Hotărârea nr. 156/2011

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al

Primarului municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.25.045 din 17.02.2011 prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea ;

Având în vedere prevederile:

 • -   art. 100 și art. 107 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2) cu modificările și completările

ulterioare;

 • -   art. XVI alin. (2) din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (actualizată);

 • -   anexa nr.I - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ADMINISTRAȚIE" Cap.I, lit.A și cap.II, lit.A și D din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

 • -  art. 41 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, actualizată;

Ținând cont de:

 • 1.  Nota internă nr. 273.191 din 05.11.2010 transmisă de Direcția Juridică;

 • 2.  Nota internă nr. 278.198 din 04.11.2010 transmisă de Serviciul Informatică;

 • 3.  Referatul nr.15.665 din 02.02.2011 privind reorganizarea Compartimentului Deservire din cadrul Serviciului Monitorizare Cheltuieli Administrative;

 • 4.  Referatul nr. 24.993 din 17.02.2011 privind reorganizarea Direcției Economice;

 • 5.  Nota de fundamentare nr.13.669 din 31.01.2011 privind reorganizarea Direcției Tehnice;

 • 6.  Referatul nr.23.769 din 15.02.2011 privind reorganizarea Biroului Achiziții Publice;

 • 7. Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.869706 din 17.01.2011, înregistrată la Primăria municipiului Oradea sub nr. 7940 din 20.01.2011 cu privire la preluarea posturilor și personalului responsabil cu controlul privind disciplina în construcții, protecția mediului și comerț în cadrul Poliției Locale Oradea;

 • 8. Adresa Poliției Locale Oradea nr. 384 din 25.01.2011, înregistrată la Primăria municipiului Oradea sub nr.10.705 din 25.01.2011 referitoare la preluarea personalului responsabil cu controlul privind disciplina în construcții;

Având în vedere avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 875878/21.02.2011,

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b) și art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcții și numărul de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane din Primăria municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

- Biroul Resurse Umane

 • -   Direcția Juridica

 • -   Directia Economica

 • -   Directia Tehnică

 • -   Serviciul Informatică

 • -    Instituția Arhitectului Șef

 • -    Biroul Achiziții Publice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 23 februarie 2011

Nr. 156

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.

STAT DE FUNCȚII

7

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI ORADEA

Funcții publice - Legea 188/1999, republicată și actualizată; Legea 284/2010

Nr. crt.

Funcția publică

Clasa

Grad profesional/ salarizare

Număr posturi

Funcții publice de conducere

1

Secretar municipiu

j

1

2

Arhitect șef

1

3

Director executiv

ir

4

4

Director executiv adjunct

6

5

Șef serviciu

1

17

6

Șef birou

-X

ÎL

5

Total conducere

34

Funcții publice de execuție

7

Consilier

1

superior

85

8

Consilier

1

principal

60

9

Consilier

1

asistent

53

10

Consilier

1

debutant

3

11

Consilier juridic

1

superior

4

12

Consilier juridic

1

principal

5

13

Consilier juridic

1

asistent

10

14

Arhitect

1

principal

1

15

Auditor

1

principal

1

16

Referent de specialitate

II

superior

4

17

Referent

III

superior

22

18

Referent

III

principal

2

19

Referent

III

asistent

2

20

Referent

III

debutant

1

Total execuție

253

Total funcții publice

287

Primar llie Bolojan <

Sef Birou Rodica Funar


STAT DE FUNCȚII

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI ORADEA

Funcții cu contract individual de muncă - Legea nr. 284/2010

Nr.crt.

Funcția

Studii

Grad

Treapta

Nr. posturi

Funcții de conducere

1

Șef serviciu

S

11

1

2

Șef birou

S

II

1

Total conducere:

2

Funcții de execuție

3

Consilier

S

IA

6

4

Consilier

s

1

3

5

Inspector de specialitate

s

II

6

6

Magaziner

1

1

7

îngrijitor

1

9

8

Portar

1

5

9

Arhivar

1

3

10

Curier

1

1

11

Șofer

1

3

12

Muncitor

I

3

13

Muncitor

II

2

Total execuție

..... 1

42

Total funcții cu contract individual de muncă

44