Hotărârea nr. 154/2011

privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată şi completată prin OUG nr. 84/2010 si a Hotărârii Consiliului Local nr. 91 din 10. 02.2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2011.

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată și completată prin OUG nr. 84/2010 si a Hotărârii Consiliului Local nr. 91 din 10. 02.2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2011

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 205364 din 21.02.2011 prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată și completată prin OUG nr. 84/2010 si a Hotărârii Consiliului Local nr. 91 din 10. 02.2011 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2011,

Având în vedere prevederile:

 • art. 40 alin. 1, art. 42. Alin 4 si art. 43 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată și completată prin OUG nr. 84/2010,

 • prevederile Legii cadru nr. 284 din 28.10.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, completată și modificată de Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice,

 • Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 91 din 10. 02.2011 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2011,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliului local,

În baza art.36 alin. 2 lit.b, lit.d, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a pct.2, ast.45 alin.2 lit.a din Legea 215/2001 privind

administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă reducerea numărului de angajați pe postul de asistent personal pentru persoana cu handicap grav, în limita bugetului aprobat cu aceasta destinație pentru anul 2011, până cel târziu la 30.06.2011.

Art.2 Se aprobă, începând cu data de 01.07.2011, un număr de maxim 400 de posturi de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav, corespunzătoare asistenților personali care au calitatea de părinte al persoanei asistate și pentru cazurile unde Comisia hotărăște menținerea sau angajarea asistentului personal.

Art.3 Se aprobă componența Comisiei de analiză și soluționare a contestațiilor, sesizărilor și petițiilor asistenților personali sau reprezentanților legali ai persoanelor cu handicap grav, după cum urmează:

 • -   D-na Koncsek Vadnai Zita, director general ASCO - Președinte

 • -   D-na Cherecheș Florica, consilier local - membru

 • -   Szabo Jozsef, consilier local - membru

 • -   Borbely Andrei, consilier juridic ASCO - membru

 • -   Daraban Daniela, directorgeneral adjunct ASCO -membru

 • -   Florea Ioana, consilierASCO - membru

 • -   Balaj Nela, sef Serv. Pers. cu Dizabilități și Indemnizații - membru

 • -   Pantea Valentin, consilier Serv. Pers. cu Dizabilități și Indemnizații - secretar

Art.4 Atribuțiile comisiei menționate la art. 3 vor fi stabilite prin Decizia directorului general al Administrației Sociale Comunitare Oradea.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea și Comisia constituită potrivit art.3 din prezenta hotărâre.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Administrația Socială Comunitară Oradea

 • -   asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav angajați ai A.S.C.O., prin grija A.S.C.O.

 • -   membrii Comisiei constituită potrivit art. 3, prin grija A.S.C.O.

 • -   se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor si pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 23 februarie 2011                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 154 SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.


Ionel Vila