Hotărârea nr. 15/2011

pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Colegiul Tehnic Andrei Şaguna cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală”, şi depunerea acestuia spre finanţare la Administraţia Fondului pentru Mediu prin „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Colegiul Tehnic Andrei Șaguna cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală”, și depunerea acestuia spre finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu prin „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde)”.

Ținând cont de Raportul de specialitate nr.5109/14.01.2011 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune aprobarea elaborării Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiții Colegiul Tehnic Andrei Șaguna cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală”, și depunerea acestuia spre contractare către Administrația Fondului pentru Mediu în perioada 15.12.2010-20.01.2011

Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri publice în cadrul Fondului pentru mediu;

Ținând cont de prevederile anexa nr.2 la HG nr. 28/2008 cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții ;

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

cu modificările și completările ulterioare;

În considerarea proiectului de hotărâre și a avizului comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.2 lit.b și lit.d, alin.4 lit.a, d, alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin..2 lit.a, din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind înlocuirea sistemului clasic de încălzire cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală pentru obiectivul de investiții Colegiul Tehnic Andrei Șaguna Oradea, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori tehnico-economici:

 • - Beneficiar: Colegiul Tehnic Andrei Șaguna Oradea

 • - Valoarea totală a proiectului: 1 .870.842 RON inclusiv TVA din care C+M 1 .558.373 RON

 • - Durata de realizare: 6 luni

 • - Finanțarea investiției:

Cheltuieli eligibile

 • - 10% din costurile eligibile în valoare de 185.706,80 RON reprezentând contribuția proprie a Colegiului Tehnic Andrei Șaguna asigurată din fondurile aprobate conform legii pentru unitățile de învățământ

 • - 90% din costurile eligibile în valoare de 1.671.361,20 RON reprezentând finanțarea de la Fondul de Mediu

Cheltuieli neeligibile - 100% reprezentând contribuția beneficiarului, astfel:

 • - Taxe pentru emiterea de avize, acorduri și autorizații, comisioane, cote, taxe, costul creditului în sumă de 13.774,00 RON

 • - Alte cheltuieli neeligibile.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională și Colegiul Tehnic Andrei Șaguna Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • -   Direcția Economică

 • -   Administrația Imobiliară Oradea

 • -   Colegiul Tehnic Andrei Șaguna Oradea, prin grija Administrația Imobiliară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric Oradea, 14 ianuarie 2011                                                    CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 15 SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.


Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.