Hotărârea nr. 159/2011

privind aprobarea modificării Acordului de colaborare, anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 346/2009 încheiat intre Primăria municipiului Oradea si agenţii economici in vederea punerii in aplicare a programului de conservare a zonelor verzi din municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării Acordului de colaborare, anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 346/2009 încheiat intre Primăria municipiului Oradea si agenții economici in vederea punerii in aplicare a programului de conservare a zonelor verzi din municipiul Oradea

Analizând Raportul de Specialitate nr. 38626 din data de 10.03.2011 întocmit de către Directia Tehnica prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Acordului de colaborare încheiat intre Primăria Municipiului Oradea si agenții economici,

Având in vedere Acordul de colaborare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/2009 încheiat intre Primăria municipiului Oradea si agenții economici in vederea punerii in aplicare a programului de conservare a zonelor verzi din municipiul Oradea,

Obiectul Acordului de colaborare îl constituie dezvoltarea unui program ce vizează responsabilizarea companiilor fata de mediul înconjurător , fata de conservarea zonelor verzi precum si promovarea si întărirea parteneriatelor ca factor primordial in dezvoltarea societății.

Având in vedere solicitarea unor agenți economici ce activează pe raza municipiului Oradea, privind implicarea acestora in programul de conservare a zonelor verzi din municipiu, prin preluarea in întreținere si amenajare cu titlu gratuit o zona verde, fără a altera caracterul de folosința generala si destinația de zona verde a terenului si fără a solicita plata lucrărilor executate, primind in contrapartida dreptul de amplasare pe terenul ce face obiectul acordului, a unu pana la patru panouri informative, fără plata taxelor aferente.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.(2) lit.c, d, lit.e, alin.5 lit.a, alin.6 lit.a pct.9 si pct.10, alin. (7) lit. a și a art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. (1) Se aproba modificarea Acordului de colaborare - Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 346/2009, încheiat intre Primăria Municipiului Oradea si agenții economici, in sensul de a oferi parților posibilitatea de prelungire in baza unui act adițional încheiat de ambele părți, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Durata Acordului de colaborare este de 12 luni de la data semnării, putând fi prelungita cu cate 12 luni prin act adițional.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunica:

- Primarul municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Directia Tehnica

-  Directia Economica

 • -   Administrația Imobiliara Oradea

 • -   Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 16 martie 2011

  Nr. 159


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa la HCL nr. 159/2011

ACORD DE COLABORARE

Nr.................din.................

Încheiat intre:

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în Oradea , str. Piata Unirii , Nr. 1, Tel. 0259-437000, Fax 0259437544 , Cod fiscal 4230487, Cont nr...................................... deschis la Trezoreria Municipiului Oradea,

reprezentat prin Primar - Ilie Bolojan si Director Economic Eduard Florea, si

...................................................................... cu       sediul în ........................, Str.................................................,Nr...........,Județul/Sectorul.....................................,Tel......

................,Fax........................,      înmatriculată la Registrul Comerțului al Municipiului...............................................................,                                             sub

numărulJ...../.............../...........,Cont...................................................,deschis la Banca

........................................,      Cod Unic de Identificare ........................,     email......................................,    http://Www................................ reprezentată prin Director

general........................................și Director economic ........................................................

convenit urmatoarele :

OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE il constituie dezvoltarea unui program ce vizeaza responsabilizarea companiilor fata de mediul inconjurator , fata de conservarea zonelor verzi precum și promovarea și întărirea parteneriatelor ca factor primordial în dezvoltarea societatii.

Agentul economic ............................. ofera servicii de amenajare si intretinere a zonei verzi in suprafata

totala de .......... mp, situata pe str...................................din municipiul Oradea.

Primaria Municipiului Oradea da dreptul agentului economic ......................................... de a amplasa pe

terenul ce face obiectul prezentului acord, un numar de maxim 4 panouri informative , prin care sunt furnizate informatii cu privire la societatea ce are in intretinere zona verde, fara plata taxelor aferente. Panourile informative vor respecta modelul atasat la prezentul acord.

I. OBLIGATIILE PĂRTILOR:

 • 1. Municipiul Oradea se obligă:

 • a)  Să fie responsabilă de managementul proiectului, în calitate de partener, cu următoarele activități generale:

a.1. Numeste un coordonator de proiect

a.2. Vizeaza programul anual de intretinere a zonelor verzi.

 • a. 3. Monitorizeaza activitatea de amenajare si intretinere : realizarea lucrarilor minimale de intretinere, conform unui Regulamental activitatii de intretinere zone verzi.

 • b) Sa scuteasca societatea ................ de la plata taxelor de ocupare domeniu public si taxe de afisaj , pentru

amplasareain scop informativ a unui numarde maxim 4 panouri informative , dimensiunea100x50cm .

 • 2. Agentul economic ...................................................................... se obligă:

 • a)  Să numească un responsabil de proiect, pentru activitățile care intră în responsabilitatea sa.

 • b)  Să fie responsabilă pentru furnizarea unor servicii de amenajare si intretinere de calitate , după cum urmează:

 • b. 1. sa respecte calendarul activitatilor, Regulamentul activitatii de intretinere spatii verzi si programul anual de lucrari de intretinere.

b.2. sa aduca la cunostinta partenerului, toate interventiile ce doreste sa le faca in compozitia peisagera existenta

b.3. sa nu altereze caracterul de folosinta generala si destinatia de zona verde a terenului

II. DURATA prezentului Acord de colaborare este de 12 luni de la data semnarii , putand fi prelungita cu cate 12 luni prin act aditional semnat de ambele parti.

III. INCETAREA PARTENERIATULUI

1. Prezentul acord de colaborare incetează in următoarele situatii:

a) la implinirea termenului pentru care a fost incheiat;

b) în situatia în care una din părți nu-și respectă obligațiile asumate în acordul de parteneriat.

2. Primaria Municipiului Oradea poate înceta acordul de parteneriat, fără notificare prealabilă atunci când

partenerul:

a) Nu reușește, fără justificare, să îndeplinească oricare dintre obligațiile asumate și, după ce a fost atenționat printr-o scrisoare să își execute acele obligații, continuă să nu le dea curs sau nu prezintă explicații satisfăcătoare în termen de 15 de zile de la trimiterea scrisorii; In acest caz partenerul va fi obligat la plata retroactiva a taxelor aferente ocuparii domeniului public si a taxelor de afisaj.

Prezentul acord de colaborare a fost încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare partener.

Oradea,.......................

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA

SC................

DIRECTOR GENERAL


PRIMAR

Ilie Bolojan

DIRECTOR EXECUTIV

Directia Economica

Eduard Florea

DIRECTOR EXECUTIV

Directia Tehnica

Mircea Ghitea