Hotărârea nr. 155/2011

privind aprobarea organigramei si a numărului de posturi ale ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile începând cu data de 1 MARTIE 2011.

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei si a numărului de posturi ale ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile începând cu data de 1 MARTIE 2011

Analizând raportul de specialitate nr. 205568 / 22.02.2011 întocmit de Administrația Sociala Comunitara Oradea, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea organigramei si a numărului de posturi ale instituției, valabile începând cu data de 1 MARTIE 2011;

Ținând cont de prevederile:

 • •  Hotărârii Consiliului Local nr. 91/10.02.2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Oradeape anul 2011;

 • Raportului de specialitate întocmit de A.S.C.O. siavândnr.205364/21.02.2011,princaresepropune aprobarea unor masuri pentru aplicarea Legii nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificata si completata prin OUG nr. 84/2010 si a HCL nr. 91/10.02.2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2011;

 • •  Legii nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • OUG nr. 84/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006;

 • •  Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, completata si modificata prin Legea nr. 285/2010.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, Întemeiulprevederileart.36alin.(2)lit.a),d),alin.(3)lit.b),alin.(6)lit.a,pct.2siart.45alin.(1) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă organigrama si numărul de posturi ale Administrației Sociale Comunitare Oradea, valabile începând cu data de 1 MARTIE 2011, conform anexei - parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Sociala Comunitara Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •  Administrația Sociala Comunitara Oradea

 • •  Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Huszar Istvan Eric


  Oradea, 23 februarie 2011

  Nr. 155


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

ANEXA

la Hotărârea Consiliului Local 155/2011


ȘsâiSihâ îiMvdaS?dWb8®KE

0

0A.S.C.O.-TOTAL                                                       ORGANIGRAMA valabila începând cu data de 1 MARTIE ku11cr

ce

4

< s

5

ct

&

IU

a.

0

>: aavNoiziAOiidv :AiivaisiNiwav AH3S


ddO !S 3HVI0NVNIJ îNnuvysdo inioiAdas


31VIOOS awvaooad imoiAaas


:j.ao-saoow.wvdDoad;dwoo?'--';

0.

:: VAIHHV :iSd •IIONfW : : viioaload ’wviNaĂNrăa 3iO3râo 'irnniNotwiw vXhBdr/B :-dwob

0

Z

0


laona dwoo

0

z

0


vonend 3iviniaviNoo ’dwoo

0

0
immidoo

VLLOSlOdd 1AIDIAU3S