Hotărârea nr. 152/2011

Privind aprobarea unor masuri pentru aplicarea Legii nr.272/2004, privind protecţia si promovarea drepturilor copilului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea unor masuri pentru aplicarea Legii nr.272/2004, privind protecția si promovarea drepturilor copilului

Analizând raportul de specialitate nr. 200268 din 07.01.2011, întocmit de către Administrația Sociala Comunitara Oradea, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea unor masuri pentru aplicarea Legii nr. 272/2004, privind protecția si promovarea drepturilor copilului,

Potrivit prevederilor:

 • -   art. 1, alin. 2, art. 121 si art. 122 din Legea nr. 272/2004, privind protecția, respectarea, promovarea si garantarea drepturilor copilului,

 • -   Ordinului nr.80/2004, art. 34, alin. 2 din Legea 272/2004,

 • -   Ordinului Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 286/2006 pentru aprobarea normelor metodologice, privind aprobarea planului de servicii,

 • -   Ordinului 288/2006, privind aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protecției copilului,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.204/2005, privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Legii nr.272/2004, privind protecția si promovarea drepturilor copilului, prin care s-au aprobat condițiile de acordare a prestațiilor financiare excepționale

Luând în considerare necesitatea actualizării condițiilor de acordare in funcție de contextul actual ,

Ținând cont de modificarea organigramei Administrației Sociale Comunitare Oradea, pentru desemnarea echipei multidisciplinare prin Decizia Directorului General al instituției menționate mai sus.

În considerarea proiectului de hotărâre și a avizului comisiei de specialitate a consiliului local,

In baza art. 36, alin 2, lit.d, alin.6 lit.a, pct.2 si art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.204/2005, privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Legii nr.272/2004, privind protecția si promovarea drepturilor copilului.

Art.2. Se aprobă prestațiile si serviciile propuse a fi acordate prin planul de servicii pentru prevenirea separării copilului de familie, conform Anexei care parte integranta a prezentei hotărâri.

Art.3. (1) Se aprobă condițiile de acordare a prestațiilor financiare excepționale pentru persoanele care nu realizează venituri care sa asigure creșterea, îngrijirea, dezvoltarea si educarea copilului in cadrul familiei, după cum urmează:

 • a) in situația decesului unuia dintre părinți;

 • b) in caz de divorț, pentru părintele căruia i-a fost încredințat spre creștere si educare copilul;

 • c) in situația in care întreținătorul de familie își pierde locul de munca;

 • d) in cazul identificării situațiilor de violenta domestica;

 • e) in situația in care unul dintre părinți sau copilul suferă de o boala cronica sau incurabila si necesita intervenții chirurgicale;

 • f) in situația in care familia a deținut in proprietate sau in chirie o locuința si a fost evacuata;

 • g) in situația in care unul dintre părinți sau părintele singur este instituționalizat la o clinica in afara domiciliului familiei;

 • h) alte situații deosebite.

 • (2) Se aprobă cuantumul maxim, reprezentând prestațiile financiare excepționale (in bani si natura), la 670 lei, respectiv echivalentul salariului minim brut pe economie, pe anul 2011.

 • (3) Cuantumul maxim se va actualiza in funcție de indexarea salariului minim brut pe economie.

 • (4) Prestațiile financiare excepționale pot fi acordate si sub forma de prestații in natura, constând in alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, manuale, rechizite sau echipamente școlare, transport, procurare de proteze, medicamente si alte accesorii medicale, lemne de foc.

 • (5) Se aprobă acordarea prestațiilor financiare excepționale in bani si in natura pe o perioada de maxim trei luni pe an.

Art.4. (1) Desemnarea responsabililor de caz prevenire, pentru întocmirea planului de servicii in scopul prevenirii separării copilului de familia sa si a echipei multidisciplinare, se face prin decizie a Directorului General al Administrației Sociale Comunitare Oradea, la propunerea șefului ierarhic superior.

 • (2) In baza anchetei sociale întocmite de Serviciul Protecția Copilului din cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea, echipa multidisciplinară va propune:

 • a)  Acordarea prestațiilor si serviciilor prevăzute conform planului de servicii, ținând seama de nevoile si particularitățile copilului;

 • b) Aprobarea cuantumului prestației financiare excepționale.

 • (3) Acordarea prestațiilor si serviciilor prevăzute in planul de servicii si cuantumul prestației financiare excepționale vor fi aprobate prin dispoziția primarului.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -  Administrația Socială Comunitară Oradea:

 • -   Serviciul Protecția Copilului

 • -   Serviciul Programe Sociale

 • -   Serviciul Operațiuni Financiare si Control Financiar Preventiv

 • -   Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 23 februarie 2011

Nr. 152


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 152/2011

Prestatii si Servicii propuse pentru a fi acordate prin Planul de Servicii intocmit pentru prevenirea separarii copilului de familia sa

I. PRESTATII

Nr.crt

Tipul prestației

Cuantum maxim/familie

Perioada de acordare minima

Perioada de acordare maxima

1.

Prestații in bani

Familia cu unul sau mai multi copii

670 lei

1 luna

3 luni

2.

Prestații in natura

Alimente, imbracaminte, incaltaminte,      manuale,

rechizite sau echipamente scolare,           transport,

procurare de proteze, medicamente si accesorii medicale, lemne

670 lei

1 luna

3 luni

II. SERVICII

Nr. crt

Tipul prestatiei

Autoritatea locala responsabila

Perioada de acordare minima

Perioada de acordare maxima

1.

Protectia copilului

-servicii    de consiliere

individuala si de grup pentru copil;

-servicii    de    consiliere

individuala pentru copil;

-servicii de    consiliere

individuala si de grup pentru copil si familie;

-Administratia Sociala Comunitara Oradea

1 luna

12 luni

2.

Educatie   formala   si

nonformala, informala

-activitati de invatare;

-activitati de dezvoltare a deprinderilor de viata independente;

-sprijin pentru orientarea scolara si profesionala;

-activitati       educationale

specifice varstei;

-activitati recreative si de socializare

-Administratia Sociala Comunitara Oradea prin cresele aflate in structura Serviciului Programe Sociale

1 luna

12 luni

3.

Sanatate

-servicii    medicale    de

specialitate in accord cu prevederile legislative in vigoare    din    domeniul

sanatatii;

-servicii stomatologice, in acord    cu    prevederile

legislative in vigoare din domeniul sanatatii

-Administrația Sociala Comunitara Oradea, prin medicii aflati in structura Serviciului Programe Sociale

1 luna

3 luni

4.

Reabilitare

-consiliere    școlara    si

orientare profesionala -socializarea copiilor in crese

-Administrația Sociala Comunitara Oradea

1 luna

12 luni