Hotărârea nr. 150/2011

privind modificarea componentei Comisiei pentru evaluarea si selecţionarea asociaţiilor si fundaţiilor cu personalitate juridica, care înfiinţează si administrează unităţi de asistenţă socială.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind modificarea componentei Comisiei pentru evaluarea si selecționarea asociațiilor si fundațiilor cu personalitate juridica, care înființează si administrează unități de asistență socială

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 204234/14.02 2011 prin care Administrația Sociala Comunitara Oradea propune aprobarea modificării componentei Comisiei pentru evaluarea si selecționarea asociațiilor si fundațiilor cu personalitate juridica, care înființează si administrează unități de asistenta socială,

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 485/15 iunie 2009 a fost aprobata componenta Comisiei pentru evaluarea si selecționarea fundațiilor si asociațiilor cu personalitate juridica, care înființează si administrează unități de asistenta sociala pe raza municipiului Oradea conform Legii 34/1998 si Hotărârii Guvernului 1153/2001,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art. 36, alin.2, lit.(d), alin. 6 lit. (a), pct.2 si art. 45, alin.1, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se modifică componența Comisiei pentru evaluarea si selecționarea asociațiilor si fundațiilor cu personalitate juridica, care înființează si administrează unități de asistență socială, astfel:

 • 1. Biro Rozalia, viceprimar- președinte,

 • 2. Florica Cherecheș, consilier local - membru,

 • 3. Szabo Joszef, consilier local - membru,

 • 4. Koncsek Vadnai Zita, director general Administrația Sociala Comunitara Oradea - membru,

 • 5. Daniela Daraban, director general adj. Administrația Sociala Comunitara Oradea - membru,

 • 6. Rodica Munteanu, inspector Serviciul Programe Sociale, Administrația Sociala Comunitara Oradea -membru,

 • 7. Gheorghita Radiana, consilier Serviciul Programe Sociale, Administrația Sociala Comunitara Oradea -membru.

 • 8. Adina Patroc, consilier Serviciul Programe Sociale, Administrația Sociala Comunitara Oradea -secretar.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară

Oradea.


Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Primarul municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -  Administrația Sociala Comunitara Oradea

 • -   Membrii Comisiei pentru evaluarea si selecționarea asociațiilor si fundațiilor cu personalitate juridica, care înființează si administrează unități de asistență socială, desemnați potrivit art.1, prin grija A.S.C.O.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric


  Oradea, 23 februarie 2011

  Nr. 150


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila