Hotărârea nr. 158/2011

privind aprobarea includerii blocurilor de locuinţe: Q1/I, str. Sovata, nr.48; Q1/II, str. Sovata, nr. 48; Q2, str. Sovata, nr. 48 in programul local de reabilitare termica pe anul 2011 si achiziţionării documentaţiei de proiectare pentru reabilitarea termica a celor 3 blocuri din fonduri ale bugetului local prevăzute cu aceasta destinaţie pentru anul 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea includerii blocurilor de locuințe: Q1/I, str. Sovata, nr.48; Q1/II, str. Sovata, nr. 48; Q2, str. Sovata, nr. 48 in programul local de reabilitare termica pe anul 2011 si achiziționării documentației de proiectare pentru reabilitarea termica a celor 3 blocuri din fonduri ale bugetului local prevăzute cu aceasta destinație pentru anul 2011

Analizând Raportul de specialitate nr. 37114 din 08.03.2011 întocmit de Direcția Tehnică -Compartiment Eficienta Energetica prin care se propune aprobarea includerii blocurilor de locuințe: Q1/I, str. Sovata, nr.48; Q1/II, str. Sovata, nr. 48; Q2/I, str. Sovata, nr. 48in programul local de reabilitare termica pe anul 2011 și achiziționarea documentației de proiectare pentru reabilitarea termica a celor 3 blocuri din fonduri ale bugetului local prevăzute cu aceasta destinație pentru anul 2011.

Țin cont că realizarea obiectivului de investiție ,, Pod peste Crișul Repede in municipiul Oradea relația str. Oneștilor - Sovata - Fagului - Carpați - Dacia,, in cursul anului 2011 conduce la crearea unui disconfort pentru proprietarii de apartamente din blocurile mai sus menționate datorita: distantei mici de amplasare a noului pod rutier fata de aceste blocuri, creșterii traficului rutier din zona si implicit a poluării aerului cu gaze cu efect de sera precum si creșterea poluării sonice.

Contextul economico - social cu care se confrunta Uniunea Europeana si România impune luarea de masuri pentru reducerea substanțiala a subvențiilor si ajutoarelor acordate, precum si a poluării de orice natura. Deoarece fondurile alocate municipiului Oradea de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuințe nu satisfac nici pe departe cerintele/solicitarile din acest domeniu, se impune ca la nivel local, administrațiile locale sa găsească masuri atât pentru creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe cat si pentru reducerea poluării.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilorart.36alin. (2)lit. b,d,alin. (4)lit. d,alin. (6),lit. a)pct. 14din Legea nr. 215/2001, republicată privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă includerea blocurilor de locuințe: Q1/I, str. Sovata, nr.48 ; Q1/II, str. Sovata, nr. 48; Q2,str. Sovata, nr. 48in programul local de reabilitare termica pe anul 2011.

Art.2. Se aprobă achiziția publică a documentației de proiectare pentru reabilitarea termica a celor trei blocuri de locuințe identificate la art.1, din fonduri ale bugetului local prevăzute cu aceasta destinație pentru anul 2011.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul municipiului Oradea

 • - Directia Economică

 • - Direcția Tehnică

 • - Direcția Tehnică - Compartimentul Eficiență Energetică

 • - Asociațiile de proprietari implicate prin grija Compartimentului Eficiență Energetică

 • - Direcția Juridică

 • - se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 16 martie 2011

  Nr. 158


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila