Hotărârea nr. 160/2011

aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune nr.878/2006, prin care parcurile: 22 Decembrie, Teiului si Ţăranilor sa fie trecute din administrarea Regiei Autonome Pieţe, Agrement si Salubritate Oradea in administrarea Primăriei municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr.878/2006, prin care parcurile:

22 Decembrie, Teiului si Țăranilor sa fie trecute din administrarea Regiei Autonome Piețe, Agrement si Salubritate Oradea in administrarea Primăriei municipiului Oradea

Analizând raportul de specialitate nr. 37992 din 090.03.2011 întocmit de Direcția Tehnica - Compartiment Spatii Verzi, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr.878/2006, prin care parcurile: 22 Decembrie, Teiului si Țăranilor sa fie trecute din administrarea RAPAS Oradea in administrarea Primăriei municipiului Oradea.

Având in vedere că Primăria municipiului Oradea dorește o abordare unitară a serviciului de întreținere parcuri pe raza municipiului Oradea prin ridicarea calitativa a prestării acestui serviciu pentru a conferi un ambient si un microclimat cat mai plăcut locuitorilor acestui oraș;

Ținând cont de adresa nr. 37977/09.03.2011 prin care Primăria municipiului Oradea își manifestă intenția de a derula procedura de achiziție publică a serviciului de întreținere a parcurilor 22 Decembrie, Teiului si Țăranilor in vederea unei abordări unitare a serviciului de întreținere parcuri pe raza municipiului Oradea, sens in care se solicita acceptul RAPAS in vederea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr.878/2006, prin care parcurile: 22 Decembrie, Teiului si Țăranilor sa fie trecute din administrarea RAPAS Oradea in administrarea Primăriei municipiului Oradea.

Văzând adresa nr. 1322/10.03.2011 prin care RAPAS își da acordul in vederea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr.878/2006, prin care parcurile: 22 Decembrie, Teiului si Țăranilor sa fie trecute din administrarea sa in administrarea Primăriei municipiului Oradea.

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, d, alin.5 lit.a, alin. 6 lit.a pct.10, pct.14 si art.45 alin.3 din Legea

nr. 215 / 2001 privind administrația publica locala, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr.878/30.11.2006, prin care Regia Autonoma Piețe, Agrement si Salubritate Oradea se eliberează de sarcini cu privire la administrarea si exploatarea parcurilor: 22 Decembrie, Teiului si Țăranilor, care vor fi trecute din administrarea Regiei Autonome Piețe, Agrement si Salubritate Oradea in administrarea Primăriei municipiului Oradea.

Art.2. Se aprobă ca gestionarea parcurilor: 22 Decembrie, Teiului si Țăranilor să rămână în sarcina Regiei Autonome Piețe, Agrement si Salubritate Oradea până in la momentul predării acestora către Directia Tehnica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Direcția Tehnică, Direcția Economică si Regia Autonomă Piețe Agrement Salubritate Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunica cu:

 • - Instituția Prefectului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Directia Tehnica

 • - Directia Economica

 • - Regia Autonoma Piețe Agrement Salubritate Oradea

 • - se publică in M.O. al județului Bihor si pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 16 martie 2011

Nr. 160

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.