Hotărârea nr. 148/2011

pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată si completată de Legea nr.276 / 2010.

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată si completată de Legea nr.276 / 2010

Analizând Raportul de Specialitate nr. 204558 din data de 15.02.2011 întocmit de către Serviciul Social din cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată si completată de Legea nr.276 / 2010;

Având în vedere prevederile:

  • art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata de Legea nr. 276/2010;

  • art. 18, 19, 20, 21, 22 din H.G. nr. 50/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat;

  • art. 14, alin (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;

  • art. 7, alin (1) din H.G. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. 6 lit. (a) pct. 2 și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă Lista cuprinzând bunurile considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii prevăzută la Anexa nr.1 din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Lista cuprinzând bunurile care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii prevăzută la Anexa nr.2 din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă criteriile privind limitele minime și maxime ale veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii prevăzute la Anexa nr.3 din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • -  Primarul municipiului Oradea

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea

  • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 23 februarie 2011

Nr. 148


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Consiliul Local al Municipiului Oradea Administratia Sociala Comunitara Oradea Serviciul Social


Str. Primariei, nr. 42 410209 Oradea Tel. 40 0259-441 677 Fax. 40 0259-441 678 E-mail: asco@rdsor.ro

ANEXA NR.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.148/2011

LISTA bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale

NOTĂ:

Familiile și persoanele singure care au în proprietate cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor social.

Bunuri imobile

1.


clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, așa cum este definită la art. 7 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, și a anexelor gospodărești, conform anexei nr. 1 la prezentul raport, sau alte imobile aflate în una dintre următoarele forme de deținere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat etc.

JL-J---------------------------------------------------------------

Bunuri mobile                                 J

1.

aparatura electronică*): camere video, amplificatoare audio,copiatoare.

2.

obiecte de valoare: tablouri și obiecte de artă, obiecte ornamentale, J bijuterii sau monezi din metale prețioase, obiecte de cristal și porțelan J de mare valoare, blănuri de valoare mare, în stare vandabilă J

3.

mijloace de transport: autoturisme, J autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, șalupe, J bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, rulote, autobuze, microbuze, J motociclete, motorete și scutere și altele asemenea J

4.

utilaje agricole*): tractor, combină autopropulsată                       J

5.

utilaje de prelucrare agricolă*): presă de ulei, moară de cereale         J

6.

utilaje de prelucrat lemnul*): gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul J acționate hidraulic, mecanic sau electric                                  J

7.

depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei                             J

*) Aflate în stare de funcționare.

Terenuri/Cursuri de apă

Terenuri/Cursuri de apă

Familii cu 1-3 persoane

Familii cu peste 3 persoane

1.

terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuința de domiciliu, dar nu mai mult de 1.000 mp,în zona urbană

2.

terenuri extravilane în zonă colinară, de ses si de munte cu potențial productiv (exploatabile)

1,50 ha/familie

2 ha/familie

Categorii de animale/păsări

1.

peste 3 bovine

2.

peste 5 porcine

3.

peste 20 ovine

4.

peste 2 cabaline

5.

peste 50 capete de iepuri de casă

6.

peste 100 capete de păsări

7.

peste 15 familii de albine

8.

crescătorii a căror producție se comercializează


Consiliul Local al Municipiului Oradea Administratia Sociala Comunitara Oradea Serviciul Social


Str. Primariei, nr. 42 410209 Oradea Tel. 40 0259-441 677 Fax. 40 0259-441 678 E-mail: asco@rdsor.ro

ANEXA NR.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.148/2011

LISTA

bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii

Bunuri imobile 1 |locuința de domiciliu, conform art. 7 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat precum și anexele gospodărești (dependințe)

Bunuri mobile necesare într-o gospodărie

1.

mobilier aferent locuinței

2.

aparatură electronică și electrocasnică uzuală*)

3.

mijloace de transport individual pentru persoanele cu handicap sau dependente

4.

aparate medicale destinate recuperării sau pentru efectuarea unui tratament medical*)

5.

aparatura și instalația destinată încălzirii locuinței și preparării apei calde menajere

6.

unelte, instrumentar mărunt necesare exercitării profesiei

*) Aflate în stare de funcționare, dar nu mai mult de o bucată din fiecare bun (aparat TV, mașină de spălat, frigider, mașină de gătit, radiocasetofon,calculator PC sau laptop etc).

Terenuri/Cursuri de apă

Terenuri/Cursuri de apă

Familii cu 1-3 persoane

Familii cu peste 3 persoane

1.

terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuința de domiciliu, dar nu mai mult de 500 mc în zona urbană și 1.000 mc în zona rurală

2.

terenuri extravilane în zonă colinară, de ses si de munte cu potențial productiv (exploatabile)

0,50 ha/familie

0,75 ha/familie

Categorii de animale/păsări

1.

o bovină

2.

2 porcine

3.

4 ovine

4.

o cabalină

5.

10 capete de iepuri de casă

6.

15 capete de păsări

7.

5 familii de albine

NOTĂ:

Toate bunurile imobile, mobile, terenuri/cursuri de apă, categorii de animale/păsări și alte bunuri cuprinse în această listă pot fi deținute cumulativ de o familie/o persoană singură.


Consiliul Local al Municipiului Oradea Administratia Sociala Comunitara Oradea Serviciul Social


Str. Primariei, nr. 42 410209 Oradea Tel. 40 0259-441 677 Fax. 40 0259-441 678 E-mail: asco@rdsor.ro

ANEXA NR.3 la Hotărârea Consiliului Local nr.148/2011

CRITERII

privind limitele minime și maxime ale veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii

Bunuri mobile necesare într-o gospodărie*)

Limite minime/buc.

- lei -

Limite maxime/buc.

- lei -

1. mașină de gătit

460

820

2. frigider

560

1.568

3. combină frigorifică

899

2.000

4. congelator

595

920

5. mașină de spălat automată

849

1.650

6. televizor color

279

2.000

7. video (DVD player)

240

1.650

8. calculator personal

1.400

3.577

*) Bunurile mobile menționate mai sus trebuie să fie în stare de funcționare, iar pentru cele folosite mai mult de 24 de luni, limitele minime și maxime vor fi stabilite la jumătatea valorilor din tabel.

Veniturile potențiale provenite din vânzarea terenurilor și din valorificarea culturilor agricole

Limite minime/ha

- lei -

Limite maxime/ha

- lei -

1. terenuri arabile

600*

28.000*

2. teren intravilan

2.000*

220.000*

3. teren intravilan municipiul București

2.300.000*

4. teren forestier

2.500*

10.000*

5. pășuni

500*

27.000*

6. fânețe

500*

27.000*

7. vii nobile

15.000*

50.000*

8. culturi agricole: - UM -

venit net/ha/an

• grâu

90**

169**

• porumb

90**

126**

• fasole

90**

145,6**

• orz

95**

203,6**

• floarea soarelui

92,4**

110**

• cartofi

700**

5.000**

• pepeni

400**

4.000**

• sfeclă

150**

334**

• Vie - struguri de masa

400**

800**

- struguri de vin

200**

400**

• tutun

90**

1.200**

• soia

90**

160**

9. livezi

500**

700**

10. legume

500**

1.500**

* Prețul de vânzare în lei a unui hectar

** Venitul net în lei/ha

Categorii de animale

Limite minime/buc.

- lei -

Limite maxime/buc.

- lei -

1.

bovine

1.000*

4.000*

2.

porcine

300*

1.000*

3.

ovine/caprine

80*

200*

4.

cabaline

400*

3.000*

5.

păsări

25*

30*

6.

familii de albine

100*

200*

7.

iepuri de casă

30*

50*

* prețul de vânzare în lei pe cap de animal, sau după caz, a unei familii de albine

NOTĂ:

Prețurile stabilite în prezenta anexă se folosesc la evaluarea bunurilor calculate ca diferență între bunurile cuprinse în anexa nr. 2 și bunurile cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul raport.