatiei de urbanism, initiatorul acesteia va obtine un certificat de urbanism si/sau aviz prealabil de oportunitate, in conditiile legii.

Art. 8. Atributiile privind procedura de informare si consultare a populatiei vor fi exercitate de catre compartimentul Avizari din cadrul Institutiei Arhitectului Sef.

Art. 9. Procesul de informare si consultare a publicului se desfasoara in baza planului de informare si consultare si se finalizeaza cu raportul informarii si consultarii publicului, documente elaborate de persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului, special desemnata in acest sens prin dispozitia primarului.

Art. 10. Planul de informare si consultare consta in:

- identificarea partilor interesate sau potential afectate (persoane fizice/ juridice/ institutii publice) de prevederile propuse prin planul urbanistic; - aceste vor fi mentionate de catre intitiator/ elaborator intr-un memoriu ce insoteste anuntul;

- stabilirea modalitatii de anuntare a celor interesati sau afectati de elaborarea planului urbanistic;

- stabilirea modalitatii de comunicare cu initiatorul si proiectantul, respectiv modalitatile de formulare a sesizarilor, observatiilor legate de propunerile planului urbanistic;

- elaborarea calendarului (la propunerea initiatorului) pentru indeplinirea obligatiilor de informare si consultare a publicului;

- datele de contact ale reprezentantului proiectantului

Art.11. Raportul informarii si consultarii publicului contine:

- detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si consulta publicul;

- rezumatul problemelor, observatiilor si rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare, inclusiv modul de solutionare propus de initiatorul planului urbanistic

Art. 12. Informarea si consultarea populatiei se face obligatoriu in toate etapele procesului de elaborare/revizuire a planurilor de urbanism sau amenajarea teritoriului. Aceste etape sunt:

 • -  Etapa pregătitoare - anunțarea intenției de elaborare/revizuire

 • -  Etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare

 • -  Etapa elaborarii propunerilor, ce se vor supune procesului de avizare

 • -  Elaborarea propunerii finale, care include toate observatiile avizatorilor si care se supune procedurii de transparenta decizionala

Procesul de informare si consultare a publicului difera in functie de tipul documentatiei de urbanism.

A. Planul Urbanistic General si Regulamentul de urbanism aferent

A.1 Etapa pregatitoare

Art.13. Decizia initierii elaborarii/revizuirii planului urbanistic general al municipiului Oradea, apartine Institutiei Arhitectului Sef din cadrul primariei, care informeaza publicul despre aceasta intentie, prin intermediul persoanei cu atributii in domeniu, inainte de inceperea elaborarii documentatiei de atribuire a serviciilor de proiectare.

Art.14. Atat elementele de tema: obiectivele si problemele specifice acestui tip de documentatie de urbanism cat si procedurile de informare și consultare a publicului, vor fi elaborate si redactate catre compartimentul Avizari din cadrul Institutiei Arhitectului Sef, cu sprijinul unui grup cu rol consultativ si vor fi incluse in documentatia necesară atribuirii serviciilor de elaborare/ revizuire PUG.

Grupul cu rol consultativ va fi format din reprezentanti desemnati ai: Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajare a Teritoriului, comisiei de urbanism a consiliului local, Agentiei de Protectie a Mediului, Directiei pentru Cultura Culte si Patrimoniu National Cultural - Bihor, Ordinului Arhitectilor din Romania - filiala Bihor

Art.15. Informarea cu privire la intenția de elaborare a PUG se va face simultan, prin următoarele metode:

 • a) anunțuri afișate la sediul primariei în spațiile amenajate ale Centrului de Informații Publice - ghiseul Institutiei Arhitectului Sef

 • b)  anunț publicat pe pagina proprie de internet, a primariei www.oradea.ro si a arhitectsef.oradea.ro

 • c) anunturi publicate in presa locala (cel putin doua anunturi publicate la interval de minimum 3 zile)

 • d) alte tipuri de publicitate

Art.16. Anunturile vor cuprinde in mod obligatoriu cel putin urmatoarele informatii:

 • a)    prezentarea succinta a argumentarii intentiei de elaborare/revizuire a PUG si a obiectivelor acestuia;

 • b)    numele si datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea si consultarea publicului, catre care pot fi transmise comentarii, observatii si propuneri;

 • c)     perioada in care publicul poate transmite comentarii, observații si propuneri sau pot fi exprimate nevoi ale publicului.

 • d)     data la care va fi publicat raspunsul la observatiile primite. Raspunsul va fi afisat la Centrul de Informatii publice ghiseu Arhitect Sef.

 • e)    scurta descriere a etapelor urmatoare inclusiv cele de informare si consultare

Art.17. Anunțurile publicate pe pagina proprie de internet si cele afisate vor fi mentinute o perioada de 25 de zile, de la data aparitiei acestora, perioada in care pot fi transmise comentarii, observații si propuneri privind intentia de elaborare a P.U.G- ului.

Sinteza observatiilor, sugestiilor si propunerilor transmise de public si motivatia preluarii sau nepreluarii acestora vor fi afisate la sediul primariei si postate pe pagina proprie de internet, in termen de max. 15 zile de la data limita de primire a lor. Aceasta va fi prezentata ca anexa la documentatia necesara atribuirii serviciilor de elaborare a PUG.

 • 1. Etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare

Art. 18. Cerintele si nevoile publicului privind dezvoltarea durabila sunt colectate de elaboratorul documentatiei de urbanism, prin metode de cercetare sociologica relevante pentru obiectivele propuse, cu personal specializat in pregatirea, derulare si analizarea rezultatelor.

 • 2. Etapa elaborarii propunerilor

Art. 19. Informarea publicului asupra propunerilor de PUG se face simultan prin:

 • a) publicarea pe pagina proprie de internet a anuntului, care va cuprinde informatii cu privire la: posibilitatea, modul si perioada, locul si orarul in care pot fi consultate propunerile; si transmit observatiile consiliului local, in termen de 45 de zile de la ultimul anunt, precum si obiectivele, data, locul de desfasurare, ora de incepere si durata estimate a dezbaterii publice (minimum 20 de zile de la data ultimului anunt)

 • b) afisarea anuntului, si a propunerilor - la sediul primariei; Centrul de Informatii Publice-ghiseul Institutiei Arhitectului Sef; si in alte locuri special amenajate in acest scop, pe o perioada de cel putin 30 de zile,

 • c) trimit in scris anuntul publicat factorilor interesati (institutii avizatoare, fundatii, organizatii profesionale), cu cel putin 15 zile inainte de data dezbaterii publice.

Art. 20. Consultarea publicului asupra propunerilor se realizeaza de catre Institutia Arhitectului Sef, prin urmatoarele activitati:

- pune la dispozitia publicului spre consultare, pentru o perioada de 45 de zile, prima versiune a propunerilor,

- expune spre consultare materialele grafice, ofera explicatii, si colecteaza in scris, observatiile cetatenilor (perioada 45 zile)

- pregateste, organizeaza si conduce dezbaterea publica privind propunerile PUG-ului, potrivit obiectivelor si duratei estimate.

Institutia Arhitectului Sef informeaza publicul cu privire la rezultatele consultarii prin publicarea acestora pe pagina de internet.

Art. 21. Propunerile care aduc modificari importante asupra unor portiuni mari din oras, sau care afecteaza un numar mare de locuitori, vor fi tratate distinct prin dezbateri publice organizate in cartiere cu scopul informarii si consultarii acestui public.

Art.22. In vederea introducerii in circuitul de avizare a PUG-ului și a Regulamentului de urbanism aferent, se va intocmi raportul consultarii populatiei, care impreuna cu raportul de specialitate privind propunerile PUG se prezinta spre aprobare sau respingere Consiliului Local al municipiului Oradea.

In vederea fundamentarii tehnice a deciziei, Institutia Arhitectului Sef poate solicita un punct de vedere al Ordinului Arhitectilor din Romania - filiala Bihor.

Dezbaterea publica, privind propunerile PUG, se va organiza la min. 20 de zile de la ultimul anunt, (inainte de transmiterea documentatiei pe circuitul legal de avizare), concomitent cu evaluarea de mediu si in colaborare cu Agenția de Protecție a Mediului - filiala Bihor.

 • 3. Etapa de aprobare a P.U.G-ului. si a Regulamentului de urbanism aferent acestuia

Art. 23. Informarea si consultarea publicului in etapa de aprobare a PUG se face conform prevederilor legale in vigoare, privind asigurarea transparentei decizionale in administratia publica, respectiv asigurarea liberului acces la informatiile de interes public. In acest context partile din documentatie care contin prevederi cu caracter normativ (regulamentul de urbanism, aferent) precum si hotararea de consiliu privind aprobarea PUG vor fi publicate pe pagina proprie de internet.

 • 4. Etapa de monitorizare a implementarii P.U.G.

Art.24. Informatiile continute in PUG și RLU reprezinta informatii de interes public si pot fi puse la dispozitia celor interesati prin publicare pe pagina de internet a primariei. La cerere pot fi eliberate extrase din acestea sub forma de copii in format tiparit sau electronic, in conditiile Legii 544/2001 cu modificarile și completarile ulterioare.

Anual, Institutia Arhitectului Sef va intocmi rapoarte privind stadiul implementarii prevederilor PUG.

 • B. Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul de Urbanism aferent

B1. Etapa pregatitoare

Art. 25. In situatia in care initiatorul PUZ-ului este primaria, tema de proiectare, obiectivele si cerintele PUZ se vor elabora cu sprijinul grupului cu rol consultativ.

Art. 26. Atunci cand initiatorul PUZ-ului este un investitor privat, acesta va fi informat prin certificatul de urbanism si/sau avizul prealabil de oportunitate cu privire la obligatiile ce deriva din procedurile specifice de informare si consultare a publicului.

Art. 27. Informarea cu privire la intentia de elaborare a PUZ se va face simultan atat de primarie cat si de initiatorul PUZ-ului, prin urmatoarele metode:

 • a) afisare anunt la sediul primariei în spatii accesibile tuturor cetatenilor;(Centrul de Informatii Publice- ghiseul Institutiei Arhitectului Sef). Anuntul va contine:

- elemente de tema (scopul, obiectul, probleme specifice)

- datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea si consultarea publicului,

- perioada in care pot fi transmise observatii, sesizari

 • b) publicare anunt pe pagina de internet a primariei si a Institutiei Arhitectului Sef.

 • c) expunere pe panouri de informare, (conform modelului din anexa), montate de initiatorul PUZ-ului, in limitele zonei de studiu, respectiv in fata parcelei pentru care a fost initiat planul urbanistic zonal.

 • 5. Etapa elaborarii propunerilor

Art. 28. Informarea si consultarea publicului privind propunerile se face anterior transmiterii documentatiei pe circuitul tehnic de avizare a PUZ-ului, de catre persoana cu atributii privind consultarea publicului din structura Institutiei Arhitectului Sef prin:

 • a) publicarea unui anunt pe pagina de internet a primariei si a Institutiei Arhitectului Sef, cu 25 de zile calendaristice, inaintea dezbaterii publice

 • b) anunțuri afișate, pe o perioada de cel putin 25 de zile la sediul primăriei - Centrul de Informații Publice -( ghișeul Institutiei Arhitectului Sef).

 • c) notificari ale proprietarilor direct afectati de propunerile PUZ-ului

Art. 29. Anuntul va contine informatiile legate de: modul, perioada, locul si orarul in care se pot consulta documentele complete ale propunerilor precum si perioada de timp in care se pot transmite observatii asupra acestora. Anuntul va mai contine si informatii legate de: obiectivele, data, locul de desfasurare, ora de incepere si durata estimata a metodei de consultare alese (dezbateri publice, interviuri de grup, grupuri consultative pe domenii), functie de complexitatea sau impactul estimat al propunerilor.

Art. 30. Anuntul de informare va fi insotit de explicații succinte ale propunerilor (extras din raportul de specialitate).

Art. 31. Initiatorul planului urbanistic va amplasa panouri informative (conform anexa) in cel putin 3 locuri vizibile in zona studiata din care unul in parcela care a generat intentia elaborarii PUZ.

Art. 32. Documentele aferente propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative scrise si desenate, precum si documentele ce au stat la baza elaborarii propunerilor (certificatul de urbanism si avizul prealabil de oportunitate) sunt puse la dispozitia publicului pentru consultare, pentru o perioada de maximum 25 de zile calendaristice.

Art. 33. La sediul primariei si pe pagina proprie de internet se va publica anuntul cu privire la rezultatele informarii si consultarii in termen de 15 zile de la incheierea perioadei de consultare a publicului;

Art. 34. Institutia Arhitectului Sef informeaza in scris proprietarii ale caror imobile sunt direct afectate de propunerile PUZ -ului, cu privire la observatiile primite si răspunsul argumentat la acestea.

Art. 35. In vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Oradea a PUZ-ului si a regulamentului de urbanism aferent, se va intocmi raportul consultarii populatiei care impreuna cu raportul de specialitate privind propunerile PUZ constituie documente de fundamentare a hotararii consiliului local.

Toate documentatiile de urbanism promovate spre aprobare vor fi insotite de avizul favorabil al Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajare a Teritoriului. In vederea fundamentarii tehnice a deciziei, consiliul local poate solicita suplimentar opinia unor experti atestati sau a unor asociatii profesionale din domeniu.

 • 6. Etapa aprobarii PUZ

Art. 36. Planul urbanistic zonal si regulamentul de urbanism aferent acestuia se supun aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea in baza raportului de specialitate si a raportului consultarii populatiei.

Art. 37. Informarea si consultarea publicului in etapa de aprobare a PUZ se face conform prevederilor legale in vigoare, privind asigurarea transparentei decizionale în administratia publica respectiv asigurarea liberului acces la informatiile de interes public. In acest context plansele de reglementari urbanistice, raportul de specialitate, raportul consultarii populatiei si hotararea de consiliu privind aprobarea PUZ, vor fi publicate pe pagina de internet a primariei.

 • 7. Etapa de monitorizare a implementarii PUZ

Art.38. Informațiile conținute in PUZ și regulamentul de urbanism aferent acestuia, reprezintă informații de interes public si vor fi puse la dispoziție prin publicare pe pagina de internet. La cerere, extras din acestea pot fi eliberate sub forma de copii in format electronic sau tiparit, in conditiile Legii 544/2001 cu modificarile și completarile ulterioare.

 • C. Planul Urbanistic de Detaliu

C.1. Etapa pregatitoare

Art. 39. Anterior obtinerii avizelor solicitate prin certificatul de urbanism potrivit Legii 350/2001 cu completarile si modificarile ulterioare, initiatorul PUD-ului (persoana fizica sau juridica) va depune documentele privind reglementarile propuse in vederea demararii procesului de informare si consultare a publicului.

Art. 40. Institutia Arhitectului Sef din cadrul primariei, notifica proprietarii parcelelor vecine (pe toate laturile) celei care a generat planul urbanistic de detaliu, privind intentia si propunerile documentatiei de urbanism, cu acordarea unui termen de minimum 15 zile pentru primirea observatiilor si/sau sugestiilor.

Art. 41. In termen de 5 zile de la primirea tuturor observatiilor si sugestiilor, Institutia Arhitectului Sef notifica initiatorul PUD-ului cu privire la obiectiile primite si solicita modificarea propunerilor sau raspunsul motivat de refuz, in maximum 10 zile.

Art. 42. In termen de 10 zile de la primirea raspunsului argumentat al initiatorului PUD-ului, primaria informeaza in scris proprietarii care si-au exprimat opiniile, cu privire la observatiile primite si raspunsul la acestea.

 • a. Etapa aprobarii PUD

Art. 43. Planul urbanistic de detaliu se supune aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea in baza raportului de specialitate si a raportului consultarii populatiei.

Art. 44. Informarea si consultarea publicului in etapa de aprobare a PUD se face conform prevederilor legale in vigoare privind asigurarea transparentei decizionale in administratia publica respectiv asigurarea liberului acces la informatiile de interes public. In acest context plansele de reglementari urbanistice, raportul de specialitate, raportul consultarii populatiei si hotararea de consiliu privind aprobarea PUD, vor fi publicate pe pagina de internet.

 • b. Etapa de monitorizare a implementarii PUD

Art. 45. Informatiile continute în PUD reprezinta informatii de interes public si vor fi puse la dispozitie prin publicare pe pagina de internet. La cerere, extras din acestea pot fi eliberate in format electronic sau tiparit, in conditiile Legii 544/2001 cu modificarile si completarile ulterioare. CAPITOLUL IV

OBLIGATII/RESPONSABILITATI privind informarea si consultarea publicului in procedura de elaborare/revizuire a documentatiilor de urbanism

 • A. Obligatiile Institutiei Arhitectului Sef din cadrul primariei

Art. 46. Consiliul local al municipiului Oradea, prin secretariatul propriu, Institutia Arhitect sef, prin persoana desemnata si Serviciul Relatii cu Publicul au responsabilitatea informarii si consultarii publicului privind planurile de urbanism supuse aprobarii consiliului local.

Art. 47. In vederea bunei desfasurari a procesului de informare si consultare a publicului, se va desemna grupul cu rol consultativ si persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului.

Art. 48. Pe parcursul procesului de informare si consultare a publicului administratiei publice locale ii revin urmatoarele obligatii:

- sa elaboreze planul de consultare a publicului si raportul informarii si consultarii publicului.

- sa colaboreze cu grupul de sprijin in vederea formularii temei, obiectivelor si cerintelor privind elaborarea documentatiile de urbanism de tip PUG si PUZ initiate de administratia publica locala

- sa informeze prin Certificatul de Urbanism si/sau prin avizul prealabil de oportunitate, pe initiatorul planului urbanistic despre obligatiile ce-i revin ca urmare a aplicarii procedurii de informare si consultare a publicului

 • - sa afișeze in locuri vizibile, la sediul PMO - Centru de Informații Publice, Ghișeul Institutiei Arhitectului Sef si sa publice pe pagina proprie de internet, anunturile de informare a publicului privind intentia de elaborare a documentatiilor de urbanism.

 • - sa notifice factorii interesati si proprietarii direct afectati de elaborarea planurilor urbanistice

 • - sa asigure un spatiu unde pot fi consultate planurile urbanistice in curs de elaborare cu posibilitatea exprimarii/ preluarii in scris a observatiilor si sugestiilor formulate de partile interesate

 • - sa pregateasca, organizeze si conduca dezbaterile publice pentru identificarea opiniilor, sugestiilor, nevoilor publicului in raport cu propunerile planurilor urbanistice

 • - sa comunice initiatorului si elaboratorului planului urbanistic, sugestiile, obiectiunile si observatiile primite de la populatie in urma consultarii documentatiilor de urbanism

 • - sa solicite modificarea propunerilor in acord cu observatiile, obiectiunile si sugestiile publicului sau raspuns fundamentat de refuz

 • - sa informeze publicul cu privire la rezultatele informarii si consultarii, prin publicarea pe pagina de internet si la sediul propriu a observatiilor si sugestiilor publicului si a raspunsului la acestea, in termenul alocat in functie de categoria planului urbanistic supus consultarii

 • - sa informeze in scris proprietarii ale caror imobile sunt direct afectate de propunerile planurilor urbanistice si care au trimis opinii, cu privire la observatiile primite si raspunsul argumentat la acestea.

 • - sa publice pe pagina proprie de internet plansa de propuneri a planurilor urbanistice si hotararea de consiliu privind aprobarea documentatiei de urbanism

 • - sa elibereze, la cerere, contra cost, copii ale planurilor urbanistice aprobate.

 • B. Initiatorul documentatiei de urbanism

Art. 49. In cadrul procesului de informare si consultare a publicului, initiatorul planului urbanistic are urmatorele obligatii:

 • -  sa participe la toate sedintele de consultare a populatiei

 • -   sa identifice si sa comunice Institutiei Arhitectului Sef datele de identificare (numele si adresa) ale proprietarilor tuturor parcelelor invecinate parcelei care genereaza documentatia de urbanism. Comunicarea numelui si adresei proprietarilor se face pe baza de declaratie notariala si se depune la sediul primariei odata cu anuntarea intentiei de elaborare a PUZ, respectiv la prezentarea planului urbanistic de detaliu in vederea consultarii si informarii populatiei. Declaratia se actualizeaza pe proprie raspundere la momentul promovarii in consiliu.

- sa afiseze anunturi informative (conform anexa) in zona de studiu a planului urbanistic si in parcela care a generat planul urbanistic

 • C. Elaboratorul documentatiei de urbanism

Art.50. In procesul de informare si consultare a populatiei privind elaborarea/revizuirea planurilor urbanistice, elaboratorul planurilor urbanistice are urmatoarele obligatii:

- sa participe la dezbaterile publice

- sa prezinte justificarea tehnica a solutiei propuse

- sa furnizeze informatii si explicatii privind solicitarile publicului

- sa formuleze si sa transmita in perioada de timp prestabilita modificarile propunerilor incluzand solicitarile, propunerile, sugestiile formulate de public, sau sa depuna un raspuns fundamentat, de refuz.

Documentatia necesara atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG include obligatiile ce deriva din derularea activitatilor de informare si consultare a publicului.

CAPITOLUL V REGLEMENTARI FISCALE/ SURSE DE FINANTARE

Art. 51. Consiliul Local va prevedea anual in bugetul local, fonduri pentru informarea si consultarea publicului, pentru initierea, elaborarea, avizarea, aprobarea si implementarea documentatii proprii de urbanism.

Activitatile de informare si consultare a cetatenilor efectuate pentru planurile de urbanism initiate de investitori privati vor fi suportate integral de catre acestia

Art. 52. Copii ale partilor din documentatiile de urbanism, care constituie informatii de interes public, se elibereaza contra cost, la cerere in format tiparit sau electronic.

Taxa pentru eliberarea extrasurilor din documentatiile de urbanism care reprezinta informatii de interes public se stabileste prin HCL.

Art. 53. In cazul in care solicitarea vine din parte unor organizatii sau fundatii nonprofit de interes public educative,cultural sportive, religioase sau cu caracter social se pot acorda scutiri de la plata acestor taxe, in conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL VI DISPOZITII FINALE

Art. 54. Prevederile prezentului regulament se aplica de la data aprobarii lui.

Art. 55. Regulamentul se publica in presa locala si pe pagina de internet a Primariei municipiului Oradea.

Art. 56. Documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate dupa data intrarii in vigoare a prezentului regulament fara respectarea prevederilor acestuia sunt nule de drept.

Anexa la Regulament


A. Model panou 1

(denumirea administrației publice locale)

Data anunțului: ........... (ziua/luna/anul)

REPREZENTARE

VIZUALĂ SUGESTIVĂ

(SCHEMATICĂ)

A INTENȚIEI


INTENȚIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC .....................

(general, zonal, de detaliu)

Argumentare: ............................

Inițiator: ..............................

(numele și prenumele/denumirea)

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI

privind intenția de elaborare a planului urbanistic ...............

(general, zonal, de detaliu)

în perioada ................-................

(ziua/luna/anul) (ziua/luna/anul)

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: ...........

(numele și prenumele, funcția) adresa ....................., telefon ..........., e-mail ................

Observațiile sunt necesare în vederea ................................. .

(de exemplu: stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate)

Răspunsul la observațiile transmise va fi ............................. .

(modul în care va fi pus la dispoziția publicului, data și perioada) Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

• ........................................................................

• ........................................................................

• ........................................................................

(metoda/scopul/perioada)

 • • Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm, confecționat din materiale rezistente la intemperii și afișat la loc vizibil pe toată perioada.

 • • Literele vor fi tipărite având o înălțime de cel puțin 5 cm, respectiv 7 cm pentru "Intenție...", "Publicul este...".

B. Model panou 2

(denumirea administrației publice locale)

Data anunțului: ........... (ziua/luna/anul)

CONSULTARE ASUPRA

REPREZENTARE

VIZUALĂ SUGESTIVĂ

(SCHEMATICĂ)

A PROPUNERILOR


PROPUNERILOR PRELIMINARE

PLAN URBANISTIC .....................

(general, zonal, de detaliu)

Inițiator: ..............................

(numele și prenumele/denumirea)

Elaborator: .............................

(denumirea)

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII

asupra documentelor expuse/disponibile la sediul ......................

(denumirea, adresa, camera/sala)

în perioada ................-................ între orele: .......... .

(ziua/luna/anul)-(ziua/luna/anul)

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA

• ...................................................................... .

(metoda/scopul/data, ora/locul, durata)

Răspunsul la observațiile transmise va fi ................................

(modul în care va fi pus la dispoziția publicului, data și perioada)

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: ...........

(numele și prenumele, funcția) adresa ........................., telefon ........., e-mail ............ .

 • • Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm, confecționat din materiale rezistente la intemperii și afișat la loc vizibil pe toată perioada.

 • • Literele vor fi tipărite având o înălțime de cel puțin 5 cm, respectiv 7 cm pentru "Consultare asupra ...".