Hotărârea nr. 153/2011

privind darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de autovehicule, în scopul dezvoltării serviciului de transport accesibilizat din cadrul Programului ACCES-OR

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de autovehicule, în scopul dezvoltării serviciului de transport accesibilizat din cadrul Programului ACCES-OR

Analizand Raportul de specialitate inregistrat cu nr. 204327/14.02.2011 prin care Administratia Sociala Comunitara Oradea propune aprobarea efectuării unui schimb de autovehicule, în scopul dezvoltării serviciului de transport accesibilizat din cadrul Programului ACCES-OR,

În conformitate cu art. 33 alin. 1, punctele a și d din Legea nr. 47/2006 privind sistemul public de asistență socială, precum și art. 33, pct. 1 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.2, lit.(d) si (e), alin. 6 lit. (a), pct.2, alin. 7, lit.(a); art. 45, alin.2, lit. (f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se dă acordul de principiu pentru efectuarea unui schimb de autovehicule, în scopul dezvoltării serviciului de transport accesibilizat din cadrul Programului ACCES-OR.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 23 februarie 2011

Nr. 153


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila